GÜNLÜK BÜLTEN - 11.03.2022

Resim

Avrupa Merkez Bankası, 2022 büyüme tahminini düşürdü

●EuroBölgesi’ndevarlıkalımlarıdahahızlıazaltılacak

●ABD’deyıllıkenflasyonŞubat’ta%7,5’ten%7,9’ayükseldi

●Yurtiçindebugünyoğunekonomikveriakışıtakipedilecek AvrupaMerkezBankası(ECB)kısavadelifaizoranlarındapiyasa beklentilerineparaleldeğişikliğegitmezken,varlıkalımlarınınise planlanandandahahızlıazaltılacağınıbelirtti.ECBBaşkanı Lagarde,UkraynaKrizinedeniylebüyümebeklentisini%4,2'den %3,7'yeaşağıyönlürevizeettikleriniaçıkladı.ECB’ninmakro tahminlerinibirsonrakitoplantıdadeğiştirmesibekleniyordu. Enflasyontahminleriiseyukarıyönlürevizeedildi.2022yılıiçin %3,2’den%5,1’egüncellendi.Netvarlıkalımlarınıüçüncüçeyrekte sonlandırmayıplanladıkları,varlıkalımlarınınbitmesindenbirsüre sonra,verilerebağlıolarak,faizartışınınbaşlanacağıbelirtildi. ABD’deiseenflasyondayükselişdevametti;yıllıktüketici enflasyonuŞubat’tabeklentilereparalelolarak%7,5’den%7,9’a yükseldi.Benzinvegıdafiyatlarındakiartışlartüketicifiyatlarındaki yükselişteetkilioldu.Enflasyonda,yüksekemtiafiyatlarıkaynaklı yukarıyönlürisklerdevamediyor.Ülkedehaftalıkişsizlikmaaşı başvurularıise5Marthaftasındabeklentilerinbirmiktarüzerinde 227binoldu.Diğertaraftan,ABD’deUkrayna’yayardımdaiçeren 1,5trilyon$büyüklüğündekikamuharcamapaketi,Senato’dada onaylandı.Tasarı,BaşkanBiden’ınimzasınasunulacak. ●Küreselpiyasalarda,ABDtemelhissesenediendekslerinin %0,3ilâ%1,0arasındasatıcılıseyretmesininardındanbu sabahAsyahissepiyasalarınınçoğundasatıcılıbirseyirvar. Dolarendeksi,98,5,Brentpetrolüise109,5$/varildüzeyinde. ●Yurtiçindeişsizlikoranı(m.a.)Ocak’ta%11,4ileyatay gerçekleşti.İşgücüaylık22bin,istihdam43binazalışgösterdi. Bunaparalelolarakişsizsayısı21binartışgösterdi.

●Yurtiçindebugünveriyoğunbirgün.Ocakayıcaridengeve sanayiüretimiverileriileMartayıpiyasakatılımcılarıanketi açıklanacak.Ocakayındaihracatyıllık%17,2artışgösterirken, ithalatiseözellikleenerjiithalatındakiartışınetkisiyleyıllık%54 arttı.Bununneticesindedışticaretaçığı10,3milyar$ileyüksek gerçekleşti.Hizmetgelirlerindeolumluseyirdevametmekle birlikte,dışaçıktakiartışnedeniylecaridengeninOcak’ta6,7 milyar$açıkvermesinibekliyoruz. ●Şubatayınailişkinöncügöstergelersanayiüretimindebir miktarivmekaybıgörüleceğineişaretediyor.İmalatsanayi aktivitesineilişkinbeklentilerigösterenPMIendeksi,Ocak’ta 52,1’den50,5’egerilediancak50eşikseviyesiüzerindeseyrini korudu.Piyasakatılımcılarıanketindeise,emtiafiyatlarındaki artışlarınenflasyontahminlerineolasıetkisitakipedilecek. ●Yurtiçipiyasalarda$/TLgüne14,89düzeyindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasında2yıllıkDİBSfaizidüngünü%25,06’dan tamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm           

● DünECBveABDTÜFEverileripiyasalarayönverengelişmeler arasındaydı.ECB’dengelenmesajdapiyasalarihtiyatlıbirsıkılaşma işaretialdılar.ABDTÜFEverisiiseyükselişeğiliminikorumakla birliktebazısektörlerdetavanseviyeleringörülmüşolabileceği işaretiniverdi.Dünborsaendekslerisatıcılıseyrinikorudu.BIST100isedünyatayseviyedekalmayıbaşardı.Ancaksadece30 hissedeyükselişgörünürken,endeksiözelliklehammaddeağırlıklı şirketlertaşıdı.Bunakarşılıkbankalardakizayıfseyirdevametti. Piyasaaçısındanjeopolitikriskkaygısınedeniylehaftasonu gelişmeleriyakındantakipedilecek.AyrıcahaftayayapılacakFED (Çarşamba)veTCMB(Perşembe)toplantılarıöncesindepiyasada oynaklığınsürebileceğinidüşünüyoruz.Haftanınsonişgününde BIST’teyatayseyirbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100dünyüksekaçılışınardındantestettiği 2068seviyesindengeriçekilmeyaşadı.Kapanış2042seviyesinde gerçekleşti.Endeksteyükselişhareketiönemlidirençbölgesiolarak değerlendirdiğimiz2065seviyesiylesınırlıkaldı.Yükseliş denemelerininçokbelirginbirhacimlegerçekleşmediğini,bununla birliktekısaperiyotdestekbölgesiüzerindekitutunmanın iyimserliğindevamındaetkiliolduğunubelirtebiliriz.Endekste 2050/65dirençbölgesininaşılmasıylaancakyönedairbelirginlik sağlanabileceğinidüşünmeyedevamediyoruz.Bubandınaşılması ilkaşamada2080-2100bölgesineyönelmesağlayabilir.Bu aşamadasaatlikperiyotiçinortalamalardayukarıeğilimgeçerli durumda.Dolayısıyladirençbölgesinintestedilmesineyönelik beklentininkorunduğunusöyleyebiliriz.Endekste2020-2000bandı yakındestek,1965seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarak düşünülebilir.BIST100için2020-2000-1980-1965/50destek, 2050/65-2080-2100dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●BankacılıkveTelekomSektörü:Akbank,GarantiBankasıveİşBankasıayrıayrıyaptıklarıKAPaçıklamalarında TürkTelekom’unLYY’deki%55hissepayının1,650milyondolarbedelileTürkiyeVarlıkFonu’nasatıldığını,ayrıca TürkTelekom’un2021yılıtemettüsündenLYY’yehissepayınispetindeödemeyapılacağınıduyurdular.Buüç bankanıntoplampayıLYY’nin%69,2’sinioluşturmaktadır.BunagöreTürkTelekom’dakidolaylıpaylarıdasırasıyla %19,6;%12,7ve%6,4düzeyindedir.Olasıtemettügeliridedahiledildiğinde,aktifsatışınınbankalarakatkısı (öncekideğerdüşüşleriveortaklıkpayıdikkatealındığında)vergietkisihariç1,0–2,0milyarTLaralığında oluşabilir. ●BankacılıkSektörü:TCMBhaftalıkbülteninegöre,yurtiçiyerleşiklerindövizmevduatları4Marthaftasında1,7 milyardolarazalarak214,2milyardolarageriledi.Haftalıkdüşüşpariteetkisidüzeltmesiyle0,6milyardolar düzeyindegörünüyor.AncakBDDK’nıngünlükverilerinde7Mart’tadövizmevduattaticarimevduatkaynaklı1,9 milyardolarartışkaydedildi.TLmevduatisehaftalık15milyarTLarttı.AynıhaftadaTLkrediler%1,0,YPkrediler ise%1,4daraldı.TCMBverilerinegöre,TLkredivemevduatfaizlerindehaftalıkbazdayataybireğilimgözledik:3 aylıkTLmevduatfaiziortalaması%17,2;ticarikredifaizi%20,6veihtiyaçkredisifaizi%28,9seviyesindekaldı. ●Ülker4Ç21’debeklentilerdendahazayıf,1.119mnTLnetzararaçıkladı.(AkYatırım:1.020mnTLnetzarar;Piyasa: 962mnTLnetzarar).Tahminlerimizdegörülensapmanıntemelsebebikısavadelifinansalyatırımlardan beklentimizinaltındakalandeğerlemegelirietkilioldu.Operasyonelsonuçlarisebeklentilerinüzerinde gerçekleşti.4Ç21satışgelirleriyıllık%50artışla4.12mlyrTLolurken,tahminlerinhafifüzerindegeldi(AkYatırım: TL3,89mlyr;Piyasa:3,77mlyrTL).Yurtdışıfaaliyetlerinde%9’lükhacimartışıveolumlukuretkisicirobüyümesine olumlukatlıyaptı.Yurtdışıgelirleri%68artışla1.88mlyrTLolurken,toplamsatışlariçerisindekipayı%46oldu. Türkiyeoperasyonlarıiseenflasyonistfiyatayarlamalarınınetkisiyle(tonbaşınafiyatyıllık%51arttı)%38artış gösterdi.4Ç21FAVÖK,beklentilerinüzerinde%52artışla833mnTLgerçekleşti(AkYatırım:718mnTL;Piyasa: 692mnTL).FAVÖKmarjı,karlılığıyüksekyurtdışıfaaliyetlerininartanciropayıvesıkıoperasyonelgiderkontrolü neticesindeyıllık0,2puanartarak%20,2oldu.Ülker'in,YıldızHolding'denticariolmayanalacakları546mnTL seviyesindebüyükölçüdeyataykaldı.Netborç,olumsuzkuretkisinedeniyle8,23mlyrTLseviyesineyükseldi (3Ç21netborç:5,04mlyrTL).Ekolarakşirketinnetdövizaçıkpozisyonu7,1mlyrTL’yeyükseldi.Hatırlatmak gerekirse,ÖnemGıdasatınalmasınınyabancıparaborçilefinanseedilmesivesonrasındaTL’dekihızlıdeğerkaybı Ülker’inbilançosunuolumuzetkiledi.Netborç/FAVÖK3,5seviyesineyükseldi.Şirketinfaaliyetlerindennakit yaratımıartanstokgünlerinebağlıolaraknegatif282mnTLoldu.Bunabağlıserbestnakitakışınegatif622mnTL oldu.Netişletmesermayesininsatışlaraoranı2021’deoldukçayüksek%45seviyesineyükseldi.ÖnemGıda’nın konsolidasyonuişletmesermayesitarafındabaskıyaratanunsurlardanbiri.Yorumvedeğerleme:Ulkeriçin12 aylıkhedeffiyatımızıyenimakrotahminlerimizve2021gerçekleşmeleriylegüncelledik.Artankurveenflasyon tahminleriEBITDAbüyümesineolumlukatkıyapsada,artanrisksizfaizoranıtahminleri(%16’dan%21,0’e), yükselenişletmesermayesiihtiyacıveartanborçlulukolumluetkininfazlasıylaönündegeçiyor.Ülkeriçinhedef fiyatımızı19,6TL’yerevizeediyoruzvetavsiyemiziNötrolarakgüncelliyoruz(önceki:GözdenGeçiriliyor).FAVÖK beklenirlerinüzerindegerçekleşedezayıfnakityaratımınedeniylesonuçlaraönemlibirpiyasatepkisi beklemiyoruz. ●Yataş4Ç21’depiyasabeklentisi66milyonTLvebizimbeklentimizolan70milyonTL'ninüzerinde108milyonTL netkaraçıkladı.Tahminlerdekisapma,yaklaşık18milyonTLtutarındayatırımgeliri(gayrimenkuldeğerlemefarkı) vebeklentilerinüzerindegerçekleşenfaaliyetkarındankaynaklandı.Ciro,öneçekilentalepveyapılanfiyat artışlarıyla,beklentilereparalelşekildeyıllıkbazda%57arttıve984milyonTL’yeyükseldi.FAVÖKmarjıbizim beklentimizvepiyasabeklentisiolan%13seviyesininüzerinde%15oldu.Artanhammaddefiyatlarıvekademeli yapılabilenfiyatartışları4Ç21’deyıllıkbazdaFAVÖKmarjının5,3puanvegerilemesinesebepoldu.Mevcutmakro gelişmelermaliyetkaynaklıbaskılarınbirsüredahadevamedebileceğineişaretediyor.Diğeryandan,faaliyet giderlerininsatışlaraoranındakidüşüşsebebiyleFAVÖKmarjıçeyreklikbazda1,0puanartışgösterdi.Netborç, zayıfTLvetemettüetkisiyle304milyonTL’yeyükseldi.(3Ç21’de291milyonTLidi).Şirketinbeklentilerinüzerinde gelennetkarrakamınailkpiyasatepkisininhafifolumluolabileceğinidüşünüyoruz.Yataşiçintavsiyemizgözden geçiriliyor.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X