Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 22.03.2022

Resim

Küresel çapta enflasyon verileri yüksek seyrini sürdürüyor

●Dolarendeksindeılımlıdeğerlenmeeğilimigözleniyor

●Yurtiçinde,kurkorumalımevduatsistemindedeğişikliğegidildi

●Şubatayındayabancıturistgirişi1,54milyonkişioldu FedBaşkanıPowell,Fed’inenflasyonudüşürmekiçingerekli adımlarıatacağını,gerektiğitakdirde25bazpuandanfazlafaiz artırımıgerçekleştirebileceğinibelirtti.ECBBaşkanıLagarde, tedarikdarboğazlarıveyüksekenerjivegıdafiyatlarınınkısavadeli enflasyonunsürükleyicileriolduğunubelirtirken,halihazırda stagflasyonişaretlerigörmediklerinidebelirtti. Almanya’daüreticifiyatenflasyonu(ÜFE)Şubat’tayıllık%25,9ile piyasabeklentilerininbirmiktaraltındakalmaklabirlikte yükselişinisürdürdü.ÜFE’dekiartıştaenerjifiyatlarıözellikle doğalgazdakiartışlaretkiliolmayadevametti. Küreselpiyasalardaise,dünABDtemelhissesenediendekslerinin %0,6’yakadaroranlardagerilemesininardındanbusabahAsya hissesenedipiyasalarınınçoğundaalıcılıbirseyirvar.ABD’de, Fed'inpolitikadeğişimlerinedahaduyarlıolan2yılvadelitahvilin getirisi%2,17ileMayıs2019’danbuyanaenyüksekseviyesinde. ABD10yıllıktahvilgetirileride%2,33’eyükseldi.Dolarendeksiise ılımlıdeğerlendi,busabah98,8düzeylerinde.Petrolfiyatı yükselişinisürdürdü;Brentpetrolbusabah118,6$/varil seviyelerinde.

●Yurtiçinde,kurkorumalımevduatsistemindedeğişikliğe gidildi.Bunagöre,31Aralık2021tarihindebankalardamevcut olandövizvealtınhesaplarıTürklirasınaçevrilebiliyorolacak. Kurkorumalımevduatlariçin,TCMB’ninbelirlediğiusulve esaslarlakomisyonvemasrafödenebilecek.Ayrıcasisteme dahilolanTLmevduatvekatılımhesaplarınayenilemeimkanı getirildi.Ekolarak,dahaöncesadeceyurtdışındayaşayan vatandaşlarınkurkorumalımevduatsistemindenyararlanmasını sağlayanYuvamhesaplarınınkapsamıgenişletilerekyabancı uyruklukişilerdekapsamadahiledildi. ●KültürveTurizmBakanlığıverisinegöre;Şubatayındayabancı turistgirişleriyıllık%186,5artışla1,54milyonkişiolarak gerçekleşti.Ülkebazındadağılımabakıldığında;Bulgaristan %8,4payileilksıradayeralırken,buülkeyiAlmanya(%8,3),İran (%7,8)veRusya(%7,3)izledi.Yabancıturistsayısında,OcakŞubatdönemindeiseyıllıkartış%169oldu. ●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,83düzeylerindenbaşlıyor. HazinedüngerçekleştirdiğiihalelerdeROTdahiltoplam6,9 milyarTLborçlandı.Hazinebugün4yılvadelisabitkuponlu,10 yılvadeliTÜFE’yeendekslitahvilihaleleriile2yılvadelikira sertifikasınındoğrudansatışınıgerçekleştirecek.

●Tahvilpiyasasında2yıllıkDİBSfaizidüngünü12bazpuan artışla%25,41’dentamamladı.BIST-100endeksigünü%1,4 primlikapattı.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

●Yurtdışıtaraftariskiştahınınzayıfseyretmesihisselerdesatış baskısıoluştururken,petrolfiyatlarıgeçtiğimizhaftaortasından itibarenyenidenyükselişinisürdürüyor.BISTiseyurtdışınakıyasla olumlubirayrışmagösterdivedünsanayişirketlerindekiseçici alımlarlagünü%1,4artıdakapattı.Bugünborsanınlokomotif şirketlerindenEreğliveTofaş’takitemettüödemeleriendekste teknikbirgerilemeyeyolaçacaktır.Bununlabirlikteendeksin olumluayrışmasınısürdürmeçabasındaolacağınıdüşünüyoruz. ●TeknikYorum:BIST100dünyüksekaçılışınardındanyataydaydı. Kapanış2175seviyesindegerçekleşti.Endeksteolumluteknik görünümveyukarıeğilimbelirtmeyedevamediyoruz.2100 seviyesiüzerindekikapanışları2250-2300hareketineyönelik oldukçagüçlübirsinyalolarakdeğerlendirdiğimiziyineliyoruz.Gün içigeriçekilmelerinoldukçasınırlıkalmasıvesaatlikperiyotta ortalamalardakiyukarıeğiliminolumluteknikgörünümüveyukarı yönlühareketidestekleyemedevamettiğinibelirtebiliriz.BIST’te 2200/20yakındirençkonumundabulunurken,2100-2080bandı yakındestek,2030seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarak düşünülebilir.BIST100için2165/50-2120-2100-2080destek,21802200/20-2250-2300dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●TürkiyeHavacılıkSektörü:YurtiçitavanfiyatTRY600seviyesindenTRY700seviyesineyükseltildi.<THYAOve PGSUSiçinHafifOlumlu> ●BankacılıkSektörü:EkonomiYönetimi,kurkorumalımevduat(KKM)uygulamakoşullarındagüncellemeleryaptı. Bunagöregerçekveözelyerleşikkişiler31Aralıkitibarıylahesaplarındabulunandöviz/altınmevduatilesisteme katılabilecek(önceden21Aralıkolarakbelirlenmişti)vevadesonundaKKMhesaplarındavadeuzatımına gidebilecek.AyrıcadeğişiklikYuvamhesabıkapsamındakiKKMuygulamasınayurtdışındayerleşikvebankalarda hesapaçmaşartlarınıtaşıyanyabancılarındasistemekatılmasınaimkansağlayacak.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X