Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 25.03.2022

Resim

Batı ülkeleri, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

●Küreselekonomikveriler,görelidirençliseyrediyor

●İçeridekapasitekullanımoranıvegüvenendeksleriaçıklanacak

●$/TLgüne14,84düzeylerindenbaşlıyor ABD,400’denfazlaRuselit,Dumaüyesivesavunmaşirketine, Avrupalımüttefiklerleortaklaşayeniyaptırımlargetirildiğini açıkladı.İngiltere65Rusişinsanı,bankasıveşirketineyaptırım kararıaldığınıaçıkladı.G7ülkeliderleri,Brüksel’degerçekleşen zirvetoplantısınınardındanyayımladıklarıbildiride,ekonomik yaptırımlarıntamolarakuygulanmasındakararlıolduklarını, gerektiğitakdirdeekönlemleriuygulamayahazırolduklarını belirtti.BildirideayrıcaRusenerjibağımlılığınıazaltmakiçindaha fazlaadımatılacağıbelirtildi. Küreselekonomikverilerdeise,EuroBölgesi'ndeekonomik aktivitedeRusya-Ukraynasavaşınınetkisiylebirmiktaryavaşlama görüldüancakverilerdegenelolumlueğilimdevamediyor.İmalat sanayiPMIendeksiMart’taöncüveriyegöre58,2’den57,0’a, hizmetsektörüPMIendeksiise55,5’den54,8’egeriledi.Bölgedeiş dünyasıgüvenigerilerken,fiyatlardaiseyükselişgörülüyor. ABD’deimalatsanayivehizmetPMIverileribeklentilerinüzerinde gerçekleşti.MartayınailişkinöncüveriyegöreimalatsanayiPMI endeksibiröncekiayagöre1,2puanartarak58,5’eyükseldi; Eylül’denbuyanaenyüksekseviye.HizmetsektörüPMIendeksiise aylık2,4puanartarak58,9seviyesindegerçekleşti;Temmuz’danbu yanaenyüksekseviye.ABD’dehaftalıkişsizlikmaaşıbaşvurularıise 19Marthaftasında187binilebeklentilerinoldukçaaltında gerçekleşti.DayanıklımalsiparişleriiseŞubat’taaylık%2,2ile beklentilerinüzerindedaralarak271,5milyardolarageriledi.

●Küreselpiyasalarda,dünABDtemelhissesenediendeksleri, ülkedeekonomikveriakışınınolumlugerçekleşmesiyle%1,0 ilâ%2arasındaalıcılıseyretmesininardındanbusabahAsya hissesenedipiyasalarındakarışıkbirseyirgözleniyor.ABD10 yılvadelidevlettahvilgetirileri%2,36seviyelerinde.Dolar endeksiise98,5düzeylerinde.Batıülkelerininaçıkladığıyeni yaptırımların,petrolambargosunuiçermemesiise,Brentpetrol fiyatındabirmiktargerilemeyenedenoldu.Brentpetrolfiyatı busabah118,9$/varildüzeylerinde.

●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,84düzeylerindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasındagetirilerdeyükselişdevametti.2yıllıktahvil getirilerisondörtişlemgünündetoplam151bazpuanarttı; düngünü%26,80’denkapattı. ●Yurtiçindebrütrezervler,18Marthaftasında0,2milyar$ azalarak108,7milyar$oldu.Netrezervlerise,1,3milyar$ artışla17,2milyar$seviyesindegerçekleşti.Yurtiçindebugün, Martayıreelkesimgüvenendeksiileimalatsanayikapasite kullanımoranıverileriaçıklanacak.Ayrıcahizmet,perakende ticaretveinşaatsektörügüvenendeksleriaçıklanacak.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●BIST-100dünbankahisselerindekibelirginsatışlagünüyatay seviyelerdekapattı.SonikigündekidinamiklerBIST-100’ün2.200 seviyesiniaşmaktaaceleetmediğinigösteriyor.Dünbanka hisselerindekisatışakarşılıkdayanıklıtüketimvekimyahisseleribir miktarolumluayrıştı.DünyurtdışıtaraftaiseRusya-Ukrayna krizindesorunlarındahadabüyümeyeceğiihtimalisatınalındı.ABD hissesenediborsalarıgünü%1’inüzerindeartıdakapatırken,ABD endeksvadelileribusabahtaalıcılıgörünüyor.Geçtiğimizhaftaya ilişkinaçıklananyurtdışıyerleşiklerin200milyondolarcivarıhisse satarakpozisyonlarınıazaltmayadevamettiğiniortayakoyuyor. BIST’ingünehafifalıcılıbaşlamasınıbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100dünaçılışsonrasıtestettiği2200 seviyesindengeriçekilmeyaşadı.Kapanış2176seviyesinde gerçekleşti.2200direncininikincidefatestedilipaşılamaması sonrasındaendekstebirmiktarsatışbaskısıoluşmuşdurumda. Fakatyaşanangeriçekilmeninhalensınırlıdüzeydekaldığını, dolayısıylabelirginbirolumsuzlukolmadığınısöyleyebiliriz.Bu paraleldekısaperiyotdestekbölgesiüzerindekihareketedebağlı olarakolumluteknikgörünümveyukarıeğilimbelirtmeyedevam ediyoruz.2100seviyesiüzerindekikapanışları2200aradirenç olmaklabirlikte2250-2300hareketineyönelikoldukçagüçlübir sinyalolarakdeğerlendirdiğimiziyineliyoruz.Endekstekısaperiyot için2175-2150bandıyakındestek,2110seviyesialtıisezayıflama bölgesiolarakdüşünülebilir.Bubanttanitibarentutunma-tepki çabasıgelişebileceğinidüşünüyoruz.BIST100için2165/50-21202100-2060destek,2200-2220-2250/65-2300dirençolarak belirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

●BankacılıkSektörü:TCMBverilerinegöreyerleşiklerinyabancıparamevduatı18Marthaftasında0,1milyardolar azalarak216,2milyardolaroldu.Dövizmevduattakiartışkuretkisindenarındırıldığında0,8milyardolarolarak gerçekleşti.AynıhaftaiçerisindeTLmevduatise34,1milyarTLartışgösterdi.AynıhaftaTLkrediler%1,2artarken, yabancıparakrediler%0,2geriledi.Sorunlukredihacmiise163,9milyarTLdüzeyindeyataykaldı.TCMBverileri 18Marthaftasındamevduatfaizinin1-3ayvadede%17,1olarakyatayseyrettiğini,konutkredilerinde57bazpuan artarak%18,3olduğunuveTLticarikredilerde41bazpuanartarak%20,4olduğunuortayakoyuyor. ●AnadoluGrubuHoldinghisseleriözelbirfonatransferedildi:5.46mnAGHOLhissesiAzimutPortföy’ünkurucusu olduğubirfona33.9TL/hissebedelvetoplam185.2mnTLkarşılığındatransferedildi.HatırlatmakgerekirseYazıcı AilesiüyelerineaithisselerdahaöncedeAzimutPortföyünkurucusuolduğuveailetarafındansahipolunankapalı birfonatransferedilmişti.Songelişmedebenzerbirkapsamdadeğerlendirilebilir.Haberinhisseüzerindeönemli biretkiyaratmasınıbeklemiyoruz.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X