Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 14.03.2022

Resim

Veri yoğun bir haftaya başlıyoruz

●Yurtiçindevedışarıdaparapolitikasıkararlarıaçıklanacak

●AyrıcaRusya-UkraynaKriziileilgiligelişmelertakipediliyor

●Dolarendeksindekigüçlüseyirsürüyor ABDUlusalGüvenlikdanışmanıJakeSullivan’ın,Çinüstdüzey diplomatıYangJiechiilegörüşeceği,görüşmeninbaşlıkları arasındaUkraynakrizivegelişmelerinbölgeselveküresel güvenliğeetkileriolacağıbelirtiliyor.Diğertaraftan,Rusya’nın Ukraynailesürdürdüğümüzakerelerde,müzakereheyetindeyer alanLeonidSlutsy,görüşmelerdeilerlemekaydedildiğini,yakın zamandaanlaşmalarınimzalanabileceğinibelirtti.Müzakerelerde dördüncüturunyakınzamandayapılmasıbekleniyor. Küreselpiyasalarda,CumagünüABDtemelhissesenedi endekslerinin%0,6ilâ%2,2arasındagerilemesininardındanbu sabahAsyahissesenedipiyasalarındakarışıkbirseyirgözleniyor. Çin’debazıteknolojişirketlerineevsahipliğiyapanShenzenşehri, vakalarınyüksekseyretmesinedeniylekarantinayaalındı.ABD10 yılvadelidevlettahviligetirileri,%2,04düzeylerindeiken,dolar endeksiise99,2’yeyükseldi.Brentpetrolfiyatıise,110,5$/varilde. ●YurtdışındabuhaftapiyasalardaÇarşambagünküFedfaiz kararıtakipedilecek.Fed’inpolitikafaizini25bazpuan artırmasıbekleniyor.Fedayrıcaprojeksiyonlarınıda güncelleyecek.PerşembegünüiseİngiltereMerkezBankasıve CumaJaponyaMerkezBankasıfaizkararlarıdaizlenecek. İngiltereMerkezBankasıAralık’tapolitikafaizini15bazpuan, Şubatayındada25bazpuanartırarak%0,50’yeçekmişidi.Mart toplantısındada25bazpuanfaizartırımıbekleniyor. ●YurtiçindecaridengeOcak’tahizmetgelirlerindekiartışın sürmesinekarşın,dışaçıktakiyüksekartışınetkisiyle7,1milyar $açıkverdi.12aylıkkümülatifcariaçık14,9milyar$’dan20,2 milyar$’ayükseldi.Mevsimvetakvimetkilerindenarındırılmış olaraksanayiüretimiOcak’ta%2,4ileEylül2021’denberiilk defadaraldı.Takvimetkisindenarındırılmışyıllıkbazdaartışise %14,4’ten%7,6’yageriledi.MartayıPiyasaKatılımcıları Anketi’negöre;2022yılsonuenflasyonbeklentisi%34,06’dan %40.47’yeyükseldi.12aysonrasıenflasyonbeklentisi %24,83’den%26,43’e,24aysonrasıenflasyonbeklentisiise %15,42’den%17,03’eyükseldi.

●YurtiçindeisePerşembegünüTCMBfaizkararıizlenecek. TCMB,geçtiğimizaydakiparapolitikasıkurulutoplantısında politikafaizini%14’tesabittutmuş,kalıcıliralaşmayıteşvikeden genişkapsamlıbirgözdengeçirmesürecininyürütüldüğünü belirtmişti.TCMB’ninbuaykitoplantısındadapolitikafaizini %14seviyesindesabittutmasıbekleniyor. ●Yurtiçipiyasalarda$/TL,haftaya14,81düzeylerindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasında2yılvadelitahvilgetirilerihaftalıkbazda toplam165bazpuanartışlahaftayı%25,05’dentamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●YenihaftanınbaşlangıcındaUkrayna’dakiçatışmaların durdurulmasıyönündediplomatikçözümihtimalleriningündeme gelmesialtınvepetroldekisertyukarıyönlüçıkışışimdilik durdurmuşgörünüyor.Veriyoğunluğuaçısındandikkatçeken haftanıngenelinebakıldığındaÇarşambaakşamsaatlerinde gelecekFEDpolitikafaizikararıvePerşembegünüyapılacakTCMB PPKtoplantısıfinansalpiyasalarınyönüaçısındanbüyükönem taşıyor.Geçtiğimizhaftajeopolitikriskalgısındakısmiyumuşama ilebirlikteAvrupaborsaendeksleri%3veüzeriartışlargösterirken, S&P500’de%3’eyaklaşangerilemegörmüştük.BIST-100de geçtiğimizhaftayıaltın,telekom,perakendevedemirçelik hisselerinegelenalımlarla%3civarıartıdakapattı.Yenihaftaya başlarkenpiyasalarınnispetenbekleyişteolduğugörülüyor.BIST’in günehafifyukarıyönlübaşlamasınıbekliyoruz. ●TeknikYorum:BIST100haftanınsonişlemgününde2067 seviyesineyaşananhareketinardındansınırlıgeriçekilmeyaşadı. Kapanış2054seviyesindegerçekleşti.BIST’teyükselişdenemesi haftagenelindeolduğugibiCumagünüde2065dirençbölgesiyle sınırlıkaldı.Bununlabirlikteçoksınırlıbirgeriçekilmeolduğunuda belirtmemizgerekiyor.Dolayısıylaendeksteiyimserlikyönünde hareketbeklentisininkorunduğunubelirtebiliriz.Kapanış,önemli dirençbölgesiolarakbelirttiğimiz2050/65bandıiçerisinde. Endekste2065dirençbölgesininaşılmasıylayönedairbelirginlik sağlanabileceğinidüşünmeyedevamediyoruz.Bubölgeninaşılması ilkaşamada2085-2100direncineyönelmesağlayabilir.2085/100 bandıüzeriniiseyükselişyönlühareketinteyitedileceğibölge olarakdeğerlendiriyoruz.Bubölgeüzerinde2250-2300hareketi beklenebilir.Buaşamadasaatlikperiyotiçinortalamalardayukarı eğilimgeçerlidurumda.Dolayısıyladirençbölgesinintest edilmesineyönelikbeklentininkorunduğunusöyleyebiliriz. Endekste2020-2000bandıyakındestek,1965seviyesialtıise zayıflamabölgesiolarakdüşünülebilir.BIST100için2020-20001980-1965/50destek,2065-2085-2100/20dirençolarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●ARDBilişim4Ç21’de54milyonTLnetkaraçıkladı,yıllık%48büyümeyeişaretediyor.Ortalamapiyasa beklentisiolan54milyonTL’yeparalel.Ciroyıllık%60büyümeyle102milyonTLolarakgerçekleştive ortalamapiyasabeklentisiolan80milyonTL’ninüzerinde.Cirodakibüyümeartansözleşmelervesözleşme tutarlarıilemeydanageldi.FAVÖKmarjı4Ç21’de%57,6olarakgerçekleşti,4Ç20’deki%64,0marjınınaltında. Daralanfaaliyetkarlılığısatılanticarimallarınartmasınedeniylegerçekleşti.4Ç21’deşirketinartananahtar teslimprojeleriiçingerekenticarimallarmaliyetiyükseldi.Bundandolayıbrütkarmarjıdahadüşükbir seviyeolan%67,0olarakgerçekleşti,4Ç20’de%83,0brütkarmarjıvardı.Böylece,FAVÖKcirodandaha yavaş,yıllık%48büyümeyle59milyonTLolarakgerçekleşti;ortalamapiyasabeklentisiolan44milyonTL’nin üzerinde.Şirketinbilançosunda3Ç21sonundaki50milyonTLnetnakitpozisyonu4Ç21sonunda57milyon TL’yeyükseldi.Faaliyetsonuçlarıbeklentilerinüzerindegerçekleşmesiancaknetkaraparalelolması nedeniylepiyasatepkisininhafifolumluolmasınıbekliyoruz. ●BizimToptan4Ç21Finansallarındanetkar,güçlüoperasyonelsonuçlarveertelenmişvergigelirisayesinde beklentileriaştı:BizimToptan,4Ç21finansallarındabeklentilerinoldukçaüzerinde61milyonTLnetkar açıkladı(AkYatırım:28milyonTL,Piyasa:26milyonTL).Finansalgiderlerinbeklentilerimiziaşmasına rağmen,netkardakipozitifsürprizbüyümeninveoperasyonelkarmarjlarınınbeklentilerimizinüzerinde olmasındanve25milyonTLtutarındaertelenmişvergigelirindenkaynaklandı.Gerçekleşensonuçlar, piyasanınsatış,FAVÖKvenetkarbeklentisindensırasıyla%11,%30ve%136dahagüçlüolmasıveŞirketin 2022öngörülerinintahminlerinçoküzerindeolmasınedenleriylepiyasanınsonuçlaraolumlutepki vereceğinidüşünüyoruz.Ancak,hisseninsonbirhaftadaendeksin%9üzerindegetirisağlamasınedeniyle pozitiftepkininsınırlıkalabileceğiniöngörüyoruz.Benzerleriarasındaenyükseksatışbüyümesineulaştı: 4Ç21’desatışlaryıllıkbazdaoldukçagüçlü%52büyüyerekbeklentilerinüzerinde2,2milyarTLolarak gerçekleşti(AkYatırım:1.9milyarTL,Piyasa:2milyarTL).Anakategoribüyümesi(şekervesigarahariç)daha yüksek%55gerçekleşti.Pandemişartlarınınnormalleşmesiileevdışıtüketimingüçlenmesiveyüksek enflasyonbeklentisiileöneçekilentalepbüyümedeönemliroloynadı.Toplamsatışlariçerisinde%20paya ulaşanFranchiseoperasyonlarısatışlarıyıllıkbazda%77büyümegöstererek425milyonTL’yeulaşırken, konsolidebüyümedekiönemlifaktörlerdenbiriolmayadevametti.Tarihselyüksekoperasyonelkarlılık: FAVÖKbeklentilerinüzerindeyıllıkbazda%87gibioldukçagüçlübirartışla152milyonTL’yeulaştı(Ak Yatırım:107milyonTL,Piyasa:117milyonTL).FAVÖKmarjıgeçenseneaynıdönemki%5,5'den%6,8’e yükseldivepiyasatahmininin100bazpuanüzerindegerçekleşti.Brütmarjlardaki240bazpuanlıkartışmarj iyileşmesininarkasındayatantemelunsurolaraköneçıktı.IFRS15gereğiticariborçlaravealacaklara uygulananfaizoranlarındakiartışvedüşükmarjlısigaraveşekerinpayınınazalmasıbrütkarmarjını destekledi.Diğertaraftanartanmaliyetbaskılarıylaoperasyonelgidermarjının90bazpuanartmasıbrüt marjdakiiyileşmeninFAVÖKmarjınayansımasınısınırladı.FAVÖKmarjınıUFRS16veUFRS15etkisinden arındırdığımızda120bazpuanyükselişile%3.6’yayükseldiğinihesaplıyoruz.BizimToptanyılınson çeyreğindeenazındanson3yılın(UFRS16etkisidikkatealınmadığındaenazson10yılın)enyüksek çeyreklikbrütmarjınaveFAVÖKmarjınaulaştı.Güçlü2022öngörüleri:Şirket,2022beklentilerinipaylaştı. Bunagöre%50(+-%5)cirobüyümesi,%5-6FAVÖKmarjıöngörüyor.BizimToptanmağazasayısının7artarak 180’e(+-3)ulaşmasını,Franchiseoperasyonlarınınmağazasayısınınise1726’dan2350’yeçıkmasını hedefliyor.Franchiseoperasyonlardasatışların%66artışla2.3milyarTLseviyesineçıkmasınıöngörüyor. Şirket’ingüçlü2022cirobüyümesihedefihalkaaçıkgıdaperakendeoyuncularıarasındakiengüçlübenzer mağazabüyümesineişaretediyor.Şirket’in2022ciroveFAVÖKöngörüsününortabandı,Bloombergpiyasa tahminlerininsırasıyla%22ve%30üzerindeyeralıyorolmasınedeniylepiyasatahminlerindeyukarıyönlü revizyonlaranedenolacağınıdüşünüyoruz.ALtavsiyemizikoruyoruz:Beklentilerimiziaşan4Ç21sonuçlarıve güçlü2022öngörülerisonrasıhedefdeğerimizihafifyükselterek20TL’yeçıkarıyoruz(önceki:19TL).Güncel hedefdeğerimize%47getiripotansiyelisunanhisseiçinALtavsiyemizikoruyoruz.2022ciroveFAVÖK tahminlerimizisırasıyla%4ve%9oranındayükseltiyoruz.BizimToptan,güncel2022tahminlerimize7.6xF/K ileyurtiçibenzerlerine%25iskontolu,2xFD/FAVÖK(UFRS16öncesiveUFRS15nedeniyleayrılanticari borçlarauygulananfaizgideridüşülerekhesaplanmıştır)ileyurtiçibenzerlerine%45iskontoluişlemgörüyor. Hissekendi3yıllıkortalamaçarpanlarınagöredeyaklaşık%50iskontoileişlemgörüyor.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X