Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 07.03.2022

Resim

Küresel çapta, emtia fiyatlarında yükseliş eğilimi dikkat çekiyor

●Jeopolitikgelişmelerle,Brentpetrolfiyatı,130$/varil’eyükseldi

●Altınfiyatı1.986$/onsdüzeylerinde

●Dolarendeksindedebusabahdeğerlenmeeğilimigözleniyor ABD’deistihdamverisigüçlüaçıklandı.Şubat’tatarımdışıistihdam aylık678binile423binolanpiyasabeklentilerinüzerinde gerçekleşti.İşsizlikoranıise%4,0’dan%3,8’egeriledi.Ortalama saatlikkazançlariseyıllık%5,1artışgösterdi.Güçlüistihdamverisi veenflasyondakiyükselişeğilimiilebirlikteFed’in16Mart’ta yapacağıparapolitikasıtoplantısındapolitikafaizini25bazpuan artırmasıbekleniyor.Çin’deise,ihracatyılınilkikiayındadolar bazındayıllık%16,3artışgösterdi. Diğertaraftan;küreselçaptaUkrayna-Rusyagelişmeleri,bu gelişmelerinekonomikyansımalarıtakipedilmeyedevamediyor. IMF,gelişmelerinküreselekonomiüzerindeağırbiretkisiolacağını, Ukrayna’nın1,4milyar$tutarındakiacilfinansmantalebininen erkengelecekhaftadeğerlendirilmesininbeklendiğinibelirtti.ABD merkezlifinansşirketleriVisaveMastercard,Rusya’daki operasyonlarınıaskıyaaldığınıduyurdu.Rusbankalarının,Çinli UnionPayödemesistemlerinikullanmakiçinhazırlandıkları belirtiliyor.ABDDışişleriBakanıAnthonyBlinkenise,Avrupalı müttefikülkelerileRusya’danpetrolithalatınıdurdurmayı tartıştıklarınıaçıkladı.

●Küreselpiyasalardaise,ABDDışişleriBakanı’nınRusya’dan petrolithalatınıyasaklamayıdeğerlendirdiklerineyönelik açıklamalarınınardındanpetrolfiyatlarıhızlıyükseldi.Brent petrolfiyatıbusabah130,4$/varildüzeyinde.BusabahAsya hissesenediendekslerindedesatıcılıseyirgözleniyor.ABD10 yılvadelidevlettahviligetirisi%1,71’egerilerken,dolarendeksi de98,9’edeğerlendi.Güvenlilimantalebiyle,altınfiyatlarıda 1.986$/onsdüzeylerineyükseldi. ●Yurtiçinde,kurkorumalımevduatta,vadesigelen mevduatlarınyenilenmeimkanıgetirildi.Ayrıcayeni düzenlemeile,yurtiçiyerleşiktüzelkişilerdövizdenTL’ye dönüşteenkısavade6aydan3ayaindirildi. ●YurtiçindeTCMBAylıkFiyatGelişmeleriRaporu’nda,yıllık enflasyondakiartışınaltgruplargenelineyayıldığını,bunaen belirginkatkınıngıdavetemelmalgruplarındangeldiğini belirtti.Emtiafiyatlarındaartışeğilimininsondönemde jeopolitikgelişmelerlehızlandığınıbelirtti.Reelefektifdöviz kuruiseŞubat’taaylık%3,8artışla54,78seviyesinde gerçekleşti. ●Yurtiçipiyasalarda$/TLgüne14,27düzeylerindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasındagetirilerhaftayıyükselişletamamladı;2 yıllıkDİBSfaiziCumagünü49bazpuanartışla%23,40,10yıllık getirilerise73bazpuanyükselişle%24,99’dantamamladı. Hazineyarın11ayvadeliHazinebonosuve2yılvadelisabit kuponludevlettahviliihalesigerçekleştirecek.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

  ●YenihaftayabaşlarkengündeminenönemlimaddesiRusya’nın hammaddeihracınayaptırımlargetirebileceğihaberlerioldu.Bu haberlerinetkisiylehaftasonugıda,enerji,metallerhepsibirden sertfiyatartışlarıgösterdiler.GelişmelerinAsyahissesenetlerinde sertsatışlaryaşattığınıgörüyoruz.ABDendeksvadelilerideyeni haftayasatıcılıbaşladı.BIST-100geçtiğimizhaftadalgalıseyrin ardından2000puanınüzerindekapanışyapmayıbaşaramamıştı. BIST’inyenihaftayayurtdışınaparalelolaraksatışbaskısıile başlamasınıbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100haftanınsonişlemgünündeaşağıeğilim sergiledi.Kapanış1991seviyesindegerçekleşti.Endekstehafta içerisindetekrartestedilen2050/65dirençbölgesindenbaşlayan satışbaskısıCumagünüdeetkilioldu.Bununlabirliktegünlük periyottatakipettiğimiztümortalamalarüzerindekapanış görmeyedevamediyoruz.Dolayısıylabuaşamadayaşanangeri çekilmeyisınırlıdüzeltmeeğilimiolarakdeğerlendirmekmümkün. Diğertaraftanhaftalıkgrafiklerdesondipbölgesiolan1920-1900 bandınındakorunuyorolmasıyukarıyönlübeklentiyedairolumlu sinyalolarakdeğerlendirilebilir.Endekste2050/65direnç bölgesininaşılmasıylayönedairbelirginliksağlanabileceğini düşünmeyedevamediyoruz.Bubandınaşılmasıilkaşamada20802100bölgesineyönelmesağlayabilecektir.Buaşamadasaatlik periyotiçinortalamalardahafifaşağıeğilimmevcut.1980/1950 bandıyakındestek,1920seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarak düşünülebilir.BIST100için1980-1965/50-1920-1900destek, 2050/65-2080-2100dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● EnerjiSektörü:EPDK’yafarklıenerjikaynaklarınafarklıtavanfiyatuygulamayetkisiverilmesitartışılıyor:Çeşitli haberkaynaklarında,EPDK’yaelektrikfiyatlarındatavanfiyatuygulamasınınkaynakmaliyetinegöreçeşitlendirme yetkisiverileceğinedairhaberleryeralıyor.HaberlerdetaslakhalindeolandüzenlemeninyakındaMeclis’in onayınasunulacağıbelirtiliyor.Budüzenlemeyegöreyenilenebilirenerji,yerlikömür,ithalkömürvedoğalgaz santralleriiçinfarklıtavanfiyatfiyatlarınbelirlenmesininönüaçılıyor.AyrıcataslakdüzenlemedeEPDK’yafarklı tavanfiyatlarbelirlemeyetkisinin6aylıksüreleritibariileverileceğibelirtiliyor.Mevcutdurumdatümkaynaklar içintekbirtavanfiyatuygulanıyorvespotpiyasadaelektrikfiyatıbelirlenentavanfiyatınüzerindesatılamıyor. Farklıkaynaklarafarklıtavanfiyatbelirlenmesidurumunda,maliyetidahadüşükolanyenilenebilirenerji santrallerininspotpiyasadaelektriğidahadüşükbirtavanfiyatsınırlamasıilesatmasınınönüaçılacak.Eğer yasalaşırsabudurumyenilenebilirenerjisantrallerininortalamasatışfiyatlarınıaşağıçekeceğiiçinbuşirketlerin satışlarındavekarlılıklarındaaşağıyönlübaskıyaratabileceğinidüşünüyoruz.Birsüredirgündemdeolankonunun önümüzdekigünlerdeözellikleyenilenebilirenerjişirketleribaştaolmaküzereenerjiüretimşirketleriüzerinde baskıyaratmayadevamedebileceğinidüşünüyoruz. ●AYDEMYenilenebilirEnerji4Ç21finansallarındaTL’nindeğerkaybıciroveoperasyonelmarjlarıdesteklerken,kur farkızararlarınınetkisiilenetkarıbaskıladı:AydemYenilenebilirEnerji4Ç21finansallarında129milyonTLnet zararaçıkladı.Geçenseneaynıdönem239milyonTLnetkaraçıklamıştı.Yılınsonçeyreğindegeçenseneyegöre güçlüoperasyonelsonuçlararağmenkurfarkızararlarınınnetkarıbaskıladığıgörüldü.Gelirler4Ç21’deyıllıkbazda %50büyümeile335milyonTL’yeulaştı.Hacimlerde%13’lükdaralmayarağmen,spotpiyasadaelektrikfiyatlarının dolarbazındageçenseneaynıdönemegöre%98yükselmesiveortalamaTL/dolarkurundayıllıkbazda%42’lik artışgelirlerdekibüyümeninananedenleriolaraköneçıktı.Cirobüyümesidolarbazında%6gerçekleşti.Elektrik üretimhacimleritarihselzayıfhidrolojinedeniile2021yılındayıllıkbazda%32düşüşile1.8TWs’geriledi.YEKDEM gelirleri2021yılındatoplamgelirlerin%87’sinioluştururken,piyasagelirlerikalan%13’lükkısmıoluşturdu.FAVÖK fiyatlarınyükselmesisayesindegelirlerdendahayüksek%53oranındabüyümeile224milyonTL’yeulaşırken FAVÖKmarjı185bazpuaniyileşmeile%70’eulaştı.Borçlulukiyileşmeyedevamediyor:TL’nindeğerkaybının etkisiileŞirket’innetborcu8.6milyarTL’yeyükseldi(3Ç21:5.5milyarTL,4Q20:4.8milyarTL).NetBorç/G12A FAVÖKise9.8x’eyükseldi(3Ç21:6.9x,4Ç21:4.8x).TL’nindeğerkaybınaek,zayıfhidrolojinedeniileFAVÖK’ün uzundönemortalamalarınınoldukçaaltındakalması,borçlulukrasyolarındakikötüleşmeninananedenleriolarak öneçıktı.Şirket’indövizkısapozisyonu2021yılsonuitibariyle8.7milyarTLseviyesindebulunuyor.Nakitakışı riskindenkorunmamuhasebesisonrasıisenetkısapozisyonun,248milyonTLuzunpozisyonageçtiğigörülüyor. Yorum:Sonuçlardaönemlibirsürprizolmamasınedeniylesonuçlarınhissefiyatıüzerindeönemlibiretki yapmasınıbeklemiyoruz.2022yılındahidrolojininbirparçadahagüçlüolmasınınbeklenmesi,uzundönem ortalamalarınınoldukçaüzerindeseyredenspotelektrikfiyatlarıvedevamedenhissegerialımlarıortavadede hisseyidestekleyenenönemlifaktörlerolaraköneçıkıyor.Diğertaraftansondönemdeçeşitliyayınorganlarında yeralanelektriküreticilerinekaynakmaliyetlerinegöretavanfiyatuygulamasıgibiregülasyondeğişikliklerine ilişkinhaberakışlarıhisseyiolumsuzetkileyebilecekenönemlifaktörolaraköneçıkıyor. ●Şişecamhissebaşınabrüt0,4080TLtemettüteklifetti;temettüverimi%3,4.Dağıtımtarihi31Mayıs. ●HalkbankveVakıfbanksermayeartırımlarınailişkinişlemlerintoptansatışlarpazarında9Marttarihindeyapılması içinBorsaİstanbul’abaşvurdular.Sermayeartışıilebankalara13,4milyarTLkaynaksağlanacak.Geçenhafta sermayeartışınakonuTürkiyeVarlıkFonunahissesatışlarınınHalkbank’tahissebaşına5,37TL(bedelliartış%101) veVakıfbank’tahissebaşına4,18TL(bedelliartış%81)olacağıduyurulmuştu.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X