GÜNLÜK BÜLTEN - 21.03.2022

Resim
Resim
alt
alt

Petrol fiyatlarında güçlü seyir dikkat çekiyor

●Brentpetrolfiyatıbusabah111$/varildüzeyinde 

●Çingöstergekredifaizoranınısabittuttu

●$/TLhaftaya14,82düzeylerindenbaşlıyor EuroBölgesi’nde2022yılınınilkayındaihracatyıllıkbazda%18,9 artışla199,5milyar€olurken,ithalatda%44,3artışla226,7 milyar€oldu.Bugerçekleşmelerlebölgededışticaretaçığıda 27,2milyar€ileyüksekdüzeydeaçıklandı.ABD’deiseikinciel konutsatışları,Şubat’taaylıkbazda%7,2azalışla6,02milyon olduvesonaltıayınendüşükseviyesinegerilemişoldu.Yıllık bazdadeğişimise%2,4azalmayönündeoldu.Ülkedeyükselen konutkredisifaizoranlarınınvekonutfiyatlarının,konutsatışlarını olumsuzetkilediğibelirtiliyor.ÇinMerkezBankası,1yılvadeli göstergekredifaizoranını%3,70düzeyindesabittuttu. Küreselçapta,Rusya-Ukraynagelişmeleritakipedilmeyedevam ediyor.UkraynaDevletBaşkanıZelenskiy,RusyaDevletBaşkanı Putinileeryadageçdiyalogiçinbirarayageleceğinibelirtti. DışişleriBakanıÇavuşoğlu,taraflarıntemelkonulardaanlaşmaya varmayayakınolduğunubelirtti. ●Küreselpiyasalardaise,CumagünüABDtemelhissesenedi endekslerinin%0,8ilâ%2,1arasındaalıcılıkapatmasının ardından,busabahAsyahissesenedipiyasalarındakarışıkbir seyirvar.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri%2,15 düzeylerinde,dolarendeksiise98,3’te.Brentpetrolfiyatıise, OrtaDoğu’dagerilimiartıransaldırıgirişimininardından yükseldi,busabah111$/varildüzeylerinde.ArapKoalisyonu, HusilerinSuudiArabistan’ıngüneyinegönderdiğifüzenin düşürüldüğünüduyurdu.YurtdışındabugünAlmanya’da üreticifiyatenflasyonuverisiaçıklanacak.Rusya-Ukrayna gelişmelerikaynaklıenerji,metalvegıdafiyatlarındakiyüksek seyirsürüyor.Budurumküreselçaptaenflasyonunartış eğiliminisürdürmesinenedenoluyor.ÜFE’ninŞubat’tayıllık artışının%26,2olmasıbekleniyor. ●YurtiçindeUluslararasıYatırımPozisyonu(UYP)verilerinegöre, yurtdışıvarlıklarOcakayında2021sonunagöre%2,2azalışla 286,3milyar$,yükümlülüklerise%0,3artışla524,6milyar$ oldu.NetUYP,2021sonunda-230,0milyar$ikenOcakayında238,3milyar$seviyesindegerçekleşti.

●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,82düzeylerindenbaşlıyor.2 yıllıkDİBSfaiziisegeçtiğimizhaftayı%25,29’dantamamladı. Yurtiçindebugünyabancıturistgirişleriverisiaçıklanacak. Ocakayındayabancıturistgirişleriyıllık%151,4artışgöstermiş idi.YabancıturistgirişlerindekiolumluseyrinŞubatayındada devametmesinibekliyoruz.AncakRusya-Ukraynagelişmeleri kaynaklıbelirsizliklerturizmsektörüüzerindeaşağıyönlürisk oluşturmakta.Hazinebugün4yılvadeliTLREF’eendeksli,7yıl vadelideğişkenfaizli,yarınise4yılvadelisabitkuponlu,10yıl vadeliTÜFE’yeendekslitahvilihaleleriile2yılvadelikira sertifikasınındoğrudansatışınıgerçekleştirecek.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

●GeçtiğimizhaftayıRusya–Ukraynaarasındakiçatışmaların yumuşayabileceğibeklentisiileolumlukapatanhissesenedi piyasalarıyenihaftayabiraztedirginbaşlıyor.Haftabaşında petroldebirmiktarartışvevadeliendekslerileAsyapiyasalarında birmiktarsatışgörüyoruz.BIST’inyenihaftayayatayseyirle başlamasınıöngörüyoruz. ●TeknikYorum:BIST100haftanınsonişlemgünündenispetendar biraralıktavedüşükişlemhacmiyleyatayhafifyukarıeğilim sergiledi.Kapanış2144seviyesindegerçekleşti.BIST’teyukarı eğilimgeçerlidurumda.Dahaöncedebelirttiğimizgibi2100 seviyesiüzerindekikapanışları2250-2300hareketineyönelik oldukçagüçlübirsinyalolarakdeğerlendirmeyedevamediyoruz. Saatlikperiyottaortalamalardakiyukarıeğiliminolumluteknik görünümüveyukarıyönlühareketidesteklemeyedevamettiğini belirtebiliriz.BIST’te2150/65yakındirençkonumundabulunurken, 2100-2080bandıyakındestek,2030seviyesialtıisezayıflama bölgesiolarakdüşünülebilir.BIST100için2100-2080-2065/50-2030 destek,2150-2165/80-2200/20dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●AnadoluSigortaprimüretiminiŞubatayındaöncekiyılagöre%70artışla2,6milyarTLolarakaçıkladı.Böylece Ocak-Şubatdönemihacmiyıllık%68artarak4.066milyonTLoldu.ŞubatayıverileriKaskosigortasının%104 büyüdüğünü,diğerönemlisegmentlerdenzorunlutrafiktebüyümenin%35veyangında%58olduğunugösteriyor. ●KardemirKarabükAsliye2.HukukMahkemesinindosyasıileÇağÇelikveKarçelaleyhineaçılmışolandavada AnkaraBölgeAdliyeMahkemesikararıileÇağÇelikuhdesindebulunan14.509.090payKardemirB,Karçel uhdesindebulunan3.635.432payKardemirAve11.806.765payKardemirDgrubupayın,3.kişileredevrini önleyecekşekildeihtiyatitedbirkonulmasınakararverildi. ●KoçHoldingyönetimkurulu1Nisan2022tarihindegerçekleşecekOlağanGenelKurulToplantısıitibarıylaİsmail CenkÇimentarafındanboşalacakolanKoçHoldingOtomotivGrupBaşkanlığıgörevineFordOtosanGenelMüdürü HaydarYenigün'ünatanmasınakararverdi.

●TürkiyeSigortaOcak-Şubatdönemindeprimleriniöncekiyılagöre%73artırarak3,5milyarTL’yeçıkardı.Buna göreyılınilkikiayındazorunlutrafiksigortası%218artarken,büyümegenelhasarlarsegmentinde%52veyangın segmentinde%73oldu.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X