GÜNLÜK BÜLTEN - 15.02.2022

Resim

Yurt dışında bugün yoğun ekonomik veri akışı takip edilecek

●Belirsizlikler,küreselrisklivarlıkdeğerlemelerinibaskılıyor

●Altınfiyatlarındagüçlüseyirgözleniyor,busabah1.877$/ons’ta

●YurtiçindeOcakayıbütçedengesiverisiaçıklanacakJaponya’daekonomi2021yılınınsonçeyreğindeyıllıklandırılmışolarak%5,4büyümegösterdi.Büyümeninsonçeyrekteyıllık%6düzeyindeolmasıbekleniyordu.Ülkede2022yılıbaşındaise,yüksekseyredenvakasayılarıveartankısıtlamaların,ekonomikaktiviteyiolumsuzetkilediğibelirtiliyor.AvrupaMerkezBankasıBaşkanıLagarde,AvrupaParlamentosuGenelKurul’undayaptığıkonuşmadaarzkısıtlarınınveyüksekenerjimaliyetlerininekonomikaktiviteyiyavaşlatmasınınbeklendiğini,ancaksalgınınınsondalgasınınetkisininöncekilerdendahasınırlıolduğunu,yılındevamındagüçlüekonomiktoparlanmabekledikleriniaçıkladı.Lagarde,enflasyonailişkinise,artanenerjimaliyetlerininenflasyondakiartışıntemelnedeniolduğunubelirtti.Küreselpiyasalarda,artanRusya-Ukraynabelirsizliğirisklivarlıklarındeğerlemeleriniolumsuzetkiliyor.Avrupaborsalarında%1,7ilâ%3arasındasatışlargörülürken,ABD’deS&P500hissesenediendekside%0,4gerilemegösterdi.BusabahiseAsyahissepiyasalarındakarışıkbirseyirgözleniyor.Emtiapiyasasındaaltınfiyatlarıgüvenlilimansaikiyledünsabahkidüzeylerinegöre14$/onsartışgösterdi;busabah1.877$/onsseviyesinde.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri%1,98,dolarendeksi96,2’de.YurtdışındabugünABD’deOcakayıüreticifiyatenflasyonu,Almanya’daŞubatayıZEWbeklentiendeksi,EuroBölgesi’ndebüyümeverileriaçıklanacak.

●HazineveMaliyeBakanYardımcısı,11Şubatitibarıylakurkorumalımevduathesaplarındakitutarın349milyarTL’yeyükseldiğini,169milyarTLMerkezBankasıdestekli,180milyarTLiseHazinedestekliolarakhesaplarageçtiğinibelirtti.103milyarTL’nintüzelşirketlerdengeldiğibelirtildi.CumhurbaşkanıErdoğan’ınBirleşikArapEmirlikleriziyaretinde,BAEilesavunma,iletişimveekonomiyiiçerenkonularda13anlaşmaimzalandı.

●Yurtiçipiyasalarda$/TLgüne13,59düzeylerindenbaşlıyor.Tahvilpiyasasında2yıllıkgetirilerdüngünü32bazpuanartışla%21,18’den,10yıllıkgetiriler8bazpuanyükselişle%21,99’dantamamladı.YurtiçindebugünOcakayıbütçedengesiverisiaçıklanacak.

●HazinedüngerçekleştirdiğiihalelerdeROTdahiltoplam20,3milyarTLborçlandı.2yılvadelisabitkuponlutahvilihalesindeortalamayıllıkbileşikfaiz%21,19oldu.3yılvadeliTÜFE’yeendekslitahvilihalesindeROTdahil26,1milyarTLteklifgelirken,11,7milyarTLborçlanmagerçekleştirildi.İhaledereelbileşikfaiz%-6,03seviyesindegerçekleşti.Hazinebugün11ayvadeliHazinebonosuihalesiile2yılvadelikirasertifikasınındoğrudansatışınıgerçekleştirecek.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●Küresel jeopolitik risk algısının ön plana çıkması riskleri artırıyor. Nato Rusya belirsizliği hisse senetlerinde düşüşlere neden olurken, gıda, emtia ve enerji fiyatları artış eğilimini koruyor. DünABDhisseendekslerigünügeneldeeksidetamamlarken,busabahkiişlemlerdekayıplarıntelafiedildiğiveAsyaborsalarınındakarışıkeğilimgösterdiğigörülüyor.DünBIST100’deaçılıştasertsatışlarlahızlıbirgeriçekilmeyaşadı.Sonrasındagelenalımlarendeksiyeniden2.000seviyesininüzerinetaşıdı.Haftanınikinciişlemgünündeyurtdışıtaraftakiseyirpiyasaüzerindeetkiliolmayadevamedecek.YurtdışındabusabahgözlediğimiztoparlanmaeğiliminidikkatealdığımızdaBIST’ingünealıcılıbaşlayacağını,ancakgüniçerisindeyurtdışıgelişmelerinöneçıkacağınıdüşünüyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngününilkyarısındageriçekilmeyaşadığı1970seviyesindengelentepkiylegünütamamladı.Kapanış2002seviyesindegerçekleşti.Endekstekısaperiyotiçindestekbölgesiolarakbelirttiğimiz1970seviyesindengelentepkinispetenhacimli.Diğertaraftangüniçisarkmayarağmen21günlükortalamabölgesicivarındakapanışgörmeyedevamediyoruz.Dolayısıylayaşanangeriçekilmeyibuaşamadasınırlıaşağıeğilimolarakdeğerlendirmekmümkün.Endekste2055/65bölgesiaradirençolmaklabirlikte,2080-2100bandınıngündemdeolduğunudüşünmeyedevamediyoruz.BISTiçin1990seviyesiniyakındestekolarakdeğerlendirirken,1970seviyesialtınıisekısaperiyotiçinzayıflamabölgesiolarakdeğerlendiriyoruz.Dahagenişbirbantolarak2100-1850bandıiçerisindekihareketikonsolidasyonayönelikhareketolarakdeğerlendiriyoruz.Bandındışınaçıkılmasıyenivedahabelirginbirhareketeişaretedebilecektir.BIST100için1990/70-1950-1915destek,2020/35-2055/65-2080dirençolarakbelirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

●Arçelik dün 53,75 54,20 TL fiyat aralığında 300 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %7,1087’sine ulaştı.

●Halkbank4Ç21’de1,3milyarTLnetkâraçıkladı.Sonuçbizimvepiyasanın1,1milyarTLkârbeklentisininhafifüzerineçıktıBöylece2021yılınetkârıöncekiyılagöre%42azalarak1,5milyarTLoldu.Özkaynakkârlılıkoranı%3,5’tekaldı.Dönemkârınınöncekiçeyreğegüçlüolması(i)bilgilendirmeparalelindeTÜFEtahviliiçinenflasyonun%20’den%36’ya(yılsonuenf.)çıkarılmasıileTÜFEtahvilgelirinin7,6milyarTL;ve(ii)diğerTLtahvilgelirinin4,6milyarTLartmasıveburadansağlanangelirin9,9milyarTLkarşılıkayrılması(öncekiçeyrek0,4milyar)ilegerilemişolankarşılıkayırmaoranlarınıngüçlendirilmesisonucuortayaçıktı.Netfaizmarjındakigüçlütırmanışçokbüyükölçüdemenkulkıymetkaynaklıolurken,TLfonlamamaliyetinde(faizindirimlerisonrası)gerilemenetkredigetirisindedebirmiktariyileşmeyeimkânsağladı.Krediintikalsüresindenormalleşmeilebirlikteöncekiüççeyrekteazalansorunlukredihacmi0,5milyarTLartarak16,3milyarTLoldu.Bunakarşılıksorunlukredioranı%3,0(-40bazpuan)geriledi.Ayrılankarşılıkoranlarısırasıyla1.Grupiçin%0,8’e(+40bazpuan),ikincigrupiçin%14,6’ya(+960bazpuan)veüçüncügrupiçin%72.9’a(+1280bazpuan)yükseldi.4Ç21’deayrılankarşılıklarlabirlikte2021içinkrediriskmaliyeti152bazpuanoldu.Bankanınkomisyongelirleri4Ç21’deöncekiçeyreğe%17ve2021’deöncekiyılagöre%56arttı.Bununyanındabankanınfaaliyetgiderleride4Ç21’deöncekiçeyreğegöre%25,6ve2021’deöncekiyılagöre%21,5arttı.Halkbank,1Ç22’detamamlanmasıbeklenensermayeartışınınardından(2020’dekiçokgüçlükrediartışınınbazınedeniyle)2022’dedeTLkredilerde%20artış,dövizkredilerdeyatayseyir,TLmevduatta%21büyüme,dövizmevduattadaralmabekliyor.Diğertaraftannetfaizmarjınınyatayseyretmesi(TÜFEtahviliiçinöngörülen%28enflasyonile),krediriskmaliyetinin170bazpuanaçıkması,komisyongelirivefaaliyetgiderininenflasyonun1-2puanüzerindeolmasıveözkaynakkârlılığınındüşükçifthaneliseviyedekalmasıöngörülüyor.Yorum:Özkaynakkârlılıkoranımızyüksektekhaneliseviyeyeişaretetmeklebirliktebankaiçinnetkârtahminimizi2022için3,55milyarTLve2023için6,3milyarTLolarakkoruyoruz.Hisseiçin5,70TLvegörüşümüzü‘Nötr’olarakkoruyoruz.

●İndeksBilgisayardün8,28–8,55TLfiyataralığında174binadethisseyigerialdı.İndeksBilgisayar’ınsahipolduğukendipaylarısermayenin%1,62’sineulaştı

●LogoYazılımdün38,92–39,88TLfiyataralığında50binadethisseyigerialdı.LogoYazılım’ınsahipolduğukendipaylarısermayenin%3,54’üneulaştı.

●SabancıHoldingdün610binhisseyi14,90–15,20TLaralığındangerialdı.Gerialınanhisselerintoplamı,sermayenin%1,1270’initemsileden22,995milyon'aulaştı.

●TürkTraktör4Ç21’de492milyonTLnetkaraçıkladı,yıllık%18büyümeveortalamapiyasaveAkYatırımbeklentilerinhafifüzerinde.Faaliyetkardakiyavaşbüyümeilenetkardakibüyümeyavaşladı.Ancakefektifvergioranı4Ç21’de%6olarakgerçekleşti,buda4Ç20’deki%9oranınaltındakaldı,beklentilerinhafifüzerineçıkannetkarbundankaynaklandı.4Ç21ciroyıllık%48büyümeyle3.601milyonTLolarakgerçekleştivebeklentilereparalel.Yurtiçisatışhacmiyıllık%9daralmayla8.305adet,ihracattarafıyıllık%35büyümeyle4.810adetolarakgerçekleşti.4Ç21FAVÖKyıllık%16büyümeyle541milyonTLolarakgerçekleştiveortalamapiyasabeklentisivebizimbeklentimizeparalelgerçekleşti.4Ç21FAVÖKmarjıyıllık409bazpuandaralmayla%15,0’egeriledi.Artanhammaddemaliyetlerinedeniylesatışfiyatlaraolanmakastadaralmameydanageldi.BilançodaAralık2021sonunda432milyonTLnetnakitpozisyonuoluştu.Eylül202121milyonTLnetborçpozisyonuvardı.Yorumveöneri.TürkTraktöryönetimi2022yılıbeklentilerinipaylaştı.Yurtiçipiyasadakitraktörsatışadetlerini53.000–59.000aralığındaöngörüyorlar.Kendiyurtiçisatışlarını26.500–30.000aralığındaöngörüyorlar.2021yılınıyurtiçipazarda32.605adettraktörsatışıiletamamladılar.İhracatta16.500–18.500adetaralığıöngörüyorlar.2021yılında16.176adetihracatgerçekleştirdiler.Biz2022yurtiçisatışbeklentimizi33.000adetten30.000adederevizeettik.İhracatiçinöngördüğümüz15.000adedideğiştirmedik.Şirketin2021tümyılsonuçlarıverevizemakrovarsayımlarımızıdagözönündetutarak,projeksiyonlarımızdabazırevizeleregittikvebunagöre12aylıkhedeffiyatımız235TL’den261TL’yedeğişti.Yenihedeffiyatınayukarıpotansiyelindarolduğunudüşünüyoruz.BunedenleönerimiziEndeksinÜzeri’denNötr’eçektik.4Ç21netkarhafifbeklentilerinüzerindegelmesiylepiyasadaolumlutepkigörebiliriz.

●Vakıfbank’ın4Ç21netkârıöncekiçeyreğegöre%160artarak2,0milyarTLolduveAkYatırımvepiyasanın1,9milyarTLöngörüsüneparalelgeldi.Toplamserbestkarşılıkrezervi4Ç21’deayrılan0,3milyarTLile(2021’de0,7milyarTL)1,8milyarTL’yeulaştı.2021netkârı4,2milyarTL(-%17)veözkaynakkârlılıkoranı%8,6oldu(2020’de%12,5).Swapdahilnetfaizgeliriöncekiçeyreğegöre%184artarak7,3milyarTLolurken,netfaizmarjıda200bazpuanartışla%3,4oldu.Toparlanmayaengüçlüdestek(i)EkimenflasyonartışıylaTÜFEtahvilgetirisinin1,2milyarTLartmasındanve(ii)TLfonlamamaliyetindekidüşüşlenetkredigetirisiartışındankaynaklandı.Yinedenetfaizgeliri2021’de%29geriledivenetfaizmarjı170bazpuancivarındadüştü.Karşılıkgideriöncekiçeyreğegörearttı.Vakıfbank4.çeyrektebiröncekiçeyreğinikikatıdüzeyinde1,1milyarTLnetsorunlukredigirişigördü.Böylecesorunlukrediler18,3milyarTLvesorunlukredioranı%3,1oldu.KarşılıkrezervoranıII.kategoridearttı,I.veIII.kategoridehafifdüştü.Öncekiçeyrekte0,9milyarTLolannetkarşılıkgideri4Ç21’de4,3milyarTLolduveböylecenetkredimaliyeti2021yılıiçin103bazpuanayükseldi.Komisyongelirlerivefaaliyetgiderleriolumlu.Toplamkomisyongeliriöncekiçeyreğegöre%21artarken,2021’dedeartış%33oldu.Faaliyetgiderleridesonçeyrekteki%23artışlayıllıkbazda(1Ç20’dekikredietkisinetleştirildiğinde)öncekiyılagöre%17,8arttı.Yorum:Vakıfbank2022’desektörbüyümesineparalelTLkrediartışı(yabancıparakredilerdedaralma),netfaizmarjında(swapdahil)75-100bazpuangenişleme,150bazpuancivarınetkredimaliyeti,TÜFE’ninhafifüzerindefaaliyetgiderartışı,%20civarıkomisyongeliriartışıve%14-16aralığındaözkaynakkârlılığıhedefliyor.Özkaynakkârlılıkbeklentimizitahminlerimizeyakıngörünüyor.Vakıfbankiçinnetkârtahminlerimizi2022için9,6milyarTLve2023için10,4milyarTLolarakkoruyoruz.Hisseiçinfiyathedefimizi5,00TLveyatırımgörüşümüzü“EndeksinÜzerindeGetiri”olaraksürdürüyoruz.

●İlaçSektörü:İlaçfiyatlarınınbelirlenmesindekullanılanreferansEURTRY,%37.4arttırılarak6.2925'eyükseltildi.Bu,öncekiyılınortalamaUSDTRYoranına%40indirimuygulayanmevcutfiyatlandırmamekanizmasıileuyumlu.Yenifiyatlar19Şubat'tanitibarengeçerliolacak.Sektöriçin(SELECTI,DEVATI,GENILTI)nötr.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X