Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 09.02.2022

Resim

Küreselrisklivarlıklardaalıcılıseyirgözleniyor…

●IMF,küreseljeopolitikrisklerinekonomiketkilerinedikkatçekti

●ABDTemsilcilerMeclisigeçicibütçeyeonayverdi

●YurtiçindevakasayılarıyüksekseyretmeyedevamediyorIMF,artanjeopolitikgelişmelerinEuroBölgesiekonomisindebüyümeyeyönelikaşağıveenflasyonayönelikiseyukarıyönlüriskoluşturduğunubelirtti.Bölgedeekonominingeçenyılınsonundakrizöncesiseviyesineulaştığıbelirtildi.Enflasyonun2021'dehızlandığınadikkatçekilirken,tedarikzincirindekiaksaklıklar,yüksekenerjifiyatlarıveCOVID-19vakalarınınyenidenartmasınınbüyümeiçinkısavadedeaşağıyönlübaskıoluşturabileceğibelirtildi.ABD’dedışticaretaçığı,Aralık’taaylıkbazda%1,8artarak80,7milyar$olarakgerçekleşti.2021yılıtamamındaiseyıllık%26,9artarak859,1milyar$’ayükseldi.İhracat2021’deyıllık%18,5artışla2,5trilyon$’a,ithalatise%20,5artışla3,4trilyon$’ayükseldi.Çinileolandışticaretaçığı,yıllık%14,5arttı;355,3milyar$oldu.ABD’deTemsilcilerMeclisi,Federalhükümete11Mart’akadarfinansmansağlayacakgeçicibütçetasarısınıonayladı.18Şubat’takapanmasınınönünegeçecektasarıTemsilcilerMeclisi’nde162’yekarşı272oylakabuledildi.Geçicibütçetasarıülkesenatosundadakabuledilirse,BaşkanBiden’ınimzasınasunulacak.

●Küreselpiyasalardaise;dünABDtemelhissesenediendekslerinin%0,8ilâ%1,3alıcılıkapatmasınınardındanbusabahAsyahissepiyasalarındadaalıcılıseyirgörülüyor.ABD10yılvadelidevlettahviligetirilerigünlükbazdayatayayakınseyirizledi,busabah%1,94düzeylerinde.Dolarendeksiise95,5düzeylerinde.YurtdışındabugünABD’detoptansatışlarvehaftalıkkonutkredisibaşvuruları,Almanya’daAralıkdışdengeveBrezilya’daOcakayıenflasyonverileritakipedilecek.Brezilya’datüketicienflasyonuyüksekseyrinisürdürüyor.BrezilyaMerkezBankasıenflasyondakiartışınetkisiylepolitikafaiziniartırmayadevametti;Mart2021’denbuyanapolitikafaizinitoplam875bazpuanartırdı,halihazırda%10,75seviyesinde.Ocakayıiçinpiyasabeklentisienflasyonun%10,39olacağıyönünde.

●HazineveMaliyeBakanıNebati,öncekigünvedünLondra’dayabancıbankacıveyatırımcılarayönelikbilgilendirmetoplantılarıgerçekleştirdi.●Yurtiçipiyasalardaise,$/TLgüne13,56düzeylerindenbaşlıyor.Tahvilpiyasasında10yıllıkgetirilerdüngünü%22,62,2yıllıkgetiriler%20,76’dantamamladı.

●SağlıkBakanlığı;dün,son24saatte452bin363Kovid-19testiyapılırken111bin96yeniKoronavirüsüvakasıtespitedildiğini,241kişininhayatınıkaybettiğiniduyurdu.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●BIST100petrokimyavebankahisselerininöneçıktığıbiryükselişledün%0,5artışkaydettiveyeniden2000puanseviyesininüzerineyerleşti.DünyurtdışıeğilimlerdedeABDborsalarıtoparlanmaivmesinikorudu.BusabahaçılışlarındadaAsyaveABDendeksvadelilerinalıcılıolduğugörülüyor.DiğertaraftanFEDveECB’denbeklenenparasalsıkılaştırmaadımlarıyurtdışındafaizleriyukarıçekiyor.DünABD10yıllıktahvilfaizi%1.90ile%2,00aralığındahareketetti.BISTbiryandanyurtdışıtaraftakibeklentilerifiyatlarken,diğertaraftanda4Ç21bilançoaçıklamalarıhissebazlıhareketlerenedenoluyor.BIST’ingüneyukarıeğilimikoruyarakbaşlamasınıbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngüniçerisinde1980seviyesineyaşanangeriçekilmesonrasındatepkiyaşadı.Kapanış2007seviyesindegerçekleşti.Endekste1915destekbölgesindenbaşlayantepkigeçerlidurumda.BIST’tegünlükperiyottatakipettiğimiztümortalamalarüzerindekihareketinkorunuyorolmasıolumlugörünümsağlıyor.Bununlabirliktesaatlikperiyottaortalamalardabelirginyukarıdönüşsağlanabilmesiiçin2020/35bandıüzerindekapanışıgerekligörüyoruz.Budurumundaancakkısaperiyottaortalamalardayukarıeğiliminyenidenbelirginleşmesiyleyükselişhareketiningüçkazanabileceğinive2050/65bandınahareketyaşanabileceğiniyineliyoruz.Endekstebirsonrakiaşamaise2080-2100bandıolabilecektir.BISTiçin1980/60bandınıyakındestekolarakdeğerlendirirken,1915-1880bandıdestekvetepkibandınaltınıisezayıflamabölgesiolarakbelirtmeyedevamediyoruz.Dahagenişbirbantolarakise2100-1850bandıiçerisindekihareketikonsolidasyonayönelikhareketolarakdeğerlendiriyoruz.Bandındışınaçıkılmasıdahabelirginbirhareketeişaretedebilecektir.BIST100için1980/60-1950-1930/15-1880destek,2020/35-2050/65-2080-2100dirençolarakbelirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

●Arçelikdün53,1554,00TLfiyataralığında300binadethisseyigerialdı.Arçelik’insahipolduğukendipaylarısermayenin%6,7258’ineulaştı.

●İşBankası4Ç21’te1,0milyarTLserbestkarşılıksonrası6,4milyarTLnetkâraçıklayarak,AkYatırımtahminini(5,0milyarTL)vepiyasabeklentisini(4,7milyarTL)yendi.2021yılınetkârı1,2milyarTLserbestkarşılıksonrası%100’eyakınartarak13,5milyarTL,maddiözkaynakkârlılıkoranı%20oldu(serbestkarşılıkhariç%22).Tahminimizinüzerindegelensonuç(i)netfaizgelirive(ii)iştirakgelirininprojeksiyonlarımızıgeçmesindenkaynaklandı.Yıllıkbazdanetkârartışınetfaizgelirindekiazalmayakarşıniştirakvekomisyongelirindekigüçlüperformanstankaynaklandı.Netfaizgeliri(swapetkisidahil)öncekiçeyreğegöreikikatınaçıkarak7,8milyarTLoldu.BuartışaenflasyonverisinebağlıolarakTÜFEtahvilkatkısı1,0milyarTLolurken,asılkatkıTLkredigetirisininvefaizlerdekidüşüşvevadesizmevduatpayınınartmasıylafonlamamaliyetindekigerilemedenkaynaklandı.Böylecenetfaizmarjı4Ç21’deöncekiçeyreğegöre180bazpuanartarak%4,2’yeçıktıve2021’deöncekiyılagöre130bazpuangerileyerek%2,8’edüştü.Öncekiçeyrektehafifeksiolannetkredikarşılıkgideri(kuretkisidüzeltilmiş)4Ç21’de1,2milyarTLoldu.Böylecebankanınkrediriskmaliyetoranı(kuretkisidüzeltilmiş)4Ç21’de106bazpuanve2021yılında68bazpuanoldu(brütkredihacminegörehesaplandı).Netkomisyongelirlerindegüçlüeğilimkorundu.Bankanınfaaliyetgiderleri4Ç21’de%34ve2021’deöncekiyılagöre%35arttı.Komisyongeliride4Ç21’deöncekiçeyreğegöre%18ve2021’deyıllık%36arttı.Yorum:İşBankası2022yılındaTLkredilerde%25’inüzerindeartış,dövizkredilerdedaralma,TLmevduatta%35’igeçenbüyüme,netkomisyongelirinde%30üzeriartış,faaliyetgiderlerindeort.enflasyonayakınbüyümevenetkrediriskmaliyetinin150bazpuanınaltındakalmasınıbekliyor.İştirakgelirindenormalleşmeilebirlikte%20üzerindemaddiözkaynakkârlılıkoranıbekliyor.Netkârtahminlerimizi202218,5milyarTLve2023için23,5milyarTLolarak,12aylıkfiyathedefinide12,40olarakkoruduk.Hissede“EndeksinÜzerindeGetiri”görüşümüzbulunuyor.

●Sabancı Holding dün 400 bin hisseyi 14,99 15,16TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %1,0799’unu temsileden 22,035 milyon'a ulaştı.

●Şişecam 4Ç21’de beklentilerin oldukça üzerinde 5,04miktar TL net kar açıkladı (4Ç21netkar:746mnTL). Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 3,64milyar TL ve bizim beklentimiz olan 3,80milyar TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşti. Beklentimizin üzerindeki netkari) Pacific Soda'nın konsolidasyonundan kaynaklanan 515mn TL negatifşerefiye (%10ekhissealımıŞişecam'ınhissesini%60'agetirdi) veii) yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlemesinden elde edilen 586mn TL gelirden kaynaklandı. 4Ç21 sonuçları operasyonel olarakda tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşti. 4Ç21FAVÖK beklentilerin hafif üzerinde yıllık %54 artışla 2,39 milyar TL’ye yükseldi (AkYatırım:2,24milyarTL,Piyasa:2,16milyarTL).4Ç21FAVÖKmarjıyıllık1,4puangerileyerek%21,6oldu.Maliyettarafındakihızlıartışlarınfiyatlarakademeliolarakyanıltılmasıvekimyasallarişkolundasenebaşındayıllıkkontratlarlasabitlenenfiyatlar(dolarbazında),FAVÖKmarjındakihafifgerilemenintemelsebebioldu.MimaricamtarafındakigüçlüperformansisekonsolideFAVÖKartışınıbüyükölçüdedestekleyenfaktöroldu.2022’dekimyasallarişkoluiçin,sodakülüfiyatlarındadolarbazındayıllık%20artışöngörüyoruz.4Ç21konsolideciro,beklentilereparalelyıllık%65artışla11,04milyarTL’yeulaştı(AkYatırım:11,10milyarTL;Piyasabeklentisi:10,90milyarTL).Otocamdışındakibütünişkollarındagüçlüciroartışıgerçekleşti.FAVÖKtarafındabenzerolarakmimaricamişkolu(+92yıllıkbüyüme),güçlüfiyatlamadinamikleriyleönplanaçıktı.Netborç,Ciner'insodakülüvarlıklarınınyılsonunda450mnUSD’yesatınalınmasınedeniyle,3Ç21'deki318USD’den4Ç21'de810mnUSD'yeyükseldi.Netborç/FAVÖKoranı1,0xolarakgerçekleşti,yoğunyatırımplanlarıöncesindeoldukçarahatbirseviye.AyrıcaşirketCinerResourcesLP'denönümüzdekiyılFAVÖKkatkısısağlayacak.Yorumveöneri:Sonuçlarapiyasatepkisinin,nekartarafındakisapmabüyükölçüdetekseferlikgelirlerdenkaynaklandığıiçin,hafifolumluolmasınıbekliyoruz.2022’deşirketintümanaişkollarındabüyümedinamikleriningüçlükalmayadevametmesinibekliyoruz.2022kârlılığında,küreselenerjivenakliyefiyatlarınınseyrininbelirleyiciolacağınıdüşünüyoruz.MevcutdurumdaŞişecamiçintahminlerimizdebirrevizyonagitmiyoruzve22,10TL/hissehedeffiyatımızla‘EndeksinÜzerindeGetiri’ tavsiyemizi koruyoruz

  • svg
    +90 850 308 61 00
X