Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 24.03.2022

Resim

Yoğun küresel veri ve haber akışı takip edilecek

●Küreselbüyümetahminlerindedüşüşeğilimigözleniyor

●YurtiçindetüketicigüvenendeksiMart’ta%1,9arttı

●$/TL,güne14,82düzeylerindenbaşlıyor ABDBaşkanıBiden,UkraynaKrizi’nintemelgündemmaddesi olduğubirdizitoplantıyakatılmaküzereBrüksel’evardı.ABDMilli GüvenlikDanışmanıSullivan,Biden’ın,Avrupa’dakimüttefikleriyle beraber,yeniyaptırımlaraçıklayacağınıbelirtmişidi.AB KomisyonuBaşkanıvonderLeyen;BidenileABD’densıvılaştırılmış doğalgaztedarikindeönceliktalepedeceğinivurguladı.Rusya DevletBaşkanıPutinise,dostolmayanülkeleredoğalgazsatış ödemelerindeRusrublesinegeçmeyiplanladıklarınıaçıkladı. IMFBaşkanıGeorgieva,küreselekonomikbüyümetahminlerinde düşüşbeklendiğiniancakbüyümeninsavaşarağmenpozitif kalmayadevamedeceğinibelirtti.Zayıfekonomilerderesesyon riskininolabileceğini,savaşkaynaklıyüksekenerjivegıda fiyatlarındankaynaklananşoklarınveRusya'yayönelik yaptırımlarınbirçokgelişmekteolanülkeyietkileyeceğibelirtildi. İngiltere’deenflasyonŞubat’tayıllıkbazda%6,2ileMart1992’den buyanaenyüksekseviyesindegerçekleşti.Nisan’daenflasyonun yüksekelektrik,yakıtveemtiafiyatlarınındaetkisiyle%8'inüzerine çıkabileceğitahminediliyor.İngiltereMaliyeBakanıSunak,savaşın ekonomiktoparlanmaüzerinderiskoluşturduğunubelirterek2022 içinbüyümetahminini%6'dan%3,8'edüşürdükleriniaçıkladı.2022 yılsonuenflasyontahmininiise%4’den%7,4'eyükseltti.ABD’de yenikonutsatışlarısonikiaydırdüşüşgösteriyor;Şubat’taaylık %2,0düşüşgösterdi. ●Küreselpiyasalardaise,dünABDtemelhissesenediendeksleri %1,2ilâ%1,4arasındasatıcılıseyretmesininardından,bu sabahAsyahissesenedipiyasalarındakarışıkbirseyirvar.ABD 10yılvadelidevlettahviligetirileri,%2,33seviyesinde.Dolar endeksindeılımlıdeğerlenmegözlendi,endeksbusabah98,8 düzeylerinde.Yurtdışındabugünveriyoğunbirgün.ABDve EuroBölgesi’ndeMartayınailişkinöncüimalatsanayivehizmet sektörüPMIendeksiverileriaçıklanacak.Mart’taverilerin Ukrayna-Rusyakrizi,uygulananyaptırımlarınındaetkisiylebir miktarivmekaybetmesibekleniyor.AyrıcaABD’dehaftalık işsizlikmaaşıbaşvuruları,Şubatayıöncüdayanıklımalsiparişleri bugünaçıklanacakdiğerverilerarasındayeralıyor. ●Yurtiçindetüketicigüvenendeksimevsimselliktenarındırılmış olarak,Mart’taaylık%1,9arttı;Şubat’ta71,15olanendeks, Mart’ta72,53’esınırlıyükseldi.Hazine,KurKorumalımevduat hesabındatoplamrakamın591milyarTL’yeulaştığını;270 milyarTL’ninHazinedestekli,321milyarTLMerkezBankası destekli(döviz/altın)olduğunubelirtti. ●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,82düzeylerindenbaşlıyor.2 yıllıktahvilgetirileridüngünü56bazpuanartışla%26,18’den tamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

●Rusya–Ukraynaarasındakikrizekonomilerdebelirsizlikyaratmaya devamediyor:Gerekyaptırımlarınuzunsüreliolacağıendişesi gerekseenerjifiyatlarındakieğiliminenflasyonistetkileridünbir sürediryükselişeğilimindeolanborsaendekslerindedüzeltme getirdi.BugünuzuncabirsüredirkapalıolanRushissesenedi borsasınınaçılmasıbekleniyor.Küreseltaraftaanalistler borsalardakidüzeltmeninsınırlıkalacağıgörüşünütaşıyor.Dün BIST’dedekimyasektörhisselerindekialımlarakarşınönceki günlerdeprimyapanhisselerdekârsatışlarıgördükveBIST-100 günühafifeksidekapattı.Borsanınbugündehissedeğişimleriile yataygörünümsergilemesinibekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngünbaşındakiyükselişletestettiği 2203seviyesindensınırlıgeriçekilmeyaşadı.Kapanış2183 seviyesindegerçekleşti.Endekste2200dirençbölgesindensınırlı satışbaskısıyaşanıyor.Bununlabirlikteyaşanangeriçekilmeninde oldukçasınırlıdüzeydeolduğunubelirtmekmümkün.Dolayısıyla endeksteolumluteknikgörünümveyukarıeğilimbelirtmeye devamediyoruz.2100seviyesiüzerindekikapanışları2250-2300 hareketineyönelikoldukçagüçlübirsinyalolarak değerlendirdiğimiziyineliyoruz.Endekstesaatlik,günlükvehaftalık periyottaortalamalardakiyukarıeğilimingeçerliolduğunubuna bağlıolarakdayükselişyönlübeklentininkorunduğunu belirtebiliriz.BIST’te2200/20yakındirençkonumundabulunurken, 2150-2120bandıyakındestek,2060seviyesialtıisezayıflama bölgesiolarakdüşünülebilir.BIST100için2165/50-2120-2100-2060 destek,2200-2220-2250/65-2300dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●BankacılıkSektörü:BDDKgünlükbültenverisinegöreyerleşiklerindövizmevduatı18Marthaftasında0,3milyar dolarartarak237,9milyardolaroldu.Bireylerindövizmevduatı1,0milyardolargerilerken,ticaridöviz mevduatının1,3milyardolarkadararttığıgözlendi.AynıhaftaiçerisindeTLkrediler%1,2artarken,dövizkrediler %0,2gerilemegösterdi.Buaradasorunlukredilerhacmi163,9milyarTLdüzeyindekalırken,sorunlukredioranı %2,9oldu.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X