GÜNLÜK BÜLTEN - 31.03.2022

Resim

Petrol fiyatlarında zayıflama eğilimi gözleniyor

●Çin’deekonomikbeklentiverilerizayıfaçıklandı

●YurtiçindeekonomikgüvenendeksiMart’ta95,7’yegeriledi

●$/TLgüne14,66düzeylerindenbaşlıyor ABDekonomisi2021sonçeyreğindefinalverilerinegöre, çeyrekselbazdayıllıklandırılmışolarak%6,9büyüdü.ADPözel sektöristihdamverisiMart’taaylık455binbeklentilerinhafif üzerindegerçekleşti.ABD’deCumagünütarımdışıistihdamverisi açıklanacak.Almanya’daenflasyonartmayadevametti;Mart’ta öncüveriyegöreenflasyonyıllık%7,3ile%6,2olanpiyasa beklentilerinindeüzerindegerçekleşti.Çin’deise,resmiPMIimalat sanayibeklentiendeksi,Mart’ta49,5düzeyindegerçekleşerek, sonbeşaydailkkezdaralmayaişaretetti.Ülkedehizmetsektörü PMIbeklentiendeksiise48,4oldu.Ülkedesondönemdeyüksek vakasayılarınedeniyleuygulanmayakoyulankapanmaların, aktiviteyiolumsuzetkilediğibelirtiliyor. ECBBaşkanıLagarde,Rusya-Ukraynasavaşınınuzunsürmesi halindeekonomikmaliyetininyüksekolacağını,kısavadededaha yüksekenflasyonvedahayavaşekonomikbüyümeilekarşıkarşıya kalınacağınıbelirtti.EuroBölgesi’ndeekonomikgüvenendeksi Mart’ta108,5ilesonbiryılındüşükseviyesinegeriledi.Küresel çaptaayrıca,UkraynaveRusyaileilgiligelişmelerdetakip edilmeyedevamediyor.AvrupaKomisyonuyetkililerinindaha fazlaRusbankasınayönelikyeniyaptırımlarplanladığıbelirtiliyor.

●KüreselpiyasalardadünABDtemelhissesenediendekslerinin %0,1ilâ%1,3arasındagerilemesininardındanbusabahAsya hissepiyasalarındakarışıkbirseyirvar.ABD10yılvadelidevlet tahviligetirileri%2,34düzeylerinde,sondönemdedahahızlı artışgösteren2yılvadelidevlettahviligetirileriise%2,30ile10 yıllıkgetirilereçokyaklaşmışdurumda.Dolarendeksiise,ılımlı gerilemeeğiliminisürdürüyor,busabah97,9düzeylerinde. Petrolpiyasasındaise,ABD’ninstratejikpetrolrezervlerinden dahafazlakullanmayahazırlandığınayönelikhaberler,fiyatları baskılıyor.Brentpetrolfiyatıbusabah108,3$/onsdüzeyinde. YurtdışındabugünABD’deçekirdekkişiseltüketim harcamalarıenflasyonu,kişiselgelirlerveharcamalarile haftalıkişsizlikmaaşıbaşvurularıverileritakipedilecek.

●YurtiçindeekonomikgüvenendeksiMart’taaylık%2,5 azalarak95,7’egeriledi.Endekstekidüşüş,reelkesim,hizmet, perakendeticaretveinşaatsektörügüvenendekslerindeki düşüşlerdenkaynaklandı.Reelkesimgüvenendeksiaylık%1,6, hizmetsektörü%6,2,perakendeticaretsektörü%3,1,inşaat sektörügüvenendeksi%2,0azalırken,tüketicigüvenendeksi %1,9arttı. ●Yurtiçipiyasalarda$/TL,güne14,66düzeylerindenbaşlıyor. Tahvilpiyasasında2yıllıkgetirilerdüngünü%25,10’dan tamamladı.HazinebugünNisan-Hazirandönemiborçlanma stratejisiniaçıklayacak.BIST-100endeksisonikiişlemgününde toplam%2,7yükseldi.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

●DünküreseltaraftaRusya-Ukraynakrizindenkolayçıkışolmayacağı fiyatlamasıyapıldıveABDhissesenediendeksleri%1’evaran kayıplargösterdi.BusabahitibarıylaiseABDendeksvadelilerin toparlamaçabasındaolduğuveAsyaendekslerininbirmiktar zayıflıkgösterdiğidikkatçekiyor.BIST-100isedünyükselişini banka,havacılıkveperakendehisseleriöncülüğündesürdürdü. Borsayıfiyatlamaaçısındanetkileyecekenönemligelişme önümüzdekiPazartesigünüaçıklanacakenflasyonverileriolacaktır. AyrıcaNisansonundaaçıklanmayabaşlanacak1Ç22sonuçlarınında satınalınmayabaşlanacağınıdüşünüyoruz.BIST’tetemkinliyukarı yöndeaçılışbekliyoruz.

●TeknikYorum:BIST100dünyüksekaçılışınardındangünün genelindeyatayseyretti.Kapanış2230seviyesindegerçekleşti. BIST’tesınırlıgeriçekilmelerinardındanöncekigünyaşananhacimli tepkisonrasıyukarıhareketdündedevametti.Gününzirvesine yakınkapanışiyimserliğinveyukarıyönlübeklentininkorunduğuna işaretederken,saatlikgünlükvehaftalıkperiyottaortalamalarda yukarıeğilimgeçerlidurumda.Dolayısıylaendeksteolumluteknik görünümbelirtmeyedevamediyoruz.Buparaleldedahaöncede paylaştığımızgibiyakındirençbölgesiolarak2250-2300hareketine yönelikbeklentininkorunduğunudasöyleyebiliriz.Bubölgeüzerini iseendekstedahabelirginbiryukarıeğilimingelişebileceğibölge olarakdeğerlendiriyoruz.Bubantüzerinde2500-2650bandına yönelikbirharekettenbahsediyorolacağız.Endekstekısaperiyot için2200-2165bandıyakındestek,2150seviyesialtıisezayıflama bölgesiolarakdüşünülebilir.BIST100için2200-2180-2165/50-2120 destek,2250-2265-2280-2300dirençolarakbelirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●TSKBanahissedarıİşBankası’ndanilaveanasermayehesaplamasınadahiledilmeküzere200milyondolarkredi kullanacak.SözkonusukaynağınTSKB’ninsermayeyeterlilikrasyosunda500bazpuankadarartırıcıetkisi olabileceğinihesaplıyoruz. ●DünyagazetesineverdiğidemeçteLogoYazılımCEO’suBuğraKoyuncu,yazılımsektörününgelişmişvegelişmekte olanfarklıülkelerdekiperformansıincelendiğindesektörünistihdamveihracatakatkısı%2civarındaiken Türkiye'de%0,5seviyesindeolduğunusöyledi.Devamedensektörelgenişlemeileistihdampayınındahayüksek seviyelereçıkmasıbekleniyor.Bualandabüyükbirfırsatvar.Yazılımsektörü2025yılınakadarekonomidekiyerini 3-4katarttırabilecekpotansiyelesahipdiyekonuştu.Logo’nunstratejileriarasındabölgecoğrafyasındabölgesel ölçekterekabetedenbiryazılımfirmasıolarakRomanyaveHindistan'dakişirketleriyleyurtdışıpazarlarayönelik yeniürüngeliştirme,tutundurmavepazarlamafaaliyetlerigerçekleştiriyor.Yenipazarlaragirmekvegelirkanalları çeşitlendirmeyihedeflediğinisöyledi.

 

 

  • svg
    +90 850 308 61 00
X