GÜNLÜK BÜLTEN - 16.03.2022

Resim

Yurt dışında bugün Fed faiz kararı takip edilecek

●Fed’inpolitikafaizini25bazpuanartırmasıbekleniyor

●Fedayrıcaprojeksiyonlarınıdagüncelleyecek

●YurtiçindebütçeŞubatayında69,7milyarTLfazlaverdi ABD’deüreticifiyatenflasyonuŞubat’tayıllık%10,0ile beklentilereparalelartışgösterdi.Almanya’daZewbeklenti endeksiMart’tabeklentilerinaltındakalarak-39,3ilenegatif gerçekleşti;piyasabeklentisi+5idi. EuroBölgesi'ndesanayiüretimi,Ocak’taaylıkbazdayatay kalırken,yıllıkolarakise%1,3daraldı.ABD’deiseBaşkanBiden, Senato’danveTemsilcilerMeclisi’ndenhemDemokratlarınhem deCumhuriyetçilerindesteğiylegeçen1,5milyar$tutarındaki bütçetasarısınıimzaladı. Küreselçapta,UkraynaKriziileilgiligelişmelertakipedilmeye devamediyor.RusyaveUkraynataraflarıarasındamüzakereler sürüyor.UkraynaDevletBaşkalığıOfisiBaşkanYardımcısı Padolyak,ikitarafarasındatemelçelişkilerinolduğunuancak uzlaşmaimkanınındavarolduğunubelirtti.RusyaDevletBaşkanı Putinise,Ukraynatarafını,karşılıklıolarakkabuledilebilirçözümler bulmakonusundaciddibirtutumgöstermediğinibelirterek eleştirdi.Görüşmelerinbugündevametmesibekleniyor. ●Yurtdışındabugününenönemligelişmesi,Fed’inakşam saatlerindeaçıklayacağıparapolitikasıkararıolacak.FedOcak ayındagerçekleştirdiğitoplantısınınardındanaçıkladığıkarar metninde,politikafaizininyakınzamandaartırılmasınınuygun olacağınıbelirtmişti.Fed’inbugünkütoplantısındapolitika faizini25bazpuanartırarak%0,25--%0,50bandınaçekmesi bekleniyor.Fedayrıcagelecekdönemiçinöngördüğü ekonomikgörünümevepolitikafaizineyönelik projeksiyonlarınıdagüncelleyecek.AyrıcakararsonrasıFed BaşkanıPowell’ınyapacağıaçıklamalartakipedilecek. ●KüreselpiyasalardadünABDtemelhissesenediendekslerinin %1,8ilâ%3,0arasındaalıcılıseyretmesininardındanbusabah Asyahissesenedipiyasalarındadaalıcılıbirseyirgözleniyor. ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri%2,15düzeylerinde, dolarendeksiise98,9düzeylerinde.

●YurtiçindekonutsatışlarıŞubat’tayıllık%20,1,Ocak-Şubat dönemindeise%22,5artışla185,9binoldu.Şubatayındabütçe dengesi69,7milyarTLfazlaverdi;bundamerkeziyönetim bütçegelirlerininyıllık%126,3ilebütçeharcamalarının(%108,3) üzerindeartışgöstermesietkilioldu.Bütçegelirlerininyüksek gerçekleşmesindevergigelirlerindekiyıllık%83artışileTCMB kartransferi(49,3milyarTL)etkilioldu.FaizdışıdengeiseŞubat ayında113,4milyarTLfazlaverdi. ●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,72düzeylerindenbaşlıyor.2 yılvadelitahvilgetirisi%25,03düzeyinde.

Piyasa ve Teknik Görünüm       

●DünBİST-100sıkışıkbirbanttahareketetti:Açılışta2.100 seviyesininüzerineçıkılmasınarağmen,kapanışayaklaşırkengelen satışlarendeksingünühafifeksidekapatmasınanedenoldu.BIST kapanışısonrasıABDhissesenediendekslerininisegünüalıcılı kapattığınıizledik.BusabahkiişlemlerdedeABDendeks vadelilerininveAsyaborsalarınınhafifalıcılıolduğugörülüyor. PiyasalarbugünpiyasakapanışısonrasıgelecekFEDfaizkararınıve yarınkiTCMBparapolitikasıkurulkararlarınıbekleyecek.BIST’inde güneyukarıyönlübaşlamasınıbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngününgenelindekiyatayhareketin ardındangünsonunadoğruaşağıeğilimsergiledi.Kapanış2079 seviyesindegerçekleşti.BIST’teolumluteknikgörünümkorunuyor. 2100direncigüniçerisindetestedilirkenbuseviyedenbirmiktar geriçekilmeyaşandı.Bubölgeüzeriniyükselişyönlühareketinteyit edileceğibölgeolarakdeğerlendirmeyedevamediyoruz.2100 seviyesiüzerinde2250-2300bandınayönelikbirhareket gelişebileceğinidüşünüyoruz.Endekstesaatlikperiyotiçin ortalamalardayukarıeğilimingeçerlidurumdaolduğunu, dolayısıyladirençbölgesinintestedilmesineyönelikbeklentinin korunduğunusöyleyebiliriz.BIST’te2050-2020bandıyakındestek, 1980seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarakdüşünülebilir. BIST100için2065/50-2020-2000-1980destek,2085-2100/202150/65-2200dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●ARDBilişimBursaBüyükşehirBelediyesiTrafikYönetimMerkeziProjesisözleşmesini,ISSDBilişimile18,4milyon TL(KDVDahil)bedelleimzaladığınıaçıkladı.Hissefiyatınaolumuetkiyapmasınıbekliyoruz. ●Kalekim2022beklentilerinipaylaştı.ŞirketcirosunuTLbazındayıllık%80–100arasıbüyütmeyiöngörüyor(2021 ciro810mnTLidi).Kuruharçsatışıntonbazında2021gerçekleşmesineparalelbekliyor.BoyaveSıvasatışınıton bazındayıllık%20civarındabüyümesiniöngörüyor.FAVÖKmarjı%20civarındaöngörüyor(2021%19,6idi). Yatırımları130–150milyonTLaralığındaplanlanıyor(yurtdışıbüyümeamaçlı,halkaarzgelirikaynaklıMersin yatırımı70milyonTLolmasıplanlanıyor).İşletmesermayesi/Cirooranı%10’unaltındaolmasıhedefleniyor(2021 debuoran%5idi).RekabetkurumuiznininalınmasıardındanhissedevritamamlanmasıbeklenenLyksorKimya şirketihariçtir. ●TekfenHolding,CTJV'denKatar'dakiNorthFieldEastOnshoreProjesiiçin60milyondolartutarındaekbirproje imzaladığınıduyurdu.Tekfen,31.01.2022tarihindeaynıprojedetahminisüresi53ayolan389milyondoları tutarındabirprojeimzalamıştı.Tekfenİnşaatyılı,31.01.2022'deimzalanan389milyonABDDolarıtutarındaki projededâhilolmaküzeretoplam1,64milyardolartaahhütişyüküylekapattı.Nötr ●ŞokMarketler’inazınlıkpaylarınınGetir’esatışınailişkingörüşmelerdurduruldu:YıldızHoldingileGetir,Yıldız Holding’inŞokMarketler’desahibiolduğuazınlıkpaylarınGetir’esatışınailişkindevamedengörüşmeleriglobal olarakoluşanolumsuzkoşullarnedeniylekarşılıklımutabakatiledurdurmakararıaldıklarınıaçıkladı.Hatırlatmak gerekirseKasım2021’deYıldızHoldingileGetirŞok’unazınlıkpaylarınınsatışıiçinstratejikortaklıkgörüşmelerinde bağlayıcıolmayanniyetmektubuimzaladıklarınıaçıklamışlardı.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X