Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 04.03.2022

Resim

Yurt dışında bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi izlenecek

●Küreselriskalgısızayıfseyrinisürdürüyor

●Dolarendeksindekideğerlenmeeğilimisürüyor

●Yurtiçindeyıllıktüketicienflasyonu%54,44’eyükseldi Küreselçaptaenflasyonözellikleenerjifiyatlarıkaynaklı yükselişinisürdürüyor.EuroBölgesi'ndeÜreticiFiyatEndeksiOcak ayındayıllık%30,6artışgösterdi.FitchRatingsde,yüksek enflasyonoranlarının,küreselbüyümeüzerindebaskı oluşturduğunubelirtiyor.ABD’deise,haftalıkişsizlikmaaşı başvuruları26Şubatilebitenhaftada215binileöncekiverive beklentilerinaltındagerçekleşti.ISMhizmetsektörüendeksiise Şubat’ta59,9’dan56,5’egeriledivebeklentilerinde(61,1)altında gerçekleşti.Şubat2021’denbuyanaendüşük,ancak50eşik düzeyininoldukçaüzerindeseyirdevamediyor.Altendekslerden yenisiparişlerveistihdamdadüşüşgörüldü.Ülkedefabrika siparişleriiseOcak’taaylık%1,4artışgösterdi. Diğertaraftan,Ukrayna-Rusyagelişmelerivebugelişmelerin ekonomikyansımalarıda,küreselyatırımcılartarafındatakip edilmeyedevamediyor.Ukrayna’dayaşanançatışmalarsonucu, ZaporijaNükleerSantralisahasındayangınçıktığıbelirtiliyor.MSCI, MSCIRusyaEndeksleri'ni«GelişmekteOlanPiyasalar»statüsünden çıkararak«BağımsızPiyasalar»olarakyenidensınıflandırdığını açıkladı.

●Küreselpiyasalardaise,dünABDhissesenediendekslerinin %0,2ilâ%1,6arasındasatıcılıseyretmesininardından,bu sabahAsyahissesenedipiyasalarındadasatıcılıbirgözleniyor. ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri,tekrar%1,79düzeyine gerilerken,dolarendeksindekideğerlenmeeğilimidedevam ediyor.Dolarendeksi,busabah97,9düzeyinde.Brentpetrol fiyatı112,6$/varildüzeylerindedengebulurken,altınfiyatları da1.939$/onsilegüçlüseyrinisürdürüyor.FedBaşkanıPowell, ABDKongresi’ndegerçekleştirdiğisunumlarınikincigününde, UkraynagelişmelerininFed’inparapolitikasıplanlarını değiştirmeyeceğigörüşündeolduğunuaçıkladı.Yurtdışında bugünise,ABD’deaçıklanacakŞubatayıişgücüverileritakip edilecek.Ocakayında467binartantarımdışıistihdamın, Şubat’tada423binartması,işsizlikoranınınise%3,9’a gerilemesibekleniyor. ●Yurtiçindeise,Şubat’taenflasyonaylık%4,81artışgösterdi. Aylıkenflasyonartışındagıda,ulaştırmavemobilyaana kalemlerindekiartışlaröneçıktı.Öteyandangıdafiyatlarındaki seyirlelokantaveoteller,ithalürünvealtınfiyatlarındakiartışla daçeşitlimalvehizmetkalemlerienflasyonuyukarıçekendiğer kalemleroldu.Yıllıkenflasyon%54,44’e,çekirdekenflasyon %44,05’eyükseldi.ÜFE’deiseyıllıkartış%93,53’ten%105,01’e yükseldi.BugünŞubatayıreelefektifdövizkuruaçıklanacak. ●Yurtiçipiyasalarda$/TLgüne14,14düzeylerindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasında2yıllıkgetirilerdüngünü8bazpuandüşüşle %22,91’dentamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● UkraynaKrizindeçatışmalarınsürmesipiyasalarıolumsuz etkiliyor.ÖncekigününaksinedünABDhissesenediendekslerinde satıcılıbirseyirvardı.Satışbaskısınınbusabahitibarıylaendeks vadelilerindeveAsyaborsalarındadasürdüğünügörüyoruz.Yurt içindehisselerdedüşükfiyatlamalarsürüyorancakborsayıkuvvetli birşekildeyukarıtaşıyacakkatalizöreksikliğibelirgin.Dünaçıklanan enflasyonverisinindepiyasadanispetentemkinlifiyatlandığı görüşündeyiz.BIST’inhaftanınsonişgünündezayıfseyrini sürdürmesiniveBIST-100endeksinin2000seviyesininüzerinde tutunmayaçalışacağınıtahminediyoruz. ●TeknikYorum:BIST100dünyüksekaçılışınardındanyataydaydı. Kapanış2023seviyesindegerçekleşti.BIST’teyükselişyönlü denemelerdevamediyor.Dirençbölgesiolarakbelirttiğimiz 2055/65bandınınhemenaltıgüniçerisindetestedilirken,bu seviyedenbirmiktardüzeltmeetkilioldu.Endekstebubölgenin aşılmasıylayönedairbelirginliksağlanabileceğinidüşünmeye devamediyoruz.Bubandınaşılmasıilkaşamada2080-2100 bölgesineyönelmesağlayabilecektir.Buaşamadasaatlikperiyot içinortalamalardayukarıeğilimgeçerlidurumdayken,günlük periyotiçinbelirttiğimizdirençbölgesiüzerindeortalamalarda yukarıeğilimbelirgindurumagelebilecektir.Dolayısıylanispeten olumlubirteknikgörünümdenbahsetmemizmümkün.Endekste 1980/1950bandıyakındestek,1920seviyesialtıisezayıflama bölgesiolarakdüşünülebilir.BIST100için1980-1965/50-1920-1900 destek,2055/65-2080-2100dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● DoğanHolding4Ç21’de2.109milyonTLnetkaraçıkladı;4Ç20’deşirket34milyonTLnetzararaçıklamıştı.Net kardakibüyümehemfaaliyetlerdenhemdefaaliyetdışıkalemlerdenkaynaklandı.Faaliyettarafındaciroyıllık%77 büyümeyle5.369milyonTL’yeulaşırken,FAVÖKbüyümesidahahızlıoldu;yıllık%205ile,783milyonTL’yeulaştı. 4Ç21FAVÖKmarjı%14,6olarakgerçekleşti,4Ç20’demarj%8,5idi.Faaliyetdışıkalemlerdeuzundövizpozisyonu ileşirketyüksekkurfarkıgelirlerieldeetti;netfaaliyetdışıgelir2.036milyonTLolarakgerçekleşti.4Ç20’de115 milyonTLnetfaaliyetdışıgidergerçekleşmişti.DoğanHoldingAralık2021solobilançosunda4.722milyonTL(31 Aralıkkuruolan12,98ile364milyondolar)netnakitpozisyonuaçıkladı.2020yılsonunda2milyar653milyonTL (30Aralık2020kuruolan7,34ile362milyondolar)netnakitpozisyonuvardı.Hisselerin4Ç21’dekigüçlüsonuca olumlutepkiverebileceğinidüşünüyoruz. ●GarantiBankası31Mart’takiGenelKurulonayınasunulmaküzerehissebaşınabrüt0,311TLtemettüteklifetti. Bankanıntemettüverimi%2,7oldu.DağıtımtarihiGenelKurul’dabelirlenecek. ●LokmanHekimhissebaşınabrüt0,388TLtemettüteklifetti;temettüverimi%2,3.Dağıtımikieşittaksitte28Eylül ve28Aralık’tayapılacak. ●BankacılıkSektörü:TCMBverisinegöreyerleşiklerindövizmevduatı25Şubathaftasında0,2milyardolarazalarak 215,8milyardolarageriledi.Pariteetkisindenarındırıldığındatoplamda0,2milyardolarartışgörülüyor.Artışaltın tasarrufhesaplarındankaynaklanıyor.AynıhaftaiçerisindeTLmevduatda62milyarTLarttı.KredilerdeiseTL tarafta%2,0artışsağlanırken,dövizkrediler%0,2daralmagösterdi.TCMBverisinegöre25Şubathaftasında2aya kadarvadeliTLmevduatfaizi76bazpuandüşerek%17,2oldu.TicariKredifaizi4bazpuangerilemeyle%20,4ve ihtiyaçkredileri32bazpuangerilemeyle%28,9oldu. ●TürkTraktörŞubatayısatışveüretimrakamlarınıaçıkladı.YurtiçindeşirketŞubatayında2.033adettraktörsattı, aylık%8veyıllık%31daralmagerçekleşti.İhracattarafında1.609adetsatışgerçekleşti,aylık%29veyıllık%56 büyümegerçekleşti.Yurtiçisatışlardakidüşüşihracattakiartışlabirazkarşılanmışoldu.Toplamsatışlaraylık%5 büyümeancakyıllık%9daralmayla3.642adetolarakgerçekleşti.Üretimde3.914adetleaylık%20veyıllık%4 daralmaoldu.Kümülatifolarakyılınilkikiayındayurtiçisatışlaryıllık%30daralmayla4.254adetolarak gerçekleşirken,ihracat%27büyümeyle2.859adedeulaştı.Toplamkümülatifsatışlaryıllık%15daralmayla7.113 adetoldu.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X