Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 28.03.2022

Resim

ABD kısa vadeli faiz oranlarında yükseliş eğilimi gözleniyor

●Dolarendeksigüçlenmeeğiliminde

●JaponyaMerkezBankası,tahvillerdealımyapacağınıbelirtti

●Yurtiçinde,güvenendeksleriMart’tageriledi ABDHazineBakanıküreselbüyümeninenerjiveemtiafiyatlarındaki yükseliştenolumsuzetkileneceğini,ABDekonomisinindirençli olduğunubelirtti.Diğertaraftan,ABD’deBeyazSaraytarafından yapılanaçıklamada,ABDBaşkanıBiden’ınbugünaçıklaması beklenen2023yılımalibütçesinde,100milyon$’ınüzerindeserveti olanlariçin%20asgarivergiuygulanmasınıöngörenteklifindeyer alacağıbelirtildi. ABD’ninAB’yeenerjitedariğiniyılsonunakadarenaz15milyar metreküpartıracakbirenerjianlaşmasıimzalandığıbelirtildi. Anlaşmadauzunvadelihedefin2030’akadaryıldaenaz50milyar metreküpgaztedarikedilmesiolduğubelirtildi. Almanya’daIFOişdünyasıgüvenendeksi,jeopolitikrisklerin ekonomikgörünümükötüleştirmesiveenerjifiyatlarındaki yükselişnedeniyle,90,8ileTemmuz2020’denbuyanaendüşük seviyeyegeriledi.İmalatsektöründesertdüşüşgörüldü.Hizmet sektöründedeişortamınınönemliölçündekötüleştiğibelirtiliyor. ABD’debekleyenkonutsatışlarıŞubat’taaylıkbazda%4,1ile beklentilerinüzerindedaraldı.ABD’detüketicigüvenendeksiise, Mart’taaylıkbazda3,4puanazalarak59,4’egeriledi. ●Küreselpiyasalarda,CumagünüABD’deS&P500hissesenedi endeksinin%0,5artışgöstermesininardındanbusabahAsya hissepiyasalarındakarışıkbirseyirvar.JaponyaMerkez Bankası,getirilerikontrolaltındatutabilmekiçin,10yılvadeli tahvillerdelimitsizalımyapacağınıaçıkladı.Alımlardagösterge oran%0,25olacak.ABD10yılvadelidevlettahviligetirileri %2,53düzeyineyükselirken,dolarendeksiise99,1düzeyine değerlendi.Özelliklekısavadeligetirilerdeartışeğilimibelirgin. ABD2yılvadelidevlettahviligetirileri,günlükbazda10baz puanartışla%2,37oldu.Brentpetrolfiyatıise,Çin’devakaların artmasıveHusilerinüçgünlükateşkeskararısonrasıbirmiktar geriledi,busabah117,3$/varilde. ●YurtiçindegüvenendeksleriMartayındageriledi.Reelkesim güvenendeksi,mevsimselliktenarındırılmışolaraksonikiaydır düşüşgösteriyor.EndeksMart’taaylık1,7puanazalarak 108,20’yegeriledi;ancakendeks100seviyesininüzerinde kalmayadevametti.Bunda,genelgidişatvegeleceküçaya ilişkinüretimhacmineilişkinbeklentilerdekidüşüşetkilioldu. Perakendeticaretvehizmetsektörübeklentiendekslerindeson ikiaydırdüşüşgözleniyor.İnşaatsektörüendeksiisesondört aydırdüşüşeğilimindeolup,100seviyesininaltındakalmaya devametti.

●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,84düzeylerindenbaşlıyor.2 yıllıktahvilgetirisiCumagününü32bazpuanazalışla %26,48’dentamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

●Cumagünüfinansalsektördekurumlarvergisinin%25olarak uygulanmasıyönündebirteklifhazırlandığıhaberleribankalardabir miktarsatışgetirdiveendeksingünü2.200seviyesininaltında yataykapatmasınanedenoldu.Geçtiğimizhaftanınsonüç günündekiivmeBIST-100’ün2.200seviyesinihızlıcaaşmakta zorlandığınıgösteriyor.Yurtdışıtarafyenihaftayahafifsatıcılı başladı.Borsanındabugüngünehafifsatıcılıbaşlayabileceğini düşünüyoruz.

●TeknikYorum:BIST100haftanınsonişlemgününde2195 seviyesindengeriçekilmeyaşadı.Kapanış2176seviyesinde gerçekleşti.Haftagenelinde2200dirençbölgesinintestedilip aşılamamasısonrasındagelişensınırlısatışbaskısıCumagünüde etkiliydi.Bununlabirlikteyaşanangeriçekilmeninhalensınırlı düzeydekaldığını,dolayısıylabelirginbirolumsuzlukolmadığını söyleyebiliriz.Buparaleldekısaperiyotdestekbölgesiüzerindeki hareketedebağlıolarakolumluteknikgörünümveyukarıeğilim belirtmeyedevamediyoruz.2100/20seviyesiüzerindeki kapanışları2200aradirençolmaklabirlikte2250-2300hareketine yönelikiyimserliğindevamıolarakdeğerlendirdiğimiziyineliyoruz. Endekstekısaperiyotiçin2175-2150bandıyakındestek,2110 seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarakdüşünülebilir.Bubanttan itibarentutunma-tepkiçabasıgelişebileceğinidüşünüyoruz. BIST100için2165/50-2120-2100-2060destek,2200-22202250/65-2300dirençolarakbelirtilebilir.

ŞirketHaberleriDevamı

●LokmanHekim2022yılınailişkinöngörüleriniaçıkladı.Şirket2022’de675-725mnTLcirobeklemektedir. (2021:453,5mnTL).Şirket2022’de170-190mnTLFAVÖKbeklemektedir(2021:114mnTL).Şirket2022’de%24-26 arasındaFAVÖKmarjıbeklemektedir.SözkonusubeklentileresatınalımsürecidevamedenAdatıpKurtköy Hastanesidahildeğildir. ●DoğuşOtomotiv,Bugattimarkaaraçlarındistribütörlüğü,BugattiAutomobiles’inortaklıkyapısındakideğişim sebebiyle,karşılıklımutabakatlasonaerdirilmiştir. ●DoğuşOtomotiv,CupramarkaaraçlarınTürkiyegenelindesatışvepazarlamasınabaşlamıştır. ●RekabetKurulu,LyksorKimya'nınKalekimtarafındansatınalınmasınaonayverdi.Şirket,12Şubat'ta125mnTL karşılığındaşirketin%75'inisatınalmakiçinanlaşmış.Verilenfiyatkapanışdüzeltmelerinetabiolabilir.Şirketin 2022beklentilerisatınalmaetkisiniiçermiyor. ●BankacılıkSektörü:BasındayeralanfinanssektörhaberlerinegöreAkPartiMeclis’e(banka,sigortaşirketi, finansalkiralamaşirketi,aracıkurumlar,finansmanşirketleridahil)finanssektöründekurumlarvergisioranının %20’den%25’eçıkarılmasıyönündeyasateklifiverdi.Kurumlarvergisigeçicidüzenlemeile2021için%25ve2022 için%23olarakuygulanacaktı.Teklifkanunlaşırsabankalarınnetkârbeklentilerinde2022yılıiçin%2,5ve2023yılı için%6,5kadarbirdüşüşbeklenebilir.BDDKayrıcayarınbankalarınŞubatayıtoplusonuçlarınıaçıklayacak. Sektörün2021yılıaylıknetkârortalaması7,8milyarTLdüzeyindeolmuş,Ocakayındaise20,1milyarTL düzeyinderekoraçıklamıştı.Şubatayınetkârınında16milyarTLdüzeyindeolmasınıbekliyoruz.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X