Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 14.02.2022

Resim

Yurtiçinde,ekonomikadımlarveenflasyontedbirleriaçıklandı

●Paket,yastıkaltıaltınlarınsistemekazandırılmasınaodaklanıyor

●Temelgıdaürünlerinde,KDVoranı%8’den%1’eindiriliyor

●YurtiçindebugünHazineborçlanmaihaleleritakipedilecekABD’deCumagünüaçıklananMichigantüketicigüvenendeksi,enflasyonendişelerininetkisiyleŞubat’taaylıkbazda5,5puandüşüşle61,7oldu.RusyaMerkezBankası,politikafaizinibeklentilereparalel100bazpuanartırarak%9,5'eçekti.RusyaMerkezBankasıenflasyonun2023ortalarındahedeflenenseviyeyedöneceğinibelirtirken,2022sonundaenflasyonun%5-6civarındaolmasıbekleniyor.Küreselpiyasalardaise,CumagünüABD’detemelhissesenediendekslerinin%1,4ilâ%2,8gerilemesininardındanbusabahAsyahissesenedipiyasalarındasatıcılıbirseyirgözleniyor.Satıcılıseyirde,Omikronvaryantıileilgiliendişelerveyüksekseyredenküreseljeopolitikbelirsizliklerinetkiliolduğubelirtiliyor.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri%1,96,dolarendeksiise96,1düzeyinde.YurtdışındabuhaftayarınABD’deüreticifiyatenflasyonu,ÇarşambaFedtoplantıtutanaklarıtakipedilecek.

●Yurtiçindecaridenge,Aralıkayındahizmetgelirlerindekiartışınsürmesinekarşın,dışaçıktakiartışınetkisiyle3,8milyar$açıkverdi.Böyleceyılıntamamındacaridenge14,9milyar$açıkvermişoldu.Sanayiüretimi,mevsimvetakvimetkilerindenarındırılmışolarakAralık’taaylık%1,6,takvimetkisindenarındırılmışolarakiseyıllıkbazda%14,4arttı.PiyasaKatılımcılarıAnketi’ndeise;2022cariyılsonuenflasyonbeklentisi%29,75’ten%34,06’yayükseldi.FitchRatings,Türkiye’ninkredinotunuBB-‘denB+’yaindirdiğini,görünümünüise“negatif”olarakteyitettiğiniaçıkladı.YurtiçindehaftanınenönemliverisiPerşembegünküTCMBfaizkararıolacak.

●HazineveMaliyeBakanıNebati,«TürkiyeEkonomiModeliYeniAdımlarveEnflasyonTedbirleri»toplantısındaekonomikpaketinindetaylarınıaçıkladı.Bukapsamda,vatandaşlarfizikiolarakbiriktirdiklerialtıntasarruflarını,kuyumcularvebankalararacılığıilefinansalsistemeteslimedebilecekler.Talepetmelerihalindefizikiolarakgerialabilecekler.AltınınkarşılığıolanTLtutarlaaltındönüşümlümevduatvekatılımhesabıaçarak,değerkorumanınyanındarisksizbirkazançsağlanacak.BakanNebati,ayrıcayeniKGFdestekpaketiile60milyarTLkefalethacmioluşturulduğunubelirtti.Bututarın25milyarTL’siyatırımdestekpaketi,25milyarTL’siihracatdestekpaketi,10milyarTL’siişletmeharcamalarıdestekpaketiolarakaçıklandı.CumhurbaşkanıErdoğan,temelgıdaürünlerindeKDV’yi%8’den%1’indirdikleriniaçıkladı.

●Yurtiçipiyasalardaise,$/TLgüne13,51düzeylerindenbaşlıyor.Hazinebugün2yılvadelisabitkuponluve3yılvadeliTÜFE’yeendekslitahvilihaleleri,yarın11ayvadeliHazinebonosuihalesiile2yılvadelikirasertifikasınındoğrudansatışınıgerçekleştirecek.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●BIST-100endeksigeçtiğimizhaftayı%5,5artışla2.050puanseviyesininüzerindekapattı.Sektörlerbazında,petrokimya,turizm-havacılık,dayanıklıtüketimvedemirçelikönplanaçıkıyor.Bankalarisegeçenhaftaolumludördüncüçeyreksonuçlarınarağmenortalama%2,7getiriilegeridekaldı.YurtdışıtaraftaiseRusya-Natogerginliğiçerçevesinderisklerfiyatlanmayaçalışılıyor.BelirsizliklerleCumagünüABDborsaları%2-3aralığındasertdüşüşleryaşadı.DüşüşBISTkapanışısonrasıgeldiğindenbuhaftayaolumsuzetkisiolabilir.YenihaftanınbaşındadasatışeğilimininABDvadelileriveAsyapiyasalarındadevamettiğigörülüyor.BelirsizliknedeniylepetrolfiyatınındaartarakBrentpetrolde96dolarıbulduğuizleniyor.YenihaftabaşındaBIST’indeyurtdışıbelirsizliktenolumsuzetkilenmesivebirmiktargeriçekilmeyaşanmasıbeklenebilir.

●TeknikYorum:BIST100haftanınsonişlemgününde1990desteğineyaşanansarkmanınardındantepkiyaşadı.Kapanış2051seviyesindegerçekleşti.Endeksteyükselişeğilimikorunuyor.Yakındirençbölgesiolarakbelirttiğimiz2050/65bandıiçerisindekikapanışiyimserbeklentininkorunduğunaişaretederken,saatlikperiyottatakipettiğimiztümortalamalarüzerindekihareketindekorunuyorolmasıolumluteknikgörünümedestekveriyor.Buparaleldedevamedeniyimserliğin2055/65bölgesiaradirençolmaklabirlikte,2080-2100bandınayaşanacakyönelmeyidesteklediğinibelirtebiliriz.BISTiçin2025-1990bandınıyakındestekolarakdeğerlendirirken,1970seviyesialtınıisezayıflamabölgesiolarakdeğerlendiriyoruz.Endekstedahagenişbirbantolarak2100-1850bandıiçerisindekihareketikonsolidasyonayönelikhareketolarakdeğerlendiriyoruz.Bandındışınaçıkılmasıyenivedahabelirginbirhareketeişaretedebilecektir.BIST100için2035/20-1990/70-1915destek,2055/65-2080-2100-2120dirençolarakbelirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

●Arçelik Cuma günü 53,85  54,10TL fiyat aralığında 500 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %  7,0643’ üne ulaştı.

●Logo Yazılım Cuma günü 39,86–40,74 TL fiyat aralığında 50 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi payları sermayenin % 3,49’una ulaştı.

●İndeks Bilgisayar Cuma günü 8,53–8,76 TL fiyat aralığında 190.250 adet hisseyi geri aldı. İndeks Bilgisayar’ın sahip olduğu kendi payları sermayenin %1,55’ine ulaştı.

●Sabancı Holding Cuma günü 250 bin hisseyi 15,09–15,52 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %1,0971’ini temsileden 22,385 milyon'a ulaştı. ●Gıda ve Gıda Perakendeciliği Sektörleri:Enflasyonla mücadele için temel gıda ürünlerinde KDV%1'e düşürüldü: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel  gıda ürünlerinde KDV’nin %8'den %1'e indirileceğini duyurmasının ardından, karar Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarında hükümetin vergi indirimine ek olarak, tüm gıda şirketlerinin (üretim,perakende,toptan) defiyatlarını%7oranındadüşürmesinibeklediklerinibelirtti.Kanaatimizcevergiindirimi,halkaaçıkorganizegıdaperakendecilerininraffiyatlarınadoğrudanyansıyacaktır.Bunedenlehaberin,gıdaperakendecilerininfinansallarıüzerinde,reelsepetbüyümesiüzerindebirmiktarolumluetkisiolmasıdışında,önemlibiretkisiolmasınıbeklemiyoruz.Öteyandan,gönüllüfiyatindirimlerininbirsüredahakonuşulmayadevamedeceğinivegerçekleşirse,borsadaişlemgörenorganizegıdaperakendecilerininbüyümevemarjları üzerinde hafif olumsuz bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X