Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 07.02.2022

Resim

ABD’degüçlütarımdışıistihdamla,piyasafaizleriyükseldi

●Petrolfiyatlarındakigüçlüseyirdikkatçekiyor

●YurtiçindeTüfebazlı reel efektif döviz kuru Ocak’ta %10,4 arttı ●BugünOcakayıHazinenakitdengesiaçıklanacakABD’deCumagünüaçıklananOcakayıtarımdışıistihdamverisi467binkişiile125binolanbeklentilerinçoküzerindebirartışgösterdi.Aralıkayında199binolarakaçıklananistihdamartışıda510binerevizeedildi.Ülkedeişsizlikoranıise%4,0düzeyindegerçekleşti.Ortalamasaatlikkazançlardadabeklentilerinüzerindeartışgörüldü.Ocak’ta%0,5artmasıbeklenenortalamasaatlikkazançlar,%0,7artarken,yıllıkartışda%5,7oldu.ABD’dehaftalıkbazdaaçıklananişsizlikmaaşıbaşvurularındadaOmikron’unetkisiazalmayabaşlamıştı.Küreselpiyasalardaise,CumagünüABD’deS&P500hissesenediendeksinin%0,5yükselmesininardındanbusabahAsyahissesenedipiyasalarındakarışıkbirseyirgözleniyor.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri,ülkedegüçlüaçıklanantarımdışıistihdamverisinindeardından%1,90düzeyineyükselirken,dolarendeksi95,5’te.EmtiapiyasasındaiseSuudiArabistan,petrolfiyatlarındagözlenenyükselişinardındanABDveAvrupa’dakimüşterilerinesattığıpetrolünfiyatınıMartitibarıylayükselteceğiniduyurdu.Brentpetrolfiyatıbusabah93,5$/varildüzeylerinde.YurtdışındabugünAlmanya’daAralıkayısanayiüretimiileEuroBölgesi’ndeŞubatayıSentixyatırımcıgüvenendeksiverileriaçıklanacak.

●TCMB’ninaçıkladığıverileregöre,tüfebazlıreelefektifdövizkuruOcak’taaylıkbazda%10,4artışile52,89oldu.Buaylıkgerçekleşmeilereelefektifdövizkurundayıllıkgerileme,%19,8oldu.

●TCMB’ninyayımladığıOcakayıfiyatgelişmeleriraporundaiseenflasyonsepetindeyapılanağırlıkdeğişimlerindenbahsedilerek,hizmetgrubununpayındakidüşüşekarşıntemelmallardakiartışneticesindeçekirdekenflasyongöstergelerininsepetiçerisindekiağırlığınınyükseldiğivurgulandı.YurtiçindebugünOcakayıHazinenakitdengesiverisiaçıklanacak.

●HazineveMaliyeBakanıNebati’nin8Şubat’taLondra’dayabancıyatırımcılarlaikitoplantıgerçekleştireceğibelirtiliyor.BakanNebati,Nikkei’yeverdiğiröportajda,toplantılardaizlenilenpolitikalaradevamedileceğini,takvimlerindefaizartırımıolmadığınısöyleyecekleriniaçıkladı.

●Yurtiçipiyasalardaise,$/TLgüne13,57düzeylerindenbaşlıyor.Cumagünü2yılvadelitahviligetirisigünlükbazda17bazpuangerileyerek%20,75düzeyindenkapattı.

●SağlıkBakanlığı;dün,son24saatte412bin352Kovid-19testiyapılırken87bin934yeniKoronavirüsüvakasıtespitedildiğini,201kişininhayatınıkaybettiğiniduyurdu.

Piyasa ve Teknik Görünüm              ●Geçtiğimizhaftayurtdışıtaraftahissesenetleriningeneldehafifsatıcılıolduğunugördük.Enflasyonistbaskılaryükselişeğiliminkoruyanenerjifiyatlarıilekendinihissettirirken,ABD10yıllıktahvilfaizininbiraysonrayeniden1,90’aulaşmasıhattahaftaiçerisindebuseviyeyigeçmesihisseseneditarafınaolumsuzyansıdı.GeçtiğimizhaftapiyasalaraçısındanyurtiçindedeenönemligelişmekuşkusuzOcakayıenflasyonununbeklentidenbirmiktarüzerindegelmesivegüçlübankakârlarıaçıklanmasıydı.Haftabaşındaolumluayrışanbankalarhaftasonundasatışbaskısındanetkilensedehaftayıyükselişlekapatmayıbaşardı.BankalarlabirliktegeçenhaftaGYO’lardabirmiktarolumluayrışmagösterdi.Yenihaftadaşirketkârlarıveyurtdışıpiyasalartakipedilecek.ABDendeksvadelilerihaftayahafifalıcılıbaşladı.BISTtarafındayatayaçılışbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100haftanınsonişlemgünündeaşağıeğiliminisürdürdü.Kapanış1944seviyesindegerçekleşti.Endekstedevamedensatışbaskısıyla50günlükortalamabölgesideolan1930seviyesiCumagünütekrartestedildi.Zayıfkalanyükselişdenemelerininardındanendekstesatışbaskısınınyenidenetkiliolduğunubelirtebiliriz.Buaşamada1950seviyesialtındakikapanışların1915 1880 bandındaki desteği yeniden gündeme getirebileceğini söylemek mümkün. Bu defa endekste günlük ve haftalık periyot için ortalamalarda aşağı eğilim olduğunuda belirtmemiz gerekiyor. Endekste daha geniş bir bant olarak ise 2100-850 bandı içerisindeki hareketi konsolidasyona yönelik hareket olarak değerlendirmeye devamediyoruz. Bandın dışına çıkılması daha belirgin bir harekete işaret edebilecektir. BIST’te 1975/90 bandı yakın direnç olarak dikkate alınabilecekken, 2020/35 bandı üzerinde kapanış durumunda ancak yukarı eğilim daha belirgin hale gelebilecektir. BIST 100 için 1930/15 - 1880/50-1830destek,1975/90-2020/35-2050/65 direnç olarak belirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

●Otokar4Ç21’de525milyonTLnetkaraçıkladı,yıllık%76büyümegerçekleşti.Ortalamapiyasabeklentisiolan333milyonTLveAkYatırımbeklentisiolan361milyonTL’ninüzerinde.Faaliyetlerdeağırlıkihracattankaynaklanıyor,4Ç21’deTL’nindeğerkaybıyla,raporlamadameydanagelenkurfarklarınedeniylesonuçlarbeklentilerinüzerindegerçekleştiğinidüşünüyoruz.4Ç21ciroyıllık%58büyümeyle1.834milyonTLolarakgerçekleştivebeklentilerinüzerinde.Şirket4Ç21’de467adetotobüssattı(3Ç20’deki428adedinüzerinde),189adetkamyonsattı(4Ç20’deki169adedinüzerinde)ve87adetzırhlıaraçsattı(4Ç20’deki189adedinaltında).2021yılsonusonuitibariyleşirketin2.163milyonTLsiparişlerbakiyesivardı;2020yılsonundaki2.403milyonTLtutarınaltında.İhracatgelirleriyıllık%59büyümeyle1.466milyonTLolarakgerçekleştiveiskontoveiadeöncesisatışların%80’inioluşturdu.4Ç21’debrütkarmarjı%42,8olarakgerçekleşti;4Ç20’deki%44,0brütkarmarjınagöredaraldı.Dolayısıyla,FAVÖKbüyümesicirobüyümesindendahayavaş,yıllık%47olarakgerçekleşti,ancakbizimveortalamapiyasabeklentisininüzerinde.4Ç21FAVÖKmarjı%22,3olarakgerçekleştive4Ç20’deki%24,0marjınaltındagerçekleşti.2021yılsonundabilançoda1.734milyonTLnetborçpozisyonuoluştu.2020yılsonunda1.330milyonTLnetborçpozisyonuvardı.Yorumveöneri:Beklentilerinüzerindegelen4Ç21sonuçlarlahisseyeolumlutepkibekliyoruz.2022yılıiçinrevizemakrovarsayımlarıveşirketinaçıkladığı2021tümyılsonuçlarıışığındaOtokarhisseleriiçin12aylıkhedeffiyatımız435,00TL’den450,00TL’yerevizeediyoruz.Endeksinüzeriönerimizikoruyoruz.

●Tofaş Oto 4 Ç 21 telekonferans notları: Şirket, uzun vadeli sürdürülebilir vergi öncesi kâr (PBT) marjı beklentisini önceki %8'den çift haneye (+%10) revizeetti. 4Q20’de güçlü marj artışını sağlayan faktörlerin bazıları geçici. Şirket, 2022 için hacim öngörülerinin muhafazakâr olduğunu düşünüyor. Türkiye'de azalan alım gücü / yükselen maliyetler ve devam eden çip sıkıntısı anariskfaktörleri. Stellantis'in yeni stratejisi 1Mart'ta açıklanacak.Tofaş, Avrupa'nın en iyi üretim merkezlerinden biri olması nedeniyle hem üretim hemde Ar Ge merkezi olarak birden fazla Stellantis markasına hizmet verecek güçlü bir konuma sahip olduğunu düşünüyor Şirketin 1 Y22' de birkaç markalı proje onaylarını almayı ve açıklamayı öngörüyor. Şirket, büyük bir yatırım ihtiyacı olmadığı için, 2022’de, 2021’e benzer bir temettü dağıtım oranı (%84civarında) varsaymanın makul bir yaklaşım olduğunu düşünüyor. Bu, 5,52TL'lik brüt hisse başı temettü ve %6,8 temettü verimine tekabül etmektedir. Şirket, sınırlı işletme sermayesi ihtiyacı ile faaliyet göstermeye devam etmeyi öngörüyor.

●TürkTraktör Ocak ayı satış ve üretim rakamlarını açıkladı. Yurt içinde şirket Ocak ayında 2.221 adet traktör sattı, aylık %22 büyüme ve yıllık %30 daralma gerçekleşti. İhracat tarafında 1.250 adet satış gerçekleşti, aylık %22 düşüş, ancak yıllık %3 büyüme gerçekleşti. Yurt içi satışlardaki düşüş ihracattaki artışla biraz karşılanmış oldu. Toplam satışlar aylık %22 ve yıllık %21 daralmayla 3.471 adet olarak gerçekleşti. Üretimde 3.256 adetle aylık %23 ve yıllık %20 daraldı. 

 

  • svg
    +90 850 308 61 00
X