Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 08.02.2022

Resim

Küresel riskli varlıklar karışık bir seyir izliyor

●Altınfiyatlarındaiseyükselişeğilimigözleniyor

●EuroBölgesi’ndeyatırımcıgüveniŞubat’tayükselişgösterdi

●HazinenakitdengesiOcak’ta37,8milyarTLaçıkverdiEuroBölgesi'ndeyatırımcıgüveniendeksiŞubatayında14,9'dan16,6'yayükseldi.Almanya’daEkonomiAraştırmaEnstitüsü(Ifo),yüksekenerjifiyatlarınedeniyleyılsonuenflasyontahminini%3,3'ten%4’eyükseltti.AvrupaBirliğiKomisyonuKıdemliBaşkanYardımcısı,enflasyondakiartıştaenerjifiyatlarındakiyükselişinetkiliolduğunuveenflasyonungeçmişbeklentilerindendahauzunsüreyüksekseyredeceğiniöngördüklerinibelirtti.FitchRatings,Avrupa’dadoğalgazpiyasasındakidaralmanın;düşükgazstokları,Rusya’dangelengazınazalmasıveartanjeopolitikgerginliklerinetkisiylearttığınıbelirtti.Diğertaraftan,ABDveAvrupaBirliği,birlikveçevresindekienerjiarzınayönelikolasırisklerekarşıişbirliğiyapmataahhüdündebulundu.ABD,TrumpdönemindeuygulamayakonulançeliktarifelerininkaldırılmasıkonusundaAvrupaBirliği’ninardındanJaponyailedeanlaşmayavardı.Anlaşmaile,ABD’ninJaponya’danithalettiğiyıllık1,25milyontonakadarçeliğingümrüksüzgirişimümkünolacak,bununüzerindekiişlemlerise%25vergiyetabitutulacak.

●Küreselpiyasalardaise;dünABD’deS&P500hissesenediendeksiningünü%0,4düşüşlekapatmasınınardındanbusabahAsyahissesenedipiyasalarındakarışıkseyirdevamediyor.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileriyükselişeğiliminisürdürerek%1,95olarakgerçekleşti.Dolarendeksindegöreliyataybirseyirvar,95,5düzeylerinde.Altınfiyatlarıise,yüksekseyredenküreseljeopolitikbelirsizliklerinyolaçtığıgüvenlilimantalebiyleyükselişeğiliminde,busabah1.821$/onsdüzeylerinde.YurtdışındabugünABD’deAralıkayıdışdengeverisiaçıklanacak.

●YurtiçindeHazineOcakayınakitgerçekleşmeleriniaçıkladı.BunagöreOcak’taHazine’ninnakitgelirleri148,2milyarTLnakitgiderleriise186,0milyarTLoldu.BöylecenakitdengesiOcakayında37,8milyarTLaçıkverdi.FaizdışıdengeiseOcak’ta24,8milyarTLaçıkverdi.

●Yurtiçipiyasalardaise,$/TLgüne13,61düzeylerindenbaşlıyor.Tahvilpiyasasındaise,dün10yıllıktahvilgetirilerindekigerilemeeğilimidevamettive10yılgetirilergünü22bazpuanazalışla%22,58’dentamamladı.2yıllıkgetirilerise%20,76’dandüzeyindenkapattı.

●Sağlık Bakanlığı; dün,son 24 saatte 432 bin131 Kovid19 testi yapılırken 96bin514 yeni Koronavirüsü vakası tespit edildiğini, 236 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●Dünaçılışsonrası1.910seviyesinekadargeriçekilenBIST100endeksi,özellikleöncekiaylardaborsayısürükleyendövizkazancıgüçlüşirketlerinyenidenöneçıkmasıylagünü%2,8artışlakapattı.Sektörlerbazındademir/çelikvehavayoluşirketleridikkatçekti.Güniçerisindeeksi%5’lerekadargerileyenbankahisselerideolumlueğilimeayakuydurupgünüartıdakapatmayıbaşardı.DünABDtarafındaiseolumlubiraçılışamakapanışayakınsaatlerdejeopolitikriskkaygılarıylabaskınçıkansatıcılıbirseyirsözkonusuydu.BIST-100’ündeABD’dekigüçlüaçılıştanolumluetkilendiğiniancaksaatfarkınedeniylesonrakizayıflığınbugünküfiyatlamalardagözlenebileceğinidüşünüyoruz.Bununlabirliktedüngeridekalanbankahisselerindebugünhafifalımlarlaendeksinolumlueğilimikorumasınıbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100dün1908seviyesineyaşanansarkmanınardındantepkiyaşadı.Kapanış1998seviyesindegerçekleşti.Endekstedestekvetepkibölgesiolarakbelirttiğimiz1915-1880bandınınüstsınırındannispetengüçlübirtepkiyaşandığınıbelirtebiliriz.Yaşananhareketle21günlükortalamaüzerinegeridönüşsağlanmasıolumlu.Bununlabirliktesaatlikperiyottaortalamalardabelirginyukarıdönüşsağlanabilmesiiçin2020/35bandıüzerindekapanışıgerekligörüyoruz.Budurumundaancakkısaperiyottaortalamalardayukarıeğiliminyenidenbelirginleşmesiyleyükselişhareketiningüçkazanabileceğinive2050/65bandınahareketyaşanabileceğiniyineliyoruz.Endekstebirsonrakiaşamaise2080-2100bandıolabilecektir.BISTiçin1980/60bandınıyakındestekolarakdeğerlendirirken,1915-1880bandıdestekvetepkibandınaltınıisezayıflamabölgesiolarakbelirtmeyedevamediyoruz.Dahagenişbirbantolarakise2100-1850bandıiçerisindekihareketikonsolidasyonayönelikhareketolarakdeğerlendiriyoruz.Bandındışınaçıkılmasıdahabelirginbirhareketeişaretedebilecektir.BIST100için1980/60-1950-1930/15-1880destek,2020/35-2050/65-2080-2100dirençolarakbelirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

●Arçelik dün 51,95 52,30 TL fiyat aralığında 300 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin  % 6,6814’üne ulaştı.

●ARDBilişimbedellisermayeartırımkararıaldı.Şirketmevcutsermayesiolan170milyonTL’yi330milyonTL(%194)bedellisermayeartırımıile500milyonTL’yeartırımakararıaldı.Şirketsermayeartırımındaneldeedilecekfonunkullanımınailişkinde%35’inifinansalteknolojiyatırımları,%20’siyeniar-gemerkezleriveofislerinaçılması,istihdamınarttırılması,%30’uAr-GeyatırımlarınyapılmasıvemevcutAr-Gefaaliyetlerininiyileştirilmesive%15’iileişletmesermayesiihtiyacınınkarşılanmasıolarakbelirtti.

●SabancıHoldingdün250binhisseyi14,49–15,23TLaralığındangerialdı.Gerialınanhisselerintoplamı,sermayenin%1,0603’ünütemsileden21,635milyon'aulaştı.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X