Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 03.03.2022

Resim

YurtiçindebugünŞubatayıenflasyonverileritakipedilecek

●TüketicienflasyonununŞubat’tayıllık%52,50olmasıbekleniyor

●Petrolfiyatlarındakiyükselişeğilimidevamediyor ●Dolarda,küreselçaptagüçlüseyirgözleniyor FedBaşkanıPowell,TemsilcilerMeclisi’ndekisunumunda%2'nin oldukçaüzerindeenflasyonvegüçlübirişgücüpiyasasıileMart ayındayapılacakolantoplantıdapolitikafaiziniyükseltmenin uygunolacağınıdüşündüklerinibelirtti.Bilançoküçültmeyiisefaiz artırımındansonraplanladıklarınıaçıkladı.Powell,Ukrayna-Rusya gelişmelerininABDekonomikgörünümüneyönelikbelirsizlikleri artırdığınadikkatçekti. Küreselveriakışında,ABD’deADPözelsektöristihdamartışı Şubat’taaylık475binilepiyasabeklentilerininüzerinde gerçekleşti.EuroBölgesi’ndeyıllıkenflasyonise%5,8oldu; beklenti%5,6idi.Diğertaraftan,Fed’inABDekonomisineilişkin değerlendirmeleriiçerenBejKitapraporunda,ekonomidekibüyüme eğilimininveistihdamınorta-ılımlıhızdadevamettiği,bununlada ilişkiliolarakgüçlüücretartışlarınındevametmesininbeklendiği belirtildi. Küreselpiyasalardaise,ABD’detemelhissesenediendekslerinin %1,6ilâ%1,9arasındaalıcılıkapatmasınınardındanbusabah Asyahissesenedipiyasalarındadaalıcılıeğilimgörülüyor.Diğer taraftan,Rusya-Ukraynagelişmelerinedebağlıolarakpetrol fiyatlarındakiyükselişeğilimidevamediyor.Brentpetrolfiyatı, 117,2$/varildüzeyinde.Dolardakigüçlüseyirdedevamediyor, dolarendeksi97,5düzeyinde. ●Yurtdışındabugünveriyoğunbirgünyaşanacak.ABD’deISM hizmetsektörüendeksi,dayanıklımalsiparişlerivefabrika siparişleriilehaftalıkişsizlikmaaşıbaşvuruları,EuroBölgesi’nde üreticifiyatenflasyonuverileriaçıklanacak. ●Yurtiçinde,TicaretBakanlığı’nınöncüverisinegöre;ithalat, Şubatayındadaözellikleenerjiithalatındakiartışınetkisiyle, yıllık%45,6artarak28,1milyar$olarakgerçekleşti.İhracatise yıllık%25,4ileartışeğiliminisürdürdü.Bunlarınneticesindedış açık8,1milyar$’aulaştı.Reelsektörün(finansalkesim dışındakifirmalar),netdövizaçıkpozisyonundakiazalışda devametti.Aralık’tadövizvarlıklarıaylık3,2milyar$iledöviz yükümlülüklerinin(1,6milyar$)üzerindeartışgösterdive bununneticesindenetdövizaçıkpozisyonu1,6milyar$azaldı; 113,6milyar$ileTemmuz2012’denbuyanaendüşükseviyede gerçekleşti. ●YurtiçindebugününenönemligündemmaddesiŞubatayı enflasyonverileriolacak.EnflasyonunŞubatayındayıllık bazda%52,50artışgöstermesibekleniyor.

●Yurtiçipiyasalarda$/TLgüne14,05düzeylerindenbaşlıyor.2 yıllıkDİBSfaizidüngünü%22,99’dantamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

●KüreselpiyasalarUkraynakrizininekonomilerevereceğizararı fiyatlamayaçalışıyor.Enerjivegıdafiyatlarındakiartışeğilimi enflasyonistbeklentilerigüçlendirirken,FED’denMartayı toplantısındafaizartışıyapılacağısinyaligeldi.Diğertaraftan küreselyatırımortamınıilgilendirenbirdiğergelişmedeRusya’nın MSCIendeksindençıkarılmasıoldu.FED’infaizpolitikasında değişikliğegitmeyeceğiniduyurmasıABDhissesenetlerinde toparlanmasağladı.DiğertaraftanMSCIendeksindekideğişiklik likiditesıkıntısıyaşayanveağırzararlarlakarşılaşanküreselyatırım fonlarınıdiğerGOÜ’lerdebirmiktarsatışayönlendirebilir.Yurt içindeisegününenönemligelişmesiŞubatayıenflasyonunun açıklanmasıolacak.Sertsatışgördüğümüzhavacılıkhisseleribu seviyelerdentepkiverebilir.GenelolarakBIST’inisegüneyatay seviyelerdebaşlamasınıbekliyoruz. ●TeknikYorum:BIST100düngüniçerisinde2000seviyesine hareketinardındanbirmiktargeriçekilmeyaşadı.Kapanış1986 seviyesindegerçekleşti.Endeksteyükselişdenemeleridevam ediyor.Yukarıhareket2000dirençbölgesiylesınırlıkalırken, 1965/50desteğiüzerindekikapanışiyimserbeklentinin korunduğunaişaretediyor.Endekste2000seviyesiüzerinegeri dönüşdurumundaiyimserliğinbirmiktardahakuvvetlenebileceğini düşünüyoruz.Buseviyeüzerindesaatlikperiyotiçinortalamalarda yukarıeğiliminbelirginleşmesivebudefa2055/65dirençbölgesine doğrubirhareketgelişmesibeklenebilir.BIST’teyönedair belirginlikisebubölgeüzerindesağlanabilecektir.Endekste 1950/1920bandıyakındestek,1850-1825bandıisenispetengüçlü destekvetepkibölgesiolarakgörülebilir.BIST100için1965/501920-1900-1850/25destek,2000-2055/65-2080-2100direnç olarakbelirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

● BankacılıkSektörü:BDDKverilerinegöre25Şubathaftasındabankalardakidövizmevduatı0,3milyardolar azalarak237,8milyardolaroldu.Ticarimevduat1,4milyardolarazalırken,bireylerindövizmevduatı1,1milyar dolararttı.AynıhaftaiçerisindeTLmevduattutarıda61,7milyarTLartarak2.349milyarTL’yeçıktı.BDDKverileri haftalıkbazdaTLkredilerde%2,0artışveYPkredilerde%0,3azalmaolduğunugösteriyor.Sektördesorunlukredi hacmide162milyarTLdüzeyindeyataykaldı. ●Bim’inoperasyonelkarıvenetkarıbeklentileriaştı:Bim4Ç21finansallarındapiyasabeklentisinoldukçaüzerinde 639milyonTLnetkaraçıkladı(AkYatırım:325milyonTL,ResearchTurkeyPiyasa:337milyonTL).Netkardaki pozitifsürprizoperasyonelsonuçlarınbeklentilerdengüçlügerçekleşmesivekambiyokarındankaynaklandı.Güçlü operasyonelsonuçlararağmenRekabetKurumucezasınailişkin719milyonTL’Likkarşılıknedeniylenetkaryıllık bazda%23daralmagösterdi.Ciro,FAVÖKvenetkarınsırasıylapiyasabeklentisinin%2,%20ve%89üzerinde olmasıve2022öngörüleriningüçlüaçıklanmasınedeniyle,temettütutarındakinegatifsürprizerağmen,piyasanın sonuçlaraolumlutepkivereceğiniöngörüyoruz.Hisseninyılbaşındanberi%14rölatifgetirisağlamasıvediğergıda perakendeşirketlerindençokdahayüksekrölatifgetirisağlamasıpozitifetkiyisınırlayabilir.Hızlıyenimağaza açılışlarıvegüçlübenzermağazabüyümesiilesatışlardayüksekbüyüme:Pandemikısıtlarınınpozitifetkisiile geçensene4.çeyrektegerçekleşen%45’lükbüyümeningüçlübazetkisinerağmen,satışlaryıllıkbazda%33 büyümeylebeklentilerinhafifüzerinde20.4milyarTL’yeulaştı(AkYatırım:20.4milyarTL,RTPiyasa:20milyarTL). Netsatışlardakibüyüme%21.7’likbenzermağazabüyümesivemağazasayısındaki%12’likartıştankaynaklandı. Benzermağazabüyümesiiseyıllıkbazda%18.2artansepetbüyüklüğündenve%3artışgösterenmağaza trafiğindenkaynaklandı.Sepetbüyümesigeçensenepandemikısıtlarınedeniyledeğişentüketicidavranışlarının yarattığıgüçlübazetkisiilegıdaenflasyonununaltındaartışgösterdi.Benzermağazabüyümesienyakınhalkaaçık rakibindenyaklaşık200bazpuandahayüksekgerçekleşti.Rekoroperasyonelmarjlarvegüçlüoperasyonelnakit akışı:FAVÖK4Ç21’deyıllıkbazda%40artışlabeklentilerdendahagüçlü2,13milyarTLolarakgerçekleşti(Ak Yatırım:1,96milyarTL,RTPiyasa:1,77milyarTL).FAVÖKmarjıiseyüksekbazarağmenyıllıkyaklaşık50bazpuan iyileşmeyle%10.4’eyükseldi.IFRS16etkisihariçFAVÖKmarjıise35bazpuaniyileşerek%8.2’yeulaştı.Maliyet baskılarınedeniyleOpexmarjındakiyükselmeyerağmen,brütmarjın115bazpuanartarak%19.9’aulaşması FAVÖKmarjıiyileşmesininarkasındayatantemeletkenolaraköneçıkıyor.Şirketyılınsonçeyreğindeenazsonon yılınenyüksekFAVÖKmarjıvebrütmarjınaulaştı.Şirket’inoperayonelnakitakışı,işletmesermayesindeki kötüleşmeyerağmen,yıllıkbazdayaklaşık%150artışileyılınsonçeyreğinde1.66milyarTL’yeyükselirken, operasyonelnakitakışımarjı%4.3’den%8.1’eyükseldi.Güçlü2022öngörüleri:ŞirketYönetimi2022yılında%5060cirobüyümesi,%8-9FAVÖKmarjıve%3.2yatırımharcaması/satışrasyosuöngörüyor.Şirketmağazaaçılış öngörüsüpaylaşmazken,yüksekyatırımharcamasıöngörüsügüçlümağazaaçılışmomentumunundevam edeceğineişaretediyor.Açıklananbüyümevemarjöngörüleribizim%50.4satışbüyümesive%8.5FAVÖK büyümesiöngörülerimizehafifyukarıyönlüriskteşkilederken,öngörülerinortabandıBloombergsatıştahminine %13veFAVÖKtahminine%16yukarıyönlüriskteşkilediyor.Güçlüsonuçlarve2022öngörülerininpiyasa tahminlerindeyukarıyönlürevizyonlaranedenolabileceğinitahminediyoruz.Temettüverimi%2.7:Bimyaklaşık 1.21milyarTLnakitbrüttemettüaçıkladı(brüt2TL/hisse).Temettüdağıtımoranı%40,temettüverimi%2.7’ye denkgeldi.Temettüpiyasabeklentileriningerisindekaldı(AkYatırım:3.7TL/hisse,Bloombergkonsensus 4.1TL/hisse).Temettününtektaksithalinde15Haziran’danitibarendağıtımınabaşlanmasıplanlanıyor.AL tavsiyemiziyineliyoruz:Bugünkütelekonferansınardındantahminlerimizdevedeğerlememizdehafifyukarıyönlü revizyonuolasıgörüyoruz.Şuaşamadamevcuthedefdeğerimizi115TL/hisseye%54getiripotansiyelisunanhisse içinALtavsiyemiziyineliyoruz.Hisse2022tahminimizegöreTFRS16öncesi5.7xFD/FAVÖKve10xF/Kçarpanıile işlemgörüyor.Yakındönemliçarpanlarınagöreyaklaşık%50iskontoyaişaretediyor.Hisseyılbaşındanberi endeksi%14yenerkenenyakınbenzeriSOKM’u%36yendi.Hisseyisondönemdekiiyiperformansısonrasıhalen ençokönerilenhisselerlistemizdetutmayadevamediyoruz.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X