Bülten

GÜNLÜK BÜLTEN - 30.03.2022

Resim

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde ilerleme gözleniyor

●Küreselrisklivarlıklardagöreliolumlubireğilimgözleniyor

●ABD’debugünbüyümeveözelsektöristihdamıtakipedilecek

●YurtiçindeMartayıekonomikgüvenendeksiaçıklanacak KrediderecelendirmekuruluşuS&PGlobal,gelişmekteolan piyasalariçin2022yılıbüyümetahminini%4,8'den%4,0'a indirirken,2023beklentisini%4,4'ten%4,3'erevizeetti.Türkiyeiçin 2022yılıbüyümetahminini%3,7'den%2,4‘’e,2023için%3,1'den 2,9'aindirdi. ABD’deS&PCoreLogicCase-Shiller,konutfiyatendeksi,Ocak’ta yıllık%19,2artışgösterdi.ConferenceBoardtüketicigüvenendeksi Martayındabeklentilereparalel107,2seviyesindegerçekleşti. Şubatverisiise110,5’den105,7’yeaşağıyönlürevizeedildi. İstanbul'dadüngerçekleştirilenRusya-Ukraynamüzakerelerine ardındanmesajlarpozitif.UkraynaDevletBaşkanıZelensky, müzakerelerdeolumlusinyallerolduğunubelirtti.Rusyamüzakere heyetibaşkanıMedinsky,Rusya’nınUnkrayna’nınABüyeliğinekarşı olmadığınıbelirtti. Küreselpiyasalarda,olumlusinyalleralınanUkrayna-Rusya müzakerelerininardındaniyimserbireğilimgözleniyor.ABD’de temelhissesenediendekslerinindün%0,9ilâ%1,9arasındaalıcılı kapatmasınınardından,busabahAsyahissesenedipiyasalarında Nikkeihariçalıcılıbirseyirgözleniyor.ABD10yılvadelidevlet tahvilibirmiktargerilemeylebusabah%2,35düzeylerinde,dolar endeksiise98,2düzeylerinegeriledi.JaponyaMerkezBankası, tahvilgetirilerinikontrolaltındatutmakamaçlıolarak,tahvil piyasasınamüdahalesinigenişletmekararıaldı.Bukapsamda,3 ilâ10yılarasındakivadelerdealımmiktarlarıartırıldı,ayrıca30 yıllıkvadededealımgerçekleştirilecek.Sonikigündeyaklaşık15 $/onsdüşüşgösterenBrentpetrolfiyatı,dünakşamdanitibarenbir miktarartışgösterdi,busabah108$/varildüzeylerinde.Perşembe günüyapılacakOPEC+toplantılarıtakipedilecek.Altınfiyatlarıda 1924$/onsdüzeylerinde. ●YurtdışındabugünABD’deADPistihdamverisive2021son çeyreknihaibüyümerakamıaçıklanacak.Almanya’daiseMart ayınailişkinöncüenflasyonverisitakipedilecek.Enflasyonun yıllıkartışının%5,1’den%6,2’yeyükselmesibekleniyor. ●YurtiçindeMartayıekonomikgüvenendeksiverisi açıklanacak.Altendekslerdentüketicigüvenendeksibirmiktar yükselmeklebirlikte,reelkesim,hizmet,perakendeticaretve inşaatsektörügüvenendekslerigeriledi.Bunabağlıolarak ekonomikgüvenendeksindedebirmiktargerileme görüleceğinideğerlendiriyoruz. ●Yurtiçipiyasalarda$/TL,14,62düzeylerindenbaşlıyor.Tahvil piyasasındagetirilersonüçişlemgünündedüşüşgösterdi;2 yıllıkgetirilertoplam175bazpuanazalarak%25,05’egeriledi. BIST-100endeksidüngünü%1,6primlitamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

●DünTürkiye’ninmoderatörlüğündeRusya-Ukraynaheyetleri arasındasorununçözümünedönükgerçekleşendiplomatik görüşmelerçatışmalarındurmasıyönündeumutlarıyeşerttive bununküreselpiyasalardaolumluyansımalarıoldu.Özelliklepetrol veenerjifiyatlarındabirmiktarrahatlamavebununparalelinde hissesenediborsalarındaartışlardikkatçekti.BIST’tedejeopolitik gerginliğinhafifleyeceğibeklentisiençokbubölgedeişyapan şirketlereveturizmsektöründegüçlenmebeklentisiilehavayolu hisselerineyansıdı.DünayrıcadikkatçektiğimizüzereBDDK’nın açıkladığıŞubatayısektörkârrakamıoldukçagüçlügeldive bankalardaalımlarıtetikledi.BIST-100böylecegünlük%1,6artışla 2.200seviyesininüzerindekapanışyaptı.Borsanınhaftanıngeri kalanındayurtdışıpiyasalarıtakipetmeyedevamedeceğini,iç dinamikleraçısındanisePazartesigünüaçıklanacakenflasyon verisinedairbeklentilerinbelirleyiciolacağınıdüşünüyoruz.Bu sabahaçılışındaABDendeksvadelilerdebirmiktargerilemedikkat çekiyor.BIST’ingünehafifalıcılıbaşlamasınıbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100düngünortasındanitibarengüçlenen alımlarlayukarıyönlüydü.Kapanış2207seviyesindegerçekleşti. Endeksteyaşanangeriçekilmelerinsınırlıkalmasınınardından yakındestekbölgesindennispetenhacimlitepkiyaşanıyor.Daha öncedebelirttiğimizgibikısaperiyotiçintakipettiğimizdestek bölgesiüzerindekihareketebağlıolarakiyimserliğinveyukarı eğiliminkorunduğundansözedebiliriz.Buparaleldearadirenç bölgesiolarakdeğerlendirdiğimiz2200seviyesiüzerinde22502300hareketineyönelikbeklentininkorunduğunuyineliyoruz. Endekstekısaperiyotiçin2180-2165bandıyakındestek,2140 seviyesialtıisezayıflamabölgesiolarakdüşünülebilir.BIST100için 2180-2165/50-2120-2100destek,2220-2250/65-2280-2300direnç olarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●DoğanHolding,bazıKarelhissedarlarındanA,BveCgrubutoplam80milyonhissesatınalacak.İşlemekonu hisselerKarel’insermayesinin%40'ınaveoyhaklarının%60,7'sinetekabülediyor.29Marttarihlisözleşmeileilgili olarakDoğanHolding’indoğrudanbağlıortaklığıÖncüGirişimsatıcılara670milyonTLödemeyapmakveayrıca satıcıhissedarlaradına58.8milyonsermayeartırımınakatılmaksuretiyletoplam728.8milyonTLbedelödeyecek. Bututarhissebaşına9,11TLfiyataişaretediyor,hissenindünkükapanışfiyatı13,94idi.Karel'inmevcut200 milyonTLçıkarılmışsermayesibukapsamda%101,47oranında(202,9milyonTL)bedelliartırımyoluyla402.9 milyonTL'yeçıkarılacak.İhraçedilecekbedellihisselerortaklararüçhanhaklarıkısıtlanmaksızınnominaldeğer üzerindenkullandırılacak.BukapsamdaÖncüGirişim,kendiadıvehesabına81.1milyonTLveilgilisatıcılaradına vehesabına58.8milyarTLolmaküzeretoplam140milyarTL'yi,yapılacaksermayeartırımtutarındanmahsup edilmeküzeresermayeavansıolarakkapanışgünündeKarel'inbankahesaplarınaödeyecek.Karel'inhalkaaçık paysahiplerininvediğeryatırımcılarıntamamınınsermayeartışınaiştiraklerihalindeödemelerigerekentoplam tutarise62.9milyarTLolacak.Buişlemleeşzamanlıolarak,KareltarafındanDaiichiElektronikA.Ş.'nin%75 hissesinindevralınmasınailişkinsözleşmelerdeKarelveDaiichiarasındaakdedildi.Sözkonusuişlemileilgiliolarak DoğanHoldingKarelpaylarındazorunluçağrı’yatabiiolacaktır.

●Karel,DaiichiElektronikSanayiveTicaretA.Ş.(Daiichi)hisselerinin%75'ini20,4milyondolarbedelkarşılığında satınalmasıiçin29Martsözlşemelerimzalamışolupanılantutarşartabağlıbedeluyarlamalarınagöredeğişiklik gösterebilecektir.Paydevirişlemi,Sözleşmelerdekikapanışişlemvekoşullarınınyerinegetirilmesişartıyla tamamlanacaktır.İşlemingerçekleşmesidurumundaKarel’İn5kişiolarakdüzenlenecekDaiichi’ninyönetim kurulunda4kişiiletemsiledilecektir.Daiichi,otomotivsektöründe1.Seviye(tier1)tedarikçiolarakfaaliyet göstermektedir.Daiichi,otomotivelektroniğikapsamındabilgiveeğlencesitemleri(infotainment)dahilkendi ürünlerinitasarlayıpyurtiçiveyurtdışındakiglobalotomotivşirketlerinesatan,konusundaTürkiye’ninliderşirketi veönemlibiruluslararasıoyuncudur.

●EnerjiSektörü:EPDKelektriksantralleriiçinazamiuzlaştırmafiyatlarınıbelirlerdi.Bunagöre1Nisan2022 tarihindenitibaren6aysüreiletüketiciyiveyamaliyetiyükseküretimidesteklemekamacıyladesteklemebedeli uygulanmasınavedesteklemebedelininbelirlenmesindedoğalgaz,ithalkömür,fuel-oilsantralleriiçinazami uzlaştırmafiyatının2500TL,yenilenebilirenerjiveyerlikömürsantralleriiçinise1200TLolarakbelirlenmesine kararverdi.Uzlaştırmafiyatlarıaylıkolarakyenidenbelirlenecek.YenifiyatlarbelirlenirkenÜFE,kur,kömür fiyatları,doğalgazfiyatlarıveiletimbedellerindekideğişimidikkatealanbirformülkullanılacak.DahaönceResmi GazetedeyayınlanandüzenlemeyegöreEPDK’yatanınanhak6aylıksüreninbitimindeyenidenuzatılabilecek. UzlaşmafiyatlarıYEKDEM’denyararlanansantrallerietkilemeyecek.Yeniuygulamailemaliyetidüşükolan yenilenebilirenerjisantralleriveyerlikömürsantrallerispotfiyatınaltındabirfiyattanelektriksatmakdurumunda kalacaklar.Spotfiyatileuzlaşmafiyatlarıarasındakifarkdesteklemebedellerininbelirlenmesindekullanılacakve havuzdabirikendesteklemebedellerinihaitüketicilerinvemaliyetiyüksekolanithalkömürvedoğalgaz santrallerinindesteklenmesindekullanılacak.Yenilenebilirenerjioyuncularıiçin1200TL/MWh(~82dolar/MWh) olarakaçıklananuzlaşmafiyatheray%30ÜFEdeğişimi,%60kurdeğişimive%10iletimbedelideğişimidikkate alınarakyenidengüncellenecek.Hernekadaryeniuygulamaileyenilenebilirenerjiüretimşirketlerispotfiyatın altındaelektriksatmakdurumundakalacakolsalardaaçıklananfiyatınbeklenildiğikadardüşükolmamasıveson dönemdebuyöndekihaberakışlarıileendeksinoldukçaaltındaperformansgöstermelerinedeniyleyenilenebilir enerjişirketleriiçinolumluolarakdeğerlendiriyoruz.Geçensenespotfiyatortalamasıyaklaşık55dolar/MWh seviyesindeydi.Bunedenleüretiminin%68’inispottansatanveMartbaşındanberi%15değerkaybedenve endeksin%24altındaperformansgösterenGalataWindEnerji(GWINDTI)’ninpozitifolarakayrışacağını düşünüyoruz.Üretimininsınırlı%18’likkısmınıspottansatanvesondönemdeartanyağışlarileüretim hacimlerindetoparlanmaolanAydemYenilenebilirEnerji(AYDEMTI)’ninazalanbelirsizliktendolayıkısmen olumluetkileneceğinidüşünüyoruz.2022ithalkömürmaliyetiniçokbüyükölçüdesabitleyenAlarkoHolding (ALARKTI)’inpiyasafiyatınınüzerindeolanuzlaşmafiyatınedeniyleenolumluetkilenecekoyunculardanbiri olaraköneçıkacağınıdüşünüyoruz.ÜretiminintamamınıYEKDEM’densatanBiotrend(BIOENTI)’iniseyeni düzenlemedenetkilenmesinibeklemiyoruz.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X