Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 15.03.2022

Resim

Çin ekonomik aktivite verileri göreli olumlu açıklandı

●Ancakülkedeartanvakalar,aktiviteyibirmiktarbaskılayabilir

●AB,Rusya’yayönelikyeniyaptırımlarıonayladı

●YurtiçindebugünŞubatayıbütçeverileriaçıklanacak Çin’debusabahaçıklananekonomikaktiveyeilişkinverilergöreli güçlügeldi.ÜlkedeOcak-Şubatdönemindesanayiüretimi, beklentilerinüzerindeyıllıkbazda%7,5artarken,perakende satışlardayinepiyasabeklentilerininüzerinde%6,7artışkaydetti. Yatırımlardada%12,2düzeyindeartışgörüldü.Ülkedesongünlerde ise,artanvakalarilekapanmatedbirleriuygulanması,ekonomik aktiviteüzerindebirmiktarbaskıüretebilir. AvrupaBirliğiRusya’yalüksmalihracatınınyasaklanmasını, ülkedendemir-çelikithalatınınengellenmesinivebazıkişilerinmal varlıklarınındurdurulmasınıöngörenyaptırımpaketinionayladı. RusyaiçpiyasanınkorunmasıamacıylaAvrasyaEkonomikBirliği ülkelerinetahıl,üçüncüülkelereisebeyazşekerveşekerkamışı ihracatının31Ağustos’akadaryasaklandığınıduyurdu. BirleşmişMilletlerGıdaveTarımÖrgütü(FAO),Rusyave Ukrayna’nın,küreselgıdaüretimivetedariğindeönemlirol oynadığını,tahılveyağlıtohumüretimindetedarikzincirive lojistikteUkraynaveRusyakaynaklıaksamalarileRusya'nın ihracatınayönelikkısıtlamalarıngıdagüvenliğiaçısındanönemli etkilereyolaçacağınıbelirtti.FitchRatingsise,Avrupa’dakihava yoluşirketlerininartanenerjifiyatlarıveBatıülkeleriileRusya arasındakarşılıklıuygulananyaptırımlardankaynaklıolumsuz etkilendiğinibelirtti. ●Küreselpiyasalarda,dünS&P500hissesenediendeksi%0,7 gerilerken,busabahAsyahissesenedipiyasalarındakarışıkbir seyirgözleniyor.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri,yarın açıklanacakFedparapolitikasıkararıöncesinde,songünlerdeki yükselişeğiliminisürdürerek%2,13’eulaşırken,dolarendeksi günlükbazdasınırlıgerilemeyle98,9düzeyinde.Brentpetrol fiyatındaise,Çin’deyaşanankapanmalarıntaleptezayıflamaya nedenolabileceğibeklentileriyle102$/varil’egeriledi. ●YurtdışındabugünABD’deüreticifiyatenflasyonu,Euro Bölgesi’ndesanayiüretimi,Almanya’daZEWbeklentiendeksi verileriaçıklanacak.ABD’deüreticifiyatenflasyonundaki yükselişindevametmesibekleniyor.Rusya-Ukrayna gelişmelerinindeetkisiyleemtiafiyatlarındagörülenyükseliş, taşımamaliyetlerindekiartışiletedarikzincirindesıkıntıların sürmesikaynaklıenflasyonüzerindeyukarıyönlübaskının sürdüğügörülüyor.Almanya’daiseZEWbeklentiendeksinin ise,songelişmelerkaynaklı54,3seviyesinden5’egerilemesi bekleniyor.

●YurtiçindebugünŞubatbütçedengesivekonutsatışları verileriaçıklanacak.Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,82 düzeylerindenbaşlıyor.Tahvilpiyasasında2yıllıkgetirilerdün günü%25,01’dentamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●KüreselpiyasalardaRusya–Ukraynakrizineilişkindiplomatik çabalardevamederken,ÇintarafındaCovid-19kaynaklıüretim duraksamasıbeklentileripetrolfiyatınınsonikihaftanındip seviyelerinegelmesineyardımcıoldu.Dünhisseseneditarafında iseABDveAvrupaborsalarıarasındaayrışmagözlemledik:ABD hisseendeksleriözellikleteknolojihisselerindesürensatışlar nedeniylesonbiryılındipseviyelerinegerilerken,Avrupaborsa endekslerinde%1,5-%2,0aralığındaartışlargördük.DünBIST100’deiseözellikleotomotivveholdinghisselerininsürüklediği %1,4’lükbiryükselişoldu.Yenigünebaşlarken,ABDendeks vadelileridalgalıseyrediyor.Asyapiyasalarındaise%2civarıeksi açılışlargörüyoruz.Piyasaaçısındangündeminönsıralarındayarın akşamkiFEDfaizkararıvePerşembegünküTCMBPPKkararları takipedilecek.BIST’ingüneyataybirbaşlangıçyapmasını bekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngünbaşındanitibarenalıcılıseyretti. Kapanış2088seviyesindegerçekleşti.BIST’teyukarıeğilimgeçerli durumda.Önemlidirençbölgesiolarakdeğerlendirdiğimiz2050/65 bandıüzerindekikapanışolumluteknikgörünümüveyukarıyönlü hareketidesteklernitelikte.Beklentimizparalelinde2085-2100 bandıgüniçerisindetestedilirken,bubandınüzeriniyükselişyönlü hareketinteyitedileceğibölgeolarakdeğerlendiriyoruz.Bubölge üzerinde2250-2300bandınayönelikbirhareketbeklenebilir.Bu aşamadasaatlikperiyotiçinortalamalardayukarıeğilimgeçerli durumda.Dolayısıyladirençbölgesinintestedilmesineyönelik beklentininkorunduğunusöyleyebiliriz.Endekste2050-2020bandı yakındestek,1980seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarak düşünülebilir.BIST100için2065/50-2020-2000-1980destek, 2100/20-2150/65-2200dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Mavi(MAVITI)4Ç21'de117milyonTLnetkaraçıkladı.Netkarsatışbüyümesininveoperasyonelmarjların beklentilerdeniyiolmasısayesindepiyasabeklentisi47milyonTL’nin%151üzerindegerçekleşti.Şirket’insatışları veFAVÖK’üdesırasıylapiyasabeklentisinin%18ve%40üzerindegerçekleşti.Şirketmakrobelirsizliklernedeniyle 2022öngörülerini1Ç22sonuçlarıileaçıklayacakolmasınarağmen,çeyrekbaşındanberigerçekleşenaynımağaza büyümeleri2022yılınadagüçlübirbaşlangıçyapıldığınaişaretediyor.Hernekadarmevsimsellikgereğiyılınson çeyreğiküçükbirçeyrekolsadahemsonuçlarınbeklentilerinçoküzerindeolmasıhemde2022yılınailişkinilk endikasyonlarıngüçlüolmasınedeniylepiyasanınsonuçlaraolumlutepkivereceğinidüşünüyoruz.Güçlü sonuçlarınardındanhedefdeğerimizdevetahminlerimizdehafifyukarıyönlürevizyonyapabiliriz,ancakşuaniçin 97TLolanhedefdeğerimizikoruyoruz.Hedefdeğerimize%50getiripotansiyelisunanhisseiçinEndeksÜzerinde Getiritavsiyemiziyineliyoruz.Güçlübüyüme:Netsatışlar4Ç21’demağazatrafiğindekiiyileşme,güçlüonlinesatış kanalıbüyümesiveyurtdışıoperasyonlardagüçlütalepvekurçevrimfarklarısayesindeyıllıkbazda%120artış göstererek1.43milyarTL’yeulaştı.Gelirlerpandemiöncesi4Ç19’agöredeikiyekatladı.Türkiyesatışlarıyıllık bazda%120artışile4Ç21’de1.14milyarTL’yeulaştı.Uluslararasısatışlariseaynıdönemde%118büyümeile286 milyonTL’yeyükselirken,kuretkisindenarındırılmışolarakda%37gibioldukçagüçlübirbüyümegösterdi. Pandemidönemindedeğişentüketicidavranışlarınındevamedenetkisiyleonlinesatışlaryıllıkbazda%76büyüdü. Türkiye’de%104,yurtdışında%47artışgerçekleşti.Onlinekanalınsatışlardakipayı2021yılındageçenseneki %17.1seviyesinden%15.6’yahafifgerilesede,pandemiöncesi2019seviyesiolan%8.3’ünbirhayliüzerinde kalmayadevametti.İyileşenmarjlar:FAVÖKyıllıkbazdaoldukçagüçlü%214artışgöstererek4Ç21’de280milyon TL’yeyükseldi.FAVÖKmarjı4Ç21’deyıllıkbazda590bazpuanartışgöstererek%19.6’yaiyileşti.Brütmarjdaki540 bazpuanlıkiyileşme,maliyetkontrolüvegüçlübüyümeningetirdiğioperasyonelkaldıraçsayesindeoperasyonel giderlerinciroyagörepayınınazalmasıFAVÖKmarjınıdestekledi.2022yılınadagüçlübirbaşlangıçyaptı:Şirket yönetimimakrobelirsizliklernedeniyle2022öngörüleriniilkçeyreksonuçlarıileaçıklayacağınıduyurdu.Bununla birlikteTürkiye’deaynımağazabüyümelerininçeyreğinbaşında(1Şubat-13Martdönemi)%136büyüme gösterdiğiniveTürkiyeonlinesatışbüyümesininde%90gerçekleştiğinipaylaştı.Yılınbaşınailişkinpaylaşılanbu bilgiler,yılagüçlübirbaşlangıçyapıldığınaişaretediyor.Temettüverimi%3.7,beklentilerinhafifüzerinde:Mavi yaklaşık120.4milyonTLnakitbrüttemettüaçıkladı(yaklaşık2.425TL/hisse).Temettüdağıtımoranı%30’a, temettüverimi%3.7’yedenkgeliyor.AçıklanantemettüBloombergpiyasatahmini2.26TL’ninhafifüzerindeyer alıyor.Temettüödemesinin16Ağustos’tanitibarenbaşlanmasıplanlanıyor. ●FordOtosan(FROTOTI)FordRomaniaSA'yısatınalmakiçinsözleşmeimzaladı.FordRomania,Craiovakentinde 250binadetaraçve365binadetmotorüretimkapasitesinesahiptir.FROTO2022-2028yıllarıarasında EUR575mnödeyecekayrıca2028yılında,2028-2034kapasitekullanımoranlarıtahminlerinegöreekstra EUR140mnödeyecektir.Sözkonususatınalımın3Ç22'detamamlanmasıhedefleniyor.

●TürkiyeOtomotivSektörü–İhracatHacimleri:Hafifaraçihracathacimleriyıllıkbazda%11geriledi…<FROTOve TOASOiçin“HafifOlumsuz”>Şubatayındabinekaraç(BA)ihracathacmiyıllıkbazda%1artarken,hafifticariaraç (HTA)ihracathacmiyıllıkbazda%26geriledi.Şubatayındahafifaraç(HA)üretimiyıllıkbazda%9geriledi.BAve HTAüretimleriyıllıkbazdasırasıyla%10ve%9gerileyerek,HAüretimineolumsuzkatkıdabulundu.TOASOihracat hacmiyıllıkbazda%36daralırkFROTOihracathacmiyıllıkbazda%33daraldı.2015-2021yıllarıarasında TOASO’nunyıllıkihracathacminin%18’iyılınilk2ayındayapılmıştır.Sözkonusueğilimin2022T’dededevam edeceğinivarsayarsak2022TyılındaTOASO’nunyıllıkihracathacimtrendinin107binadetaracaişaretettiğini hesaplamaktayız.Sözkonusu107binadetaraçiseşirketöngörülerinin%15-24altındakalmaktadır.2015-2021 yıllarıarasındaFROTO’nunyıllıkihracathacminin%17’siyılınilk2ayındayapılmıştır.Sözkonusueğilimin2022T’de dedevamedeceğinivarsayarsak2022TyılındaFROTO’nunyıllıkihracathacimtrendinin270binadetaracaişaret ettiğinihesaplamaktayız.Sözkonusu270binadetaraçiseşirketöngörülerinin%23-25altındakalmaktadır.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X