Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2022

Resim

Fed üyelerinin, faiz artırımlarını destekleyen açıklamaları izleniyor

●Dolarcinsipiyasafaizlerinde,yükselişeğilimigözleniyor

●Batıülkeleri,Rusya’yayönelikyeniyaptırımlarıdeğerlendiriyor

●Petrolfiyatlarıgüçlüseyrinisürdürüyor Küreselçapta,Ukraynakrizivekrizinekonomikyansımaları izlenmeyedevamediyor.ABDUlusalGüvenlikDanışmanıSullivan, ABDBaşkanıBiden’ınAvrupa’yagerçekleştireceğiseyahatinde, Rusya’yayönelikyeniyaptırımlarıaçıklayacağını,toplantılarda ayrıcaAvrupa’nınenerjigüvenliliğininartırılmasıveRusya kaynaklıdoğalgazabağımlılığınınazaltılmasıkonularının görüşüleceğinibelirtti.Rusya’nın,geçtiğimizhaftavadesigelen 117,2milyon$’lıkkuponödemesininardından,66milyon$’lık eurobondkuponödemesinidegerçekleştirdiğibelirtiliyor. Fedüyelerininsondönemdekiaçıklamaları,ABD’de25baz puandandahahızlıfaizartırımlarınınolasılıkdahilindeolduğuna işaretediyor.St.LouisFedBaşkanıBullard,Fed’infaizartırımıve bilançoküçültmesindehızlıhareketetmesigerektiğinibelirtti. Bullardsonparapolitikasıtoplantısında25bazpuanlıkfaizartış kararınamuhalefetetmiş,50bazpuanlıkfaizartışınıdesteklemiş idi.DiğerbölgeselFedBaşkanlarıDalyveMesterde,faiz normalizasyonunudesteklergörüşbelirttiler. Küreselpiyasalardaise,dünABDtemelhissesenediendekslerinin %0,7ilâ%2arasındaalıcılıseyretmesininardından,busabahAsya hissepiyasalarınınçoğundaalıcılıseyirdevamediyor.ABD10yıl vadelidevlettahviligetirileri%2,40’ayükselirken,dolarendeksi 98,5iledünsabahkidüzeylerininhafifaltında.Brentpetrolfiyatı ise,Rusya’yayönelikyeniyaptırımlarınaçıklanacağıbeklentileriyle güçlüseyrinisürdürüyor,busabah117$/varildüzeylerinde.

●Yurtdışındabugünİngiltere’deenflasyon,ABD’deyenikonut satışlarıverileriaçıklanacak.İngiltere’deŞubat’tayıllık enflasyonun%5,5’den%6,0’yayükselmesibekleniyor.İngiltere MerkezBankasıgeçtiğimizhaftagerçekleştirdiğiparapolitikası toplantısında,enflasyonun2022'ninikinciçeyreğindeyaklaşık %8'eveyılıngerikalanındadahadayükselebileceğinitahmin ettikleriniaçıklamıştı.

●YurtiçindebugünMartayıtüketicigüvenendeksiverisi açıklanacak.TüketicigüvenendeksiŞubat’tamevsim etkilerindenarındırılmışolarak73,2’den71,2’yegerilemişidi.

●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,83düzeylerindenbaşlıyor. HazinedüngerçekleştirdiğitahvilihalelerindeROTdahil toplam14,5milyarTLborçlandı.Hazineayrıca4,1milyarTL tutarında2yılvadelikirasertifikasıihracıgerçekleştirdi.Hazine böyleceMartayındatoplam33,8milyarTLiçborçlanma gerçekleştirdi.HazineMartayında33,5milyarTLiçborçlanma yapılmasınıprogramlamışidi.Tahvilpiyasasındagetirilerdeki yükselişdevametti;2yıllıkDİBSfaizidüngünü21bazpuan artışla%25,62’dentamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●Ukrayna–RusyagerginliğiveyükselmeeğilimindekiABDfaizlerinin birsüredirbaskıladığıABDhissesenedipiyasalarıMartortasındaki sondokuzaylıkdipseviyesindentoparlanmasınısürdürüyor.ABD tarafındakitoparlanmanındiğerborsalaradaolumluyansıdığını görüyoruz.DünBIST-100’dedelokomotifşirketlerdekitemettü ödemelerininyarattığıteknikbaskıyarağmenyükselişinsürdüğünü gördük.BIST-100endeksi16Aralık’takikapanışzirvesine yaklaşırken,endeksisürükleyenehisselerEreğli,BIM,FortOtosan oldu.BIST’tekiolumlueğiliminbugündekorunmasınıbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngününgenelindekiyatayseyrin ardındangünsonunadoğruyenidengüçlenenalımlarlayukarı yönlüydü.Kapanış2189seviyesindegerçekleşti.Endeksteolumlu teknikgörünümveyukarıeğilimbelirtmeyedevamediyoruz.2100 seviyesiüzerindekikapanışları2250-2300hareketineyönelik oldukçagüçlübirsinyalolarakdeğerlendirdiğimiziyineliyoruz. Endekstesaatlik,günlükvehaftalıkperiyottaortalamalardaki yukarıeğilimingeçerliolduğunubunabağlıolarakdayükselişyönlü beklentininkorunduğunubelirtebiliriz.BIST’te2200/20yakın dirençkonumundabulunurken,2120-2100bandıyakındestek, 2050seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarakdüşünülebilir. BIST100için2165/50-2120-2100-2080destek,2200-22202250/65-2300dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●Aselsan ile uluslararası bir müşteri savunma sistemlerinin yedek parça,test alt yapısı,eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 32,6 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatları parçalı olarak onsekiz ay içerisinde gerçekleştirilecektir.Siparişler bakiyesi 8,5 milyar dolar seviyesinde. Siparişler bakiyesinin 4 Ç 21’deki yıllıklandırılmış ciroya oranı 3,7x. Haberin hisseleri için olumlu değerlendiriyoruz.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X