GÜNLÜK BÜLTEN - 29.03.2022

Resim

Petrol fiyatlarında zayıflama eğilimi gözleniyor

●Brentpetrolfiyatı,busabah111$/varildüzeylerinde

●PiyasalardaUkrayna-Rusyamüzakereleritakipedilecek

●YurtiçindebazıtemelihtiyaçürünlerindeKDVoranıdüşürüldü ABD’demalticaretiaçığıŞubatayında107,6milyar$’dan106,6 milyar$’ageriledi.Ülkedeihracat,tüketicimalları,gıdavepetrol ürünlerindekiihracatınartışıyla%1,2artışgösterdi.İthalatise%0,3 arttı.İngiltereMerkezBankasıBaşkanıBailey,artanekonomik belirsizliklernedeniyle,geleceğeyöneliksözlüyönlendirmesini yumuşattığınıbelirtti.Ayrıcaemtiafiyatlarındakibüyük dalgalanmalarınfinansalpiyasalariçinderiskoluşturduğunuda belirtti. ABDHazineBakanlığı,2023maliyılıgelirleriraporundayenibir plansunarak,136ülketarafındangeçtiğimizyılkabuledilenyüzde 15oranındakiasgarikurumlarvergisininuygulanmadığıülkelerde ödenenvergilerin,vergidendüşülemeyeceğinibelirtti. Küreselpiyasalarda,dünABD’deS&P500hissesenediendeksinin %0,7alıcılıseyretmesininardındanbusabahAsyahisse piyasalarındakarışıkbirseyirvar.ABD10yılvadelidevlettahvili %2,48seviyelerindeyüksekseyrinisürdürürken,dolarendeksi99,1 düzeyinde.ABD’defaizartırımlarınınbaşlamasıylasondönemde uzunvadelifaizleregöredahahızlıyükselen2yılvadelidevlet tahvilifaizleriise%2,40seviyelerinde.PiyasalardabugünUkraynaRusyaarasındadevamedecekmüzakerelertakipedilecek.Brent petrolfiyatıise,Çin’desalgınınartmasıyla,petroltalebinin zayıflayabileceğineyönelikbeklentilerlezayıfeğilimini sürdürüyor.Brentpetrolfiyatı,bugün%1,2düşüşle111$/varil düzeylerinde.

●YurtdışındabugünABD’dekonutfiyatlarıveConference Boardtüketicigüvenendeksiverileriaçıklanacak.ABD’de tüketicigüvenendeksindesonikiaydırdüşüşgösteriyor. EndeksinMart’tadajeopolitikrisklerindeetkisiylegerilemeye devametmesibekleniyorancakendeks100seviyesinin üzerindekalmayadevamediyor. ●CumhurbaşkanıErdoğan,temelihtiyaçmaddelerindenolan deterjan,sabun,tuvaletkağıdı,peçete,bebekbezigibi ürünlerinKDVoranını,yüzde18’denyüzde8’edüşürdüklerini açıkladı.

●Yurtiçinde,Türk-İş’inçalışmasınagöregıdaenflasyonunda artışdevametti.Mart’tagıdafiyatlarıaylıkbazda%8,2,yıllık bazda%76,4arttı.Martayıitibariyleyoksulluksınırı16bin52 TL,açlıksınırıise4bin928TLoldu.Diğertaraftan,Toprak MahsülleriOfisi,unsanayicilerinesattığıekmeklikbuğday fiyatlarına%21-%22oranlarındazamyaptı. ●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,82düzeylerindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasındagetirilergeriledi;2yıllıktahvilgetirileridün günü85bazpuandüşüşle%25,63’dentamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

●KüreselpiyasalarRusya-Ukraynakrizindeuzlaşıarayışlarıve ABD’dengelengüçlüsinyallerileartanbirriskiştahıgösteriyor. BIST-100’deise2.200seviyesininaltındahissedeğişimlerive nispetensıkışanbirseyirizliyoruz.BIST’inbugünhafifalıcılıgüne başlamasınıbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngünortasındanitibarenaşağı yönlüydü.Kapanış2172seviyesindegerçekleşti.Endeksteheriki yöndedesınırlıhareketlergörmeyedevamediyoruz.Geri çekilmelerinsınırlıkalmasınabağlıolarakteknikgörünümde olumsuzlukolmadığınıbelirtebiliriz.Diğertaraftankısaperiyotiçin takipettiğimizdestekbölgesiüzerindekihareketedebağlıolarak iyimserliğinveyukarıeğilimindevamındansözetmekmümkün. Endekste2100/20seviyesiüzerindekikapanışları2200aradirenç olmaklabirlikte2250-2300hareketineyönelikiyimserliğindevamı olarakdeğerlendirdiğimiziyineliyoruz.Kısaperiyotiçin2165-2150 bandıyakındestek,2110seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarak düşünülebilir.Bubanttanitibarentutunma-tepkiçabası gelişebileceğinidüşünüyoruz.BIST100için2165/50-2120-21002060destek,2200-2220-2250/65-2300dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●LokmanHekim’inAdatıpSağlıkHizmetleri’nin%100’ünüsatınalmasınıRekabetKuruluonaylamıştır.

●TAVHolding’inFraportileoluşturduğuortakgirişim,AntalyaHavalimanıkiralamasüresininuzatılması konusundaDHMIşartnamesiningerektirdiği1.8milyarEurotutarındakikirapeşinatınıödemişveihale konusundakiyeniyatırımlarıyapmayabaşlamıştır.Sözkonusututarın1.2milyarEuro’lukkısmıkrediile finanseedilirkengerikalankısımözkaynaklardankarşılanmıştır.

●EnerjiSektörü:EÜAŞ2022-2025dönemiiçinyerlikömür,ithalkömür,doğalgazveyenilenebilirenerji kaynaklısantrallerdenüretimyapanşirketlerdenelektriksatınalınmasıihaleleriniiptaletti.Tahminimizbu düzenlemeninyerinifarklıkaynaklarafarklıtavanfiyatuygulamasınınhayatageçirileceğiyönünde.Farklı kaynaklarafarklıfiyatbelirlenmesi,maliyetidahadüşükolanyenilenebilirenerjisantrallerindenelde edilecekdestekileithalkömürvedoğalgazgibidahayüksekmaliyetlisantrallerinmaliyetdezavantajı ortadankaldırmayıamaçlıyor.Budurumyenilenebilirenerjisantrallerininortalamasatışfiyatlarınıaşağı çekeceğiiçinbuşirketlerinsatışlarındavekarlılıklarındaaşağıyönlübaskıyaratacaktır.Diğertaraftan doğalgazveithalkömürsantralleridahayüksekortalamasatışfiyatıeldeedecekleriiçinmaliyetdezavantajı iledahakolaybaşaçıkabileceklerdir.Birsüredirgündemdeolanvegeçtiğimizhaftalardameclistengeçen düzenlemeözelliklespotpiyasadaelektriksatanyenilenebilirenerjihisseleriüzerindeciddibaskıyaratmıştı. Henüzfiyatbelliolmadığıiçinbuaşamadasağlıklıbiryorumyapmakzorancakelektriküretimşirketleri hisselerindeoynaklığınönümüzdekigünlerdedevamedebileceğinidüşünüyoruz.

●BankacılıkSektörü:BDDKbugünbankalarınŞubatayıtoplusonuçlarınıyayınlayacak.Ocakayında20,1 milyarTLnetkâraçıklayansektörünŞubatayındada16,0milyarTLnetkâreldeetmesinibekliyoruz.Buna göresektörünOcak-Şubatayındanetkârının36milyarTL’yeulaşaraköncekisenekidüzeyiniyaklaşık4’e katlayabileceğinihesaplıyoruz.Aylıkbazdanetkârbeklentisindekigerilemetahminimizartankarşılıkgideri öngörüsünüyansıtıyor.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X