Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 08.03.2022

Resim

Küresel risk algısı zayıf seyrini sürdürüyor

●Dolarendeksideğerlenmeeğiliminde,busabah99,1’de

●Emtiafiyatlarındakiyüksekseyirsürüyor

●HazinenakitdengesiŞubat’ta55,5milyarTLfazlaverdi

●ABDTemsilcilerMeclisiBaşkanıPelosi,Meclisüyelerine gönderdiğibirmektuptaRusya'yayönelikyenibiryasatasarısı üzerindeçalıştıklarını,tasarının,Ruspetrolüveenerjiürünlerinin ABD'yeithalatınınyasaklanmasını,RusyaveBelarusilenormal ticariilişkilerinfeshedilmesiniveRusya'nınDünyaTicaret Örgütü'neerişimininyasaklanmasıiçinilkadımlarınatılmasını içereceğinibelirtti.RusyaBaşbakanYardımcısıNovakise,Kuzey Akım1’dendoğalgazakışınaambargouygulamakiçinherhakka sahipolduklarınıancakşuanakadarböylebiradımatmadıklarını, bununkimseyefaydasıolmayacağınıaçıkladı. Diğertaraftan,Rusya-Ukraynaarasındakigerçekleştirilenüçüncü turgörüşmelerdenateşkesçıkmazken,insanikoridorkonusunda olumlusonuçlaralındığıbelirtildi.DışişleriBakanıMevlüt Çavuşoğlu,RusyaveUkraynaDışişleriBakanlarınınPerşembe günüAntalya’dabirarayagelecekleriniaçıkladı. Küreselveriakışındaise,Almanya’daperakendesatışlarOcak’ta aylık%2,0ilebeklentilereyakın,fabrikasiparişleriiseaylık%1,8ile beklentilerinüzerindeartışgösterdi.EuroBölgesi’ndeSentix yatırımcıgüvenendeksiiseMart’tabeklentilerinaksine-7 seviyesindegerçekleşti;Kasım2020’denbuyanaendüşükseviye. BudüşüşteRusya-Ukraynagelişmelerininetkiliolduğubelirtiliyor.

●Küreselpiyasalardaiseriskalgısızayıfseyrediyor.DünABD temelhissesenediendekslerinin%2,4ilâ%3,7arasındasatıcılı kapatmasınınardındanbusabahAsyahissesenedipiyasalarının çoğundasatıcılıseyirdevamediyor.Dolarendekside değerlenmeeğiliminisürdürüyor,busabah99,1düzeyinde.

●Emtiafiyatlarındakiyüksekseyirdedevamediyor.Petrol fiyatlarıgüniçinde139$/varilseviyelerinitestetmesinin ardındangeriçekildi;busabah125,8$/varilseviyesinde.Altın fiyatlarıiseyaklaşıkbirbuçukyılsonrailkkez2.000$/ons seviyesiniüzerinigörmesininardındangeriledi;busabah1991 $/onsseviyesinde.YurtdışındabugünEuroBölgesi2021yılı dördüncüçeyrekbüyümerakamınınfinalverisiileABD’dedış dengeverileriaçıklanacak. ●Yurtiçinde,HazinenakitdengesiŞubatayında55,5milyarTL, faizdışıdenge95,9milyarTLfazlaverdi.Böyleceyılınilkiki ayındanakitdengesi17,5milyarTLfazlavermişoldu.

●Yurtiçipiyasalarda$/TLgüne14,38düzeylerindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasındagetirilergünüyükselişletamamladı.2yıllık DİBSfaizidüngünü123bazpuanartışla%24,63’den tamamladı.Hazinebugün11ayvadeliHazinebonosuve2yıl vadelisabitkuponludevlettahviliihalesigerçekleştirecek.5 yıllıkCDS’ler705bazpuanseviyesinde.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

 ●YurtdışıriskalgısındakiartışBIST’tekisıkışmanınsürmesineneden oluyor.Bununlabirliktezirveseviyelerinegöre%14gerileyen S&P500ve%20ileüzerindegerilemegösterenAvrupaborsa endeksleriilekıyaslandığındaBIST-100’ün2022zirvesinegöre sadece%5gerilemişolmasıolumluayrışmayaişaretediyor. Gündem,birsüredahaUkraynaeksenindekijeopolitikrisklerin baskısınıtaşıyacaktır.SabahaçılışıitibarıylaABDendeksvadelileri veAsyapiyasalarısatıcılıgörünüyor.BIST’indegünesatışbaskısıile başlamasıbeklenebilir.

●TeknikYorum:BIST100dünzayıfaçılışınardındangünortasında gelentepkiyleyukarıhareketyaşadı.Kapanış1997seviyesinde gerçekleşti.Endekste2050/65dirençbölgesiylesınırlıkalan yükselişdenemesisonrasındabaşlayansatışbaskısısınırlıdüzeyde devamediyor.Yaşanangeriçekilmeyle50günlükortalamabölgesi detekrartestedilirken,bubölgedenbirmiktartepkigeliştiğini belirtebiliriz.Dolayısıylaendekstesınırlıdüzeltmeeğilimiolsada yakındestekbölgesindetutunma-tepkiçabasınınolduğunu söylemekmümkün.Sonyorumumuzdadayeraldığıgibihaftalık grafiklerdesondipbölgesiolan1920-1900bandınındakorunuyor olmasıyukarıyönlübeklentiyedairolumlusinyalolarak değerlendirilebilir.Fakatendekste2050/65dirençbölgesinin aşılmasıylaancakyönedairbelirginliksağlanabileceğiniyineliyoruz. Bubandınaşılmasıilkaşamada2080-2100bölgesineyönelme sağlayabilecektir.Buaşamadasaatlikperiyotiçinortalamalarda hafifaşağıeğilimmevcut.1980/1965bandıyakındestek,1920 seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarakdüşünülebilir.BIST100için 1980-1965/50-1920-1900destek,2050/65-2080-2100direnç olarakbelirtilebilir.

 

 

  • svg
    +90 850 308 61 00
X