Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 04.02.2022

Resim

ECB,enflasyonrisklerininyukarıyönlüolduğunubelirtti

●İngiltereMerkezBankasıisepolitikafaizini25bazpuanartırdı

●€/$,hızlıyükseldi,busabah1,1460düzeylerinde

●Yurtiçinde,bugünreelefektifdövizkuruverileritakipedilecekYurtdışındaAvrupaMerkezBankası(ECB)kısavadeligöstergefaizoranlarınısabittutarken,kararaçıklamasındaenerjifiyatlarıvetedarikzinciriproblemleriniyüksekenflasyonunanasebepleriolarakgöstermeyedevametti.Ayrıcavarlımalımprogramlarkapsamındakinetalımlarınbiröncekiçeyreğegöreyavaşlayacağıbelirtildi.Faizoranlarıise,enflasyon%2patikasınaoturanakadarartırılmayacağıvurgulandı.AncakECBBaşkanıLagardekararsonrasıtoplantıda,bölgedeenflasyonayönelikriskleryukarıyönlüolduğunubelirtti,faizartırımının2022yılındaolmayacağınailişkinsöylemlerdenimtinaetti.İngiltereMerkezBankasıpolitikafaizini25bazpuanartırarak%0,5’egetirirken,varlıkalımprogramındavadesigelentahvillerinyenidenyatırımayönlendirilmeuygulamasısonlandırıldı.ÖteyandanAlmanyaveEuroBölgesiOcakayıhizmetPMIverilerisırasıyla52,2ve51,1gelerekbeklentilerikarşıladı.ABD’deişsizlikmaaşıbaşvuruları29Ocakhaftasındabiröncekihaftayagöre23binkişiazalarak238binoldu.ABD’deISMhizmetsektörüendeksiisebeklentilerinüzerinde59,9olarakgerçekleşti.FabrikasiparişleriAralık’taaylık%0,4azalırken,dayanıklımalsiparişleriiseaylık%0,7geriledi.Küreselpiyasalardaise,dünABDhissesenedipiyasalarıtemelendeksleri%1,4ilâ%3,7arasındasatıcılıseyrederken,ABDendekslerininbusabahvadeliişlemlerdebirmiktartoparlanmaeğilimindeolduğugözleniyor.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri%1,85’eyükselirken,dolarendeksiise95,2’yegeriledi.

●YurtiçindeTÜFEveÜFEverileriaçıklandı.TÜFEOcak’taaylık%11,10,yıllık%48,69yükseldi.Aylıkenflasyonartışındagıda,konut,ulaştırmavemobilyaanakalemlerindekiartışlaröneçıktı.ÜFEaylık%10,45artışileseridekienyükseküçüncüaylıkartışıgösterdi,yıllıkartışise%79,89’dan%93,53’eyükseldi.BöyleceÜFE-TÜFEmakası43,8puandan44,8puanileyenirekorseviyeyeyükseldi.

●TCMB’ninaçıkladığıverileregöre28OcakhaftasındayurtiçiyerleşiklerinDTHmevduatıilgilihaftada4,1milyar$azalırkenpariteetkisindenarındırıldığındaazalış2,2milyar$oldu.TLmevduatlardaartışdevamederken,TLKredi/TLMevduatoranıgerilemeyedevamettiveilgilihaftada%137,7oldu.TCMBbrütrezervleriisehaftalıkbazda0,4milyar$arttı;110,2milyar$.

●Yurtiçindebugünreelefektifdövizkuruaçıklanacak.Yurtiçipiyasalardaise,$/TLgüne13,57düzeylerindenbaşlıyor.Dün2yılvadeligöstergetahviligetirisigünlükbazda6bazpuangerileyerek%20,92düzeyindenkapattı.

●SağlıkBakanlığı;dün,son24saatte455bin463Kovid-19testiyapılırken107bin530yeniKoronavirüsüvakasıtespitedildiğini,233kişininhayatınıkaybettiğiniduyurdu.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●BIST100dünküreselpiyasalardakitedirginlikve%11’inüzerindegelenŞubatayıenflasyonununetkisiylegünü%2’ninüzerindekayıplakapattı.Ensertsatışlargünlükkaybın%4’eyaklaştığıbankahisselerindegörüldü.YenigünebaşlarkenABDvadelilerindünkükayıplarınıkısmentelafiettiği,yurtdışındanispeteniyimserbirhavaolduğugörülüyor.BIST-100’dedegünehafifalıcılıbirseyirlebaşlanacağınıdüşünüyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngününgenelindekiyatayhareketinardındangünsonunadoğruartansatışbaskısıylageriçekilmeyaşadı.Kapanış1958seviyesindegerçekleşti.Zayıfkalanyükselişdenemelerininardındanendekstesatışbaskısıyenidenetkilidurumda.BIST’teyakındestekbölgesiolarakbelirttiğimiz1980-1960bandınınaltsınırındakapanışgörüyoruz.Buaşamadabelirginbirkırılmaolmasadabubandınaltınainilmesiyenibirzayıflamaişaretiolarakdeğerlendirilebilir.Dolayısıyla1950seviyesialtınayaşanacaksarkmanın1915-1880bandındakidesteğiyenidengündemegetirebileceğinisöylemekmümkün.Budefaendekstegünlükvehaftalıkperiyotiçinortalamalardaaşağıeğilimolduğunudabelirtmemizgerekiyor.Endekstedahagenişbirbantolarakise2100-1900bandıiçerisindekihareketikonsolidasyonayönelikhareketolarakdeğerlendirmeyedevamediyoruz.Bandındışınaçıkılmasıdahabelirginbirhareketeişaretedebilecektir.BIST’te2020/35bandıüzerindekikapanışdurumundaancakkısaperiyottaortalamalardayukarıeğiliminyenidenbelirginleşmesiyleyükselişhareketiningüçkazanabileceğinive2050/65bandınahareketyaşanabileceğiniyineliyoruz.BIST100için1950-1930/15-1880destek,2020/35-2050/65-2080-2100dirençolarakbelirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

●Arçelikdün51,25     52,00TLfiyataralığında690binadethisseyigerialdı.Arçelik’insahipolduğukendipaylarısermayenin%6,5926’sınaulaştı.

●İndeksBilgisayardün8,92 9,21TLfiyataralığında111binadethisseyigerialdı.İndeksBilgisayar’ınsahipolduğukendipaylarısermayenin%1,32’sineulaştı.

●Şişecam,6bintonüretimkapasitesiyledünyanınöndegelenrefraktermalzemeüreticilerindenbiriolanİtalyanRefelfirmasını22milyonEuro'yasatınaldığınıaçıkladı.Refraktermalzemeler,ısı,basınçveyakimyasalsaldırıileayrışmayakarşıdirençliolduklarından,cameritmefırınlarınınyapımındakullanılıyor.Şirketdikeyentegrasyonile,devamedenyoğunyatırımplanlarıöncesindeönemlibirgirdininarzgüvenliğini,tedariksorunlarınınöneçıktığıbirdönemde,sağlamayıamaçlıyor.ÇinliüreticilerhariçRefelküreselAZSrefrakterkapasitesininyaklaşık%20'sinesahip.BudurumŞişecam'ınAvrupapazarındakistratejikkonumunugüçlendirmesiaçısındandaolumlu.Şişecam,Refel'inrekabetçikonumunukorumayıveşirketingüçlüAr-Gekapasitesindenanaişiiçinyararlanmayıumuyor.Alınanşirketfinansallarınailişkinherhangibirdetayaçıklanmadı.Stratejikbirsatınalmaolmasınakarşın,şirketinfinansallarıüzerindekısavadeliönemlibiretkiöngörmüyoruz.

●Tofaş’ın4Ç21cirosubiröncekiyılınaynıdöneminekıyaslayıllık%10artışlaile10,1milyarTL’yeyükseldi.Konsolidesatışhacmindekiyılık%32’likgerilemeyekarşınkuretkisiveiçpazardagüçlüfiyatlaciroartışınıdestekledi.4Ç21gerçekleşmeleriRTkonsensüsbeklentisiolan9,7milyarTL’yebüyükölçüdeparalelgerçekleşirken,bizim9,1milyarTLtahminimizinüzerindegerçekleşti.FAVÖKmarjıisemaliyetönlemleriveiçpazardakigüçlüfiyatlamaneticesindetahminlerinoldukçaüzerindegerçekleşti.4Ç21FAVÖKgeçenyılınaynıdöneminegöre%146artarak2.7milyarTLoldu(AkYat:1.4milyarTL,Piyasa:1.5milyarTL).Şirketinkuretkisindenarındırılmışperformansınadairdahaiyibirgörünümsunanvergiöncesikâr(VÖK),yıllıkbazda%118’likartışla1.4milyarTLoldu.VÖKmarjıyıllık6,9puanartarak%13,9oldu.Güçlüoperasyonelsonuçlarsayesinde1.2milyarTLolarakgerçekleşen4Ç21netkarı,bizim940milyonTLvepiyasanın950milyonTLbeklentisinidebüyükölçüdeaştı.Tofaşsonuçlarlaberaber2022öngörüleriniaçıkladı.Bunagöreşirketiçpazarbüyüklüğünün2022’de700-750binadetolmasınıöngörüyor(2021pazar:737binadet).Buvarsayımagöreyurtiçinde125-140binadetsatışyapılmasıbekleniyor(2021gerçekleşme:125binadet).Beklentilerinişaretettiğipazarpayı%18-%19seviyesinde(2021pazarpayı:%16,9).Şirketinyurtdışısatışbeklentiside125-140binseviyesine(2021gerçekleşme:113binadet).Şirket2022’degeçenyılabenzerşekilde100mnEURyatırımharcamasıöngörüyor.2022ihracatbeklentileritoparlanmayaişaretetsedepandemiöncesiseviyelerinaltında.Budurumküreselçipsıkıntısınahızlıbirçözümbeklenmediğineişaretediyor.Arz-talepuyumsuzluğunedeniylekarşılanmayantalep,doğrupiyasakoşullarıvearzsorunlarınınnormalleşmesidurumundayukarıpotansiyelsunabilir.Tofaş’ınbeklentilerinüzerindegerçekleşen4Ç21sonuçlarınapiyasatepkisininolumluolacağınıdüşünüyoruz.HisseninuzunvadeliperformansınıFCA&PSAbirleşmesisonrasıyatırımplanlarıbelirleyecektir.ŞirketsunumundaStellantisçatısıaltındakifarklımarkalarahemüretimhemdeAR-GEalanındahizmetverebilecekönemlibirmerkezolaraköneçıktığınınotetti.Şirketbugünyerelsaatile17.00’debirtelekonferansgerçekleştirecek.Tofaşiçinhedeffiyatımızvetavsiyemizşirketdağılımlarınınanalistlerarasındayenidengüncellenmesisürecinedeniylegözdengeçiriliyor.

TSKB’nin4Ç21netkârıöncekiçeyreğegöre%7artarak315milyonTLolduvebizim305milyonTLnetkârtahminimizilepiyasanınbeklentisineparalelgeldi.Böylece2021netkârı%51artarak1,1milyarTL’ye,özkaynakkârlılıkoranı%13,1’den%16,9’açıktı.Bankabuçeyrekte40milyonTL,2021’de220milyonTLserbestkarşılıkayıraraktoplamserbestkarşılıkrezervinide440milyonTL’yeçıkardı.Kurunetkisiyle4Ç21’deswapdahilnetfaizgeliriöncekiçeyreğegöre%35(237milyonTLarttı.DiğertaraftanTÜFEtahvilgetirisienflasyondüzeltmesininbüyükkısmı3Ç21’deyapıldığından183milyonTLileöncekiçeyreğinaltındakaldı.Netfaizmarjı4Ç21’de50bazpuanartarken,2021’dedeöncekiyılagöre50bazpuanarttı.4.çeyrektetahsiligecikmişveyakınizlemedekikredilereintikalolmadı.Ancakkuretkisiyleikikalemdesırasıyla350mnTLve1.6milyarTLartışgörüldü.Bankanınkredikarşılıkgideriöncekiçeyreğegöreüçkatınüzerindeartışla0.9milyarTL’yeçıktı.4Ç21’dedövizkredileröncekiçeyreğegöre0,2milyardolargerileyerek4,4milyardolarolurken,TLkredilerde0,4milyarTLazalarak2,2milyarTL’dekaldı.TL’dedeğerkaybınınaktifleriartırıcıetkisi(güçlüseyredenkârlılığarağmen)sermayeoranlarınayansıdı.BöyleceyılsonuitibarıylaBaseltanımlıSYR%15,3veçekirdeksermayeoranı%8,9ileeşikdeğerlerolan%10,51ve%7,01’igeçti.Yorumveöneri:TSKB’nin2021yılıözkaynakkârlılığı(serbestkarşılıkdikkatealınırsa)%19’aulaştı.Banka2022’dekredihacmindevenetfaizmarjındadaralmabekliyor.Diğertaraftannetkrediriskmaliyetindedüşüşveserbestkarşılıkayrılmaksızınözkaynakkârlılıkoranının%20’yiaşabileceğinihesaplıyor.TSKBiçinnetkârtahminlerimiz2022için1,6milyarTLve2023için1,7milyarTLdüzeyindebulunuyor.Hisseiçin2,00TL’deki12aylıkfiyathedefimizive‘EndeksinÜzerindeGetiri’görüşümüzükoruyoruz.

●YapıKredi’nin4Ç21netkârıöncekiçeyreğegöre%10artarak3,56milyarTLolduve3,3milyarTLolantahminimizivemedyanpiyasabeklentisinihafifçegeçti.Bankanın2021netkârıöncekiyılagöre%107artarak10,5milyarTL’ye,özkaynakkârlılıkoranı%19,4’eulaştı(2020’de%11,5).Kârınbeklentimizihafifgeçmesifaaliyetgiderininöngörüdendüşükgelmesindenkaynaklandı.Netfaizgeliri(swapdahil)öncekiçeyreğegöre%37arttı.Artışınyaklaşık1/3’üTÜFEtahvilgetirisindenkaynaklandı.Böylecenetfaizmarjı4Ç21’deöncekiçeyreğegöre60bazpuanartarken,tümyıliçinyıllıkbazdaöngörülen50bazpuanınbirazüzerinde60bazpuangeriledi.Tahsiligecikmişalacaklarda(TGA)2,7milyarTLbrütartışın1milyarTL’siöncedenkarşılıkayrılmışveyasaldüzenlemenedeniyleintikaliertelenmişbirkredidenkaynaklandı.ÖncekiçeyreğinhafifüzerindegerçekleşentahsilatilesorunluTGA18,9milyarTL(TGAoranı%4,6)oldu.Yakınizlemedekikredilerisekuretkisiyle11milyarTLartarak66,1milyarTLoldu.Netkarşılıkgideri(kurkorumasıiçindüzeltilmiş)ilkdokuzaydakitutarın%50üzerinde1,85milyarTLoldu.Artışkrediriskmaliyetinitümyıliçin91bazpuanaçıkardı.Komisyongelirleriönceliklekredikartlarıvetüketicikredileridesteğiyle4Ç21’deöncekiçeyreğegöre%9ve2021’deyıllık%39artışgösterdi.Faaliyetgiderlerideöncekiçeyreğegöre%50veilkdokuzaydayıllık%22arttı.Yorum:YapıKredi2022’de%30’ayakınTLkrediartışı,dövizkredilerdedaralma,netfaizmarjında100bazpuanartış,komisyongelirlerinde%30’ayakınartış,faaliyetgiderlerdeyıllıkortalamaenflasyonunaltındabüyümevekrediriskmaliyetinin150bazpuanınaltındakalmasınıöngörüyor.Bankaözkaynakkârlılığıiçinde2021’inüzerişeklindegenelbirhedefkoydu.Butahminlerbizimbeklentimizegöremuhafazakârgörünüyor.Bankaiçinnetkârbeklentimizi2022için18,8milyarTLve2023için18,5milyarTLolarakkoruyoruz.Hissede12aylıkfiyathedefimiz5,80TLve‘EndeksinÜzerindeGetiri’görüşümüzbulunuyor.

●BankacılıkSektörü:TCMBhaftalıkbültenverilerinegöreyerleşiklerindövizmevduatı28Ocakhaftasında4,1milyardolarazalarak228,2milyardolaroldu.Pariteetkisidikkatealındığındagerileme2,2milyardolardüzeyindegörünüyor.AynıhaftaiçerisindeTLkredilerde%0,9artışvedövizkredilerde%1,0daralmakaydedildi.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X