Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 17.03.2022

Resim

Yurt içinde bugün TCMB faiz kararı izlenecek

●TCMB’ninpolitikafaizini%14’desabittutmasıbekleniyor

●Fed,politikafaizini25bazpuanartırdı

●Projeksiyonlardayılboyuncaek6faizartırımıöngörüldü Fed,dünaçıkladığıparapolitikasıkararında,3yılıaşkınbir aradansonrailkkezfaizartırımıyaparken,projeksiyonlardadayıl boyuncakademelifaizartırımlarınındevamedeceğiöngörüsünde bulundu.ToplantısonrasıaçıklanankararmetnindeFed,ülkede ekonomikaktiviteveistihdamıngüçlenmeyedevamettiğini, enflasyonunisesalgınabağlıarz-talepdengesizlikleri,yüksekenerji fiyatlarıvegenişçaplıfiyatbaskılarıyla,yüksekseyrettiğinibelirtti. Ukrayna’yailişkingelişmelerin,ABDekonomisineetkisininise önemliderecedebelirsizlikiçerdiği,gelişmelerinenflasyonüzerinde ekyukarıyönlübaskı,ekonomikaktivitedeiseaşağıyönlübaskı üretebileceğibelirtildi.NitekimFed,güncellenenprojeksiyonlarda 2022yılıiçinABDekonomikbüyümetahminini%4’ten%2,2’ye, enflasyontahmininiise%2,6’dan%4,3’erevizeetti. BugelişmelerleFed,politikafaizbandını,25bazpuanartırarak %0,25-%0,50’yeçekerken,güncellenenprojeksiyonlarda2022 politikafaizininyılsonunakadar%1,9’ayükseleceği,dolayısıyla yılınkalanında6ekfaizartırımıdahaolabileceğitahminedildi. ABD’deperakendesatışlarŞubat’taaylık%0,3ilebeklentilerin altındaartışgösterdi.Otomobilvebenzinhariçisebeklentilerin aksine%0,4daralmakaydetti.ABD’debugünkonutverileri,haftalık işsizlikmaaşıbaşvurularıvesanayiüretimiverileriaçıklanacak. ●Küreselpiyasalardaise,FedkararınındaardındanABDtemel hissesenediendeksleri%1,5ilâ%3,8arasındaalıcılı kapatırken,busabahAsyahissesenedipiyasalarındadaalıcılı eğilimdevamediyor.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri, %2,14’te,dolarendeksigünlükbazdabelirgindeğerkaybetti, busabah98,4düzeylerinde. ●Yurtiçindekonutfiyatları,Ocakayındayıllık%77,4,reelolarak ise%21,2artışgösterdi.İlbazında,İstanbul,Ankaraveİzmir’de sırasıyla%83,5,%73,5ve%73,1arttı.Özelsektörünyurt dışındansağladığıtoplamkrediborcuOcak’taaylık0,3milyar $ilesınırlıazaldı;168,6milyar$.

●YurtiçindebugününenönemliekonomikgelişmesiiseTCMB parapolitikasıkararıolacak.TCMB’ninbuaykitoplantısındada politikafaizindebirdeğişikliğegitmesibeklenmezken,karar metninde,sondönemdeartanjeopolitikrisklervebunabağlı küreselçaptaartanenflasyonistriskleredeğinilebileceğini değerlendiriyoruz.Yurtiçindebugünayrıcakısavadelidışborç stokuverisiaçıklanacak.

●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,63düzeyindebaşlıyor.Tahvil piyasasında2yıllıkDİBSfaizidüngünü%25,04seviyesinden tamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm           

●FED’inpiyasabeklentileriparalelindefaizartırımkararısonrası verilenmesajlarınpiyasalarıbirmiktarrahatlatmasıveRusyaUkraynaarasındakikrizinindahafazlatırmanmayacağınadair beklentileringüçlenmesiyatırımcınınriskiştahındabelirginbir rahatlamayayolaçtı.Düngelişmişülkeborsalarıgünü%4’e yaklaşangetirilerilekapattılar.DünBIST’teiseyurtdışınakıyasla nispetendahatemkinlibirartışvardı.BIST-100kısmenHoldingve GYOhisselerindekiayrışmailegünü%0,5artışlatamamladı.Piyasa bugünöğlensaatlerindeTCMB’dengelecekPPKkararlarına odaklanacaktır.Endeksinyurtdışıiyimserliğikısmenyansıtarak günehafifartıilebaşlayacağınıvebelirginyönbelirlemekiçin TCMBkararınıbekleyeceğinidüşünüyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngünbaşında2100direncineyaşanan yönelmesonrasındahafifsatıcılıseyirdeydi.Kapanış2089 seviyesindegerçekleşti.Endeksteyükselişdenemeleridevam ediyor.2100direncidüntekrartestedilirkenbuseviyedenbir miktargeriçekilmeyaşandı.Bubölgeüzeriniyükselişyönlü hareketinteyitedileceğibölgeolarakdeğerlendirmeyedevam ediyoruz.2100seviyesiüzerinde2250-2300bandınayönelikbir hareketgelişebileceğinidüşünüyoruz.Endekstesaatlikperiyotiçin ortalamalardayukarıeğilimingeçerlidurumdaolduğunu, dolayısıyladirençbölgesinintestedilmesineyönelikbeklentininde geçerliolduğunusöyleyebiliriz.BIST’te2050-2020bandıyakın destek,1980seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarakdüşünülebilir. BIST100için2065/50-2020-2000-1980destek,2100/20-2150/652200dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● MLPSağlıkHizmetleri(MPARK)ileMPSağlıkHizmetleri("MPSağlık")arasında2iştirakininhissedevirlerineilişkin olarakbirhissedevirsözleşmesiimzalanmıştır.ÖncedenSentezSağlıkHizmetleri’nin(“Sentez”)%56’sıMPARK’a, geriyekalan%44’üiseMPSağlıkşirketineaitti.ÖncedenMSSağlıkHizmetleriTicaret’in(“MSSağlık”)%75’i MPARK’ageriyekalan%25’iiseMPSağlık’aaitti.SözkonusuanlaşmaylaMPARKSentez’dekihisselerini devrederken,MSSağlık’takigeriyekalan%25’likpayısatınalacak.SözkonusuanlaşmaneticesindeMPARK’ın işlettiğihastanesayısı30’dan27’yedüşecek.Günceldurumdaiştiraklerindeğerlemesineilişkinbirpaylaşım bulunmamaktadır.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X