GÜNLÜK BÜLTEN - 10.03.2022

Resim

Petrol fiyatları, arzın artırılabileceği beklentileriyle geriledi

●BirleşikArapEmirlikleri,petrolarzınınartırılmasıçağrısıyaptı

●Küreselrisklivarlıklardatoparlanmagözleniyor

●AvrupaMerkezBankasıparapolitikasıkararıaçıklanacak ABDTemsilcilerMeclisi,Rusya’danpetrolithalatının yasaklanmasınıöngörenyasatasarısınıonayladı.Diğertaraftan, ABD’deuzunzamandırgündemdeolan1,5trilyon$tutarındaki harcamapaketideTemsilcilerMeclisi’ndengeçti.Paketin, Senato’da,hükümetinkapanmasınakarşıönlemolarakalınmış düzenlemeninsonaereceğiCumagününekadaroylamaya sunulmasıplanlanıyor. ABDEnerjiEnformasyonİdaresi(EIA)EnerjiGörünümRaporu’nda, 2022yılıiçinBrentpetrolüortalamavarilfiyatını105,92$’a güncelledi.Şubatraporunda82,87dolaridi.WTItipihampetrolün varilfiyatınındabuyıliçin101,17dolarolacağıtahminediliyor; Şubatayıtahmini79,35dolaridi. Küreselpiyasalarda,dünBirleşikArapEmirlikleri’ninOPEC+ ülkelerinepetrolüretimiartırmaçağrısıyapmasınınardından petrolfiyatlarındahızlıgerilemegörüldü.BAE’ninçağrısı,ABD’de dememnuniyetlekarşılandı.ABDEnerjiBakanıGranholm,bukriz dönemindedahafazlaarzıngerektiğinibelirtti.Brentpetrolfiyatı, busabah114,5$/varildüzeylerinde.Gelişmelerle,riskli varlıklardadatoparlanmagözlendi.DünABDtemelhissesenedi endekslerinin,%2ilâ%3,6arasındayükselmesininardındanbu sabahAsyahissepiyasalarındadaalıcılıseyirgözleniyor.ABD10yıl vadelidevlettahviligetirileri%1,94’te,dolarendeksidebirmiktar gerileyerek98,1oldu. ●Yurtdışındabugünaçıklanacakenönemliveriler;ABD’de tüketicienflasyonuveAvrupaMerkezBankası’nın(ECB)faiz kararı.ECB’ninbuaykitoplantısındadakısavadelifaiz oranlarındabirdeğişikliğegitmesibeklenmiyor.ECB’nin yükselenenflasyonavurguyapmayadevametmesinibekliyoruz. Ayrıcapolitikanormalizasyonunailişkinaçıklamalartakip edilecek.Küreselçaptayükselenenerjifiyatları,enflasyon üzerindeyukarıyönlüriskoluşturmayadevamediyor.ABD’de tüketicienflasyonununŞubatayındayıllık%7,9artış göstermesibekleniyor.ABD’debugünayrıcahaftalıkişsizlik maaşıbaşvurularıvereelortalamasaatlikkazançverileri açıklanacak.BugünayrıcaRusyaveUkraynaDışişleriBakanları Antalya’dagörüşecek.

●YurtiçindebugünOcakayıişsizlikoranıverisiaçıklanacak. İşsizlikoranıAralık’ta%11,3’den%11,2’yegerilemişidi.Aralık’ta işgücüaylık238binkişi,istihdam236binartarken,işsizsayısı2 binkişiartışgöstermişti.TCMB,olağangenelkurul toplantısının29Mart'tayapılacağınıaçıkladı.

●Yurtiçipiyasalarda$/TLgüne14,67düzeylerindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasında2yıllıktahvilgetirileridüngünü31bazpuan düşüşle%25,09’dantamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm           

●Jeopolitikgerginliknedeniyle130dolarakadaryükselenBrent petrolfiyatıvebenzereğilimgösterendiğerhammaddefiyatları dünRusya-Ukraynageriliminintaraflardangelenaçıklamalarladaha fazlatırmandırılmayacağıbeklentisiylebirmiktarrahatlama gösterdi.Bugelişmeborsaendekslerinedeolumluyansıdı;Avrupa hisseendeksleri%7’yibulangünlükartışlargösterirken,ABD tarafındada%2-3düzeyindeyükselişlergördük.Busabahitibarıyla iseABDendeksvadelileridünkükapanışseviyelerindeseyrediyor. BugünayrıcaRusyaveUkraynaarasındaTürkiye’ninarabuluculuğu ilegerçekleşeceküstdüzeydiplomatikgörüşmelerpiyasaların önümüzdekigünlerdekiseyriaçısındanönemtaşıyor.BIST’ingüne alıcılıbirseyirlebaşlamasınıbekliyoruz. ●TeknikYorum:BIST100dünyüksekaçılışınardındanyataydaydı. Kapanış2043seviyesindegerçekleşti.BIST’teyükselişeğilimisınırlı şekildegeçerliliğinisürdürüyor.Harekethalenönemlidirenç bölgesiolarakdeğerlendirdiğimiz2050/65bandıaltında.Endekste 2050/65dirençbölgesininaşılmasıylaancakyönedairbelirginlik sağlanabileceğiniyineliyoruz.Bubandınaşılmasıilkaşamada20802100bölgesineyönelmesağlayabilir.Buaşamadasaatlikperiyot içinortalamalardayukarıeğilimsözkonusu.Dolayısıyladirenç bölgesinintestedilmesineyönelikbeklentininkorunduğunu söyleyebiliriz.Endekste2020-2000bandıyakındestek,1965 seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarakdüşünülebilir.BIST100için 2020-2000-1980-1965/50destek,2050/65-2080-2100direnç olarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●Arçelik,hissegerialımprogramınatahsisedilenazamifonmiktarını2,4milyarTL'den3,0milyarTL'yerevizeetti. Şirket,şuanakadar55.394mnhisseyitoplam2,1milyarTLmaliyetlegerialdı. ●KontrolmatikTEİAŞBataryaElektrikDepolamaSistemlerininMontajveŞebekeBağlantılarıAlımıişinevermiş olduğu4,97milyonTLtutarındakiteklifikazandığınıaçıkladı.Buhaberşirketinhisseleriiçinhafifolumluetki yapmasınıbekliyoruz. ●TelekomveBankacılıksektörü:BloomberghaberinegöreTürkiyeVarlıkFonu(TVF),TürkTelekom'un(TTKOMTI) %55hissesininalınmasınıfinanseetmekiçinbankalarla1,6milyardolarlıkkrediiçingörüşmelerdeilerisafhaya geldi.TürkTelekom'un200milyondolartemettüödemesibeklendiğindenfiyat1,6milyardolardandahayüksek olabilir.Bu,TürkTelekomiçin(temettüdahil)3,11milyardolartoplamdeğerlemeyeişaretediyor(şirketin2022 beklentilerinegöre4,0xFD/FAVÖK),mevcutpiyasadeğerinin%29üzerinde.TVF'ninsatınalımları,rekabetkurulu onayınatabideğilvezorunluçağrıyükümlülüğüdoğurmuyor.Bilindiğiüzere%55Telekomhissesinesahipolan LYY’ninortaklarıAkbank(%35,6),GarantiBankası(%22,1),İşBankası(%11,6)vedahaküçükpaylarasahipdiğer yerliveyabancıbankalarolaraksıralanıyor. ●BankacılıkSektörü:BDDKgünlükbültenverilerinegöreyerleşiklerinbankalardakidövizmevduatı4Mart haftasında2,2milyardolarazalarak235,6milyardolarageriledi.Haftalıkgerilemeticarivebireyseltarafta1,1 milyardolartutarındaoldu.SözkonusuhaftaiçerisindeTLmevduatise15,1milyarTLartarak2.365milyarTL’ye ulaştı.BDDKverisiayrıcaTLkredilerde%1,0artışveyabancıparakredilerde%1,4düşüşgösteriyor.Sorunlukredi hacmiisehafifartışgösterdive163milyarTL’ninhafifaltındakaldı.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X