GÜNLÜK BÜLTEN - 22.02.2022

Resim

Küresel jeopolitik belirsizliklerle, riskli varlıklar satıcılı seyrediyor

●Dolarendeksideğerlenmeeğiliminde

●Altınfiyatı,güvenlilimantalebiile1908$/ons’ayükseldi

●YurtiçindebugüngüvenendeksiverileritakipedilecekEuroBölgesi’ndeekonomiyenidenivmekazandı;Şubatayınailişkinöncübileşik(imalatvehizmet)PMIverisi55,8ileöncüverininvebeklentilerinüzerindegerçekleşti.Salgınönlemleriningevşemesiylebirliktetoparlanmaözelliklehizmetsektöründegörüldü;endeks51,1’den55,8’eyükseldi.İmalatendeksisınırlıgerilemeklebirlikte58,4ilegüçlüseyrinisürdürdü.Bununlabirliktearzyönlüsıkıntılardevamediyor.Ayrıcaartanenerjimaliyetleriveücretlerenflasyonistbaskılaranedenoluyor.Küreselpiyasalardaise,RusyaDevletBaşkanıPutin’in,Ukrayna’nındoğusundakiikibölgenintanınmasınailişkinkararnameyiimzalamasınınveBirleşmişMilletlerveBatıülkelerininkararatepkigöstermesininardından,satıcılıseyirgözleniyor.DünABDtemelhissesenediendekslerinin%0,6ilâ%1,3gerilemesininardındanAsyahissesenedipiyasalarındadasertsatıcılıbirseyirgözleniyor.Dolarendeksi96,2’yeulaşırken,ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri,dünsabahkidüzeylerinegöre12bazpuangerileyerek%1,86düzeyineçekildi.Güvenlilimantalebiylealtındatekrar1900$/ons’unüzerineçıktı,busabah1908$/onsdüzeylerinde.

●YurtdışındabugünABD’deŞubatayıöncüPMIbeklentiendeksiveConferenceBoardtüketicigüvenendeksiileAlmanya’daIFOişdünyasıgüvenendeksiverileriaçıklanacak.

●YurtiçindeyabancıturistgirişleriOcakayındadayükselişeğiliminisürdürdü.Ocak’tayıllıkbazda%151artarak1,28milyonolarakgerçekleşti.ÜlkebazındaRusya%10,5payileilksıradayeralırken,buülkeyiBulgaristan,İran,AlmanyaveIraktakipediyor.

●Yurtiçindebugünisereelkesim,perakende,hizmetveinşaatsektörügüvenendeksleriilekapasitekullanımoranıverileriaçıklanacak.Reelkesimgüvenendeksi,Ocak’tamevsimselliktenarındırılmışbazda1,8puanartışla111,90olmuş,kapasitekullanımoranıise%78,4’ten%78’esınırlıgerilemişti.

●Yurtiçipiyasalarda$/TLbusabah,güne13,67düzeylerindenbaşlıyor.HazinedüngerçekleştirdiğiihalelerdeROTdahil12,7milyarTLborçlandı.5yılvadelisabitkuponlutahvilihalesindeortalamayıllıkbileşikfaiz%23,49seviyesindegerçekleşti.Hazinebugün4yılvadeliTLREF’eendekslive10yılvadeliTÜFE’yeendekslitahvilihaleleridüzenleyecek.Tahvilpiyasasında2yıllıkgetirilerdüngünü%20,75’dentamamladı.

●SağlıkBakanlığı;dün,son24saatte461bin513Kovid-19testiyapılırken85bin26yeniKoronavirüsüvakasıtespitedildiğini,268kişininhayatınıkaybettiğiniduyurdu.

Piyasa ve Teknik Görünüm    ●GününenönemligelişmesikuşkusuzRusya’nınkomşusuUkrayna’dakiikiayrıbölgeyitanıyarakbubölgelereaskergöndermekararıalmasıoldu.BugelişmesonrasıjeopolitikbelirsizliklerveBatınınRusya’yayönelikyaptırımkararlarınınekonomiketkilerifiyatlanmayaçalışılacak.Rusya,enerji,madenveUkraynailebirlikteönemlibirtahılihracatçısıkonumunda.BuikiülkeayrıcaTürkiye’ninturizmgelirleriiçerisindedeönemlipayasahiplerveTürkinşaattaahhütfirmalarıaçısındanönemliikipazarkonumundalar.SabahaçılışlarıitibarıylaABDveAvrupaendeksvadelileriveAsyaborsalarında%2-3aralığındadüşüşlerdikkatçekiyor.Bunakarşılık10yıllıkABDtahvilfaiziyeniden%1,9’unaltınageriledivealtınriskfiyatlamasınedeniyledeğerkazandı.GerekekonomikilişkilerinhacmigereksebölgeselyakınlıknedeniyleyaşanangeriliminTürkiyeekonomisinivedolayısıylaBIST’ideetkilemesibeklenebilir.Diğertaraftanbirsüredirtümbuolasılıklarıngündemdevetartışılıyorolmasıpiyasanınbirmiktarhazırlıklıolmaihtimalineişaretediyor.BIST’inbugünyurtdışınauyarakbenzerbirdüzeydegerilemegöstereceğinisonrasındayineyurtdışıilebirliktebirbeklemedöneminegirileceğinitahminediyoruz.

●TeknikYorum:BIST100dünyüksekaçılışsonrasıtestettiği2061seviyesindengeriçekilmeyaşadı.Kapanış2038seviyesindegerçekleşti.Endekstesıkışmadevamediyor.Yukarıharekethaftanınilkgünündede2055/65dirençbölgesiylesınırlıkalırken,geriçekilmede2000-1990destekbölgesiüzeriylesınırlıdurumda.Diğertaraftangünlükperiyotiçintakipettiğimiztümortalamalarüzerindekiseyirkorunuyor.Dolayısıylaendeksteolumluteknikgörünümünkorunduğunubelirtmeyedevamediyoruz.Bununlabirlikteyönedairbelirginliksağlanabilmesiiçiniseilkaşamada2055/65dirençbölgesininaşılmasıgerektiğinibelirtiyoruz.Budurumda2080-2100bandıdatestedilebilecektir.BISTiçin2000-1990seviyesiniyakındestekolarakdeğerlendirirken,1970seviyesialtınıisekısaperiyotiçinzayıflamabölgesiolarakdeğerlendiriyoruz.Dahagenişbirbantolarak2100-1850bandıiçerisindekihareketikonsolidasyonayönelikhareketolarakdeğerlendiriyoruz.Bandındışınaçıkılmasıyenivedahabelirginbirhareketeişaretedebilecektir.BIST100için2020-2000-1990/70-1950destek,2055/65-2080-2100dirençolarakbelirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

Arçelik dün 54,65-55,10 TL fiyat aralığında 51.545 adet hisseyi geri aldı. Arçelik’insahipolduğukendipaylarısermayenin%7,1580’ineulaştı.

●İndeksBilgisayardün8,31–8,44TLfiyataralığında228binadethisseyigerialdı.İndeksBilgisayar’ınsahipolduğukendipaylarısermayenin%2,10’unaulaştı.

●KervanGıda,ABD’dekisatışşirketindeki%50’likpayı1.6mndolarkarşılığındasatınaldığınıaçıkladı.SatınalmasonrasışirketinKervanUSALLC’depayı%100’eyükseldi.Kervan,2021’de28mndolarolanABDcirosunun,buyıl%40artmasınıöngörüyor.Nötr.

●SabancıHoldingdün455binhisseyi15,79–16,05TLaralığındangerialdı.Gerialınanhisselerintoplamı,sermayenin%1,1971’initemsileden24,425milyon'aulaştı.

●SelçukEcza4Ç21’debizimbeklentimizolan160mnTLvepiyasabeklentisiolan171mnTL’ninüzerinde203mnTLnetkareldeetti.Netkartarafındakisapmabeklentimizinüzerindegerçekleşendiğergelirveyatırımfaaliyetlerigelirlerindenkaynaklandı.4Ç21satışlar,beklentilerinüzerindeyıllıkbazda%43artarak4Ç21’de8.014milyonTL’yeçıktı(AkYatırım:7.278mnTL&Piyasa:7.248mnTL).İlaçpazarında,düşükbazetkisikaynaklıgüçlübüyümeveilaçfiyatlarınaŞubatortasındayapılan%20’likzamcirobüyümesiniolumluetkiledi.4Ç21FAVÖK’düşükbazetkisiyleyıllıkbazda%70artarak214milyonTLoldu(AkYatırım:222mnTL&Piyasa:213mnTL).Şirketin4Ç21’denetnakitpozisyonuartannetişletmesermayesiihtiyacınedeniyle1.313mnTL’yegeriledi(3Ç21netnakit:1.505mnTLnetnakit).SelçukEcza’nın4Ç21sonuçlarınahafifolumlupiyasatepkisibekliyoruz.Şirketiçinhedeffiyatımızvetavsiyemizşirketdağılımlarınınanalistlerarasındayenidengüncellenmesisürecinedeniylegözdengeçiriliyor.

●Coca-Colaİçecek4Ç21’depiyasabeklentisininoldukçaüzerinde231milyonTLnetkaraçıkladı.Geçtiğimizyılınaynıdöneminde84milyonTLzararaçıklanmıştı.Netkardakipozitifsapmabüyükölçüdeoperasyonelsonuçlarınbeklentilerimiziaşmasıvekurfarkıkarlarınıntahminlerimizinüzerindeyeralmasındankaynaklandı.Şirket’ingelirleriveFAVÖK’üpiyasabeklentisinin%7üzerindegerçekleşti.Özetle,netkarınbeklentilerioldukçaaşmasıveoperasyonelsonuçlarınbeklentilerinüzerindeolmasınedeniylepiyasanınsonuçlaraolumlutepkivereceğinidüşünüyoruz.Şirket’ingelirleri4Ç21’deyıllıkbazda%75büyümeile5,56milyarTL’yeyükseldi.Konsolidebazda%17,7hacimbüyümesi,fiyatartışlarıveuluslararasıoperasyonlarınkurçevrimfarklarıgelirbüyümesinintemeletkenleriolaraköneçıktı.FAVÖKmarjımaliyetbaskılarınarağmen,güçlühacimbüyümesivefiyatartışlarısayesindeyıllıkbazda60bazpuaniyileşerek%16,4’eyükseldi.Şirketdahaönceaçıkladığı2022öngörülerindedeğişikliğegitmedi.Bunagöreşirketyönetimiyüksektekhaneiledüşükçifthanearalığındahacimbüyümesi,düşük-orta40’lıyüzdelerdekuretkisindenarındırılmışcirobüyümesi,görecekarlılığıdüşükÖzbekistanoperasyonlarınınvemaliyetbaskılarınınetkisidahil2021yılınaparalelile100bazpuandüşüşaralığındaFAVÖKmarjıöngörüyor.Temettüverimi%2,1gerçekleşti:Coca-ColaİçecekYönetimKuruluGenelKurul’unonayına600,3milyonTL(hissebaşı2,36TL)brütnakittemettüödemeteklifiyapmakararıaldı.Açıklanantemettümiktarıbizim700milyonTLolanbeklentimizinaltındakaldı.Temettüdağıtımına18Mayıs’tanitibarenbaşlanmasıplanlanıyor.Temettüdağıtımoranı%26’ya,temettüverimi%2,1’edenkgeliyor.ALtavsiyemiziyineliyoruz:Bugünyapılacaktelekonferansınardındantahminlerimizdevedeğerlememizdehafifyukarıyönlügüncellemeyapabiliriz.Ancakşuaşamada150TL/hisseolanhedefdeğerimize%34getiripotansiyelisunanhisseiçinALtavsiyemiziyineliyoruz.Hisse2022tahminlerimizegöre5xFD/FAVÖKileuluslararasıbenzerlerinegöreyakındönemtarihselortalamalarınınhafifüzerinde%37iskontoileişlemgörüyor.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X